Agentúra dočasného zamestnávania na predaj

Máte záujem prideľovať zamestnancov ku klientovi a pre svoje podnikanie potrebujete agentúru dočasného zamestnávania (ADZ)? Ak potrebujete svoje podnikateľské aktivity začať okamžite, kúpa už založenej agentúry dočasného zamestnávania môže byť pre Vás tou najvhodnejšou voľbou.

6 000 € vrátane všetkých poplatkov
3 dni vypracovanie dokumentácie
Mám záujem o kúpu hotovej ADZ

PREČO MY? 100% garancia

Pri každej zo spoločností máte 100% istotu čistoty firmy, nakoľko všetky agentúry pripravila na predaj naša advokátska kancelária.

Navyše Vám v prípade záujmu poskytneme aj právne služby k agentúrnemu zamestnávaniu a vieme vypracovať aj potrebné zmluvy. 

Dostanete tak kompletný servis nielen pri odkupe alebo aj spoľahlivého partnera do budúcnosti.

Čo je súčasťou ceny hotovej ADZ? 

Hotová ADZ Vás bude stáť 6.000 EUR a v cene už sú zahrnuté všetky poplatky ako:

  • založenie spoločnosti
  • prepis ADZ na nový subjekt vrátane všetkých poplatkov
  • správny poplatok ústrediu práce
  • správny poplatok za vykonanie zmien v ADZ pri prepise
  • súvisiace právne poradenstvo.

Časový rozdiel medzi kúpou a založením ADZ

ADZ máte do pár dní. Po potvrdení záujmu zašleme záujemcovi dotazník na vyplnenie. Po jeho doručení pripravíme podklady k prepisu spoločnosti do cca 2 pracovných dní. Podpis dokumentov môže prebehnúť u nás v kancelárii alebo na diaľku.

Podpis dokumentov v zahraničí

Dokumenty je možné podpísať aj v zahraničí. V závislosti od krajiny sa potom môže vyžadovať apostilla alebo superlegalizácia.

Ak sa podpisujú dokumenty v Českej republike, je overenie českým notárom akceptovateľné. 

Obchodný register má na prepis zmien 2 pracovné dni, následne nahlásime zmenu konečného užívateľa výhod na obchodnom registri a oznámime zmeny (vrátane zmeny osoby konajúcej v mene ADZ) na Ústredie práce. Ústredie vykoná zmeny v povolení do 30 dní. IČO sa však nemení, sro má stále platné povolenie na ADZ.

Pokiaľ chcete ADZ založiť, je nutné, aby ste si založili živnosť alebo s.r.o. Súdy sú preťažené, pri založení s.r.o. treba počítať s dobou aj niekoľko týždňov.  Ústredie má na vydanie povolenia mesiac, plus treba prirátať pár dní, kým je rozhodnutie právoplatné. Ak firmu zakladáte a už pri založení viete, že chcete podnikať v oblasti prideľovania zamestnancov za úhradu, naša advokátska kancelária zvolí ten najvhodnejší postup, aby klientovi ušetrila čo najviac času. 

Tip

Odporúčame sa poradiť už pred založením s.r.o., či bude spĺňať podmienky na získanie povolenia na ADZ. Novo založenej s.r.o. nepostačuje základné imanie vo výške 5 tis EUR, je tiež potrebné splniť ďalšie podmienky. 

Cenový rozdiel medzi kúpou a založením ADZ

Naša odmena za predaj ADZ je 6.000 EUR.

Ak by ste chceli ADZ založiť, treba počítať s týmito poplatkami:

  • Založenie novej s.r.o. vrátane DPH a poplatkov 820 EUR (ak klient potrebuje aj založiť novú spoločnosť)
  • Právne služby pri vybavení licencie na ADZ (1.200 EUR + DPH)
  • Poplatok Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny 1.000 EUR (pri elektronickom podaní 930 EUR).

Právne služby po začatí podnikania ADZ

Naša advokátska kancelária má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti prideľovania zamestnania za úhradu. Spolupracujeme s viacerými agentúrami a radi poskytneme právne služby aj Vám! Kontaktujte nás na office@akmv.sk.

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

(1) Agentúra dočasného zamestnávania je povinná
a) zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)
b) umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
c) umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
d) umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
e) vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,
f) viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. J, na účel písmena g),
g) poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena f) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,
h) disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)
 
(2) Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak
a) agentúra dočasného zamestnávania neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b) agentúra dočasného zamestnávania nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) až h) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
c) agentúre dočasného zamestnávania bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
 
(3) Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže podať
a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b) príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c) príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,22kd)
d) Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e) zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu33a) zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
f) fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

Referencie od klientov

S poskytnutými službami advokátskej kancelárie AKMV pri zakladaní agentúry dočasného zamestnávania , najmä s ohľadom na profesionálny prístup, komplexnosť zastúpenia, promptnosť konania, ústretovosť a tiež s vypracovaním potrebných dokumentov som bola veľmi spokojná, taktiež ďakujem za vykonané zmeny a želám Vám veľa spokojných klientov.

Stanislava Šutá awite s. r. o.

Chceli by sme sa poďakovať AKMV advokátskej kancelárie s.r.o., konajúcej prostredníctvom JUDr. Veroniky Michalíkovej, MBA za poskytnuté služby v oblasti povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Všetko prebehlo rýchlo. Bola milá, ústretová, ochotná. Advokátska kancelária podala kvalitnú, profesijnú odbornú pomoc s ktorou bola naša spoločnosť nadmieru spokojná. Môžeme len odporučiť.

Secucamp-Jobline s.r.o

Spoločnosť AKMV som oslovil kvôli pomoci so všetkými procedúrami a postupmi pre získanie povolenia Agentúry dočasného zamestnávania na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a následného zápisu do OR. Počas celého procesu boli vždy veľmi profesionálni a ochotní pomôcť pri príprave veľkého množstva dokumentov pre podanie žiadosti o povolenie a taktiež poskytli aj potrebné podklady. Celý proces zabezpečili rýchlo a bezproblémovo. Spoločnosť AKMV môžem len odporučiť.

Ing. Jakub Žemla, konateľ spoločnosti Ergasia recruitment spol. s r. o.

Po zlej skúsenosti s jednou bratislavskou právnickou firmou ( nechceme menovať ), sme vyhľadali služby Vašej spoločnosti AKMV, kde sme boli s právnickymi službami, ktoré poskytuje Vaša spoločnosť, v maximálnej možnej miere spokojní. Vrelo môžeme odporučiť Vašu spoločnosť. Chceli by sme osobitne poďakovať Vám pani JUDr. Veronika Michalíková, MBA . Prajeme veľa osobných aj pracovných úspechov.

Vladimír Kadlčík, konateľ spoločnosti Workcontrol s.r.o.

Absolútna spokojnosť, 100 percentná profesionalita.

Stanislav Kotlár KOTLAR - MONT, s.r.o.

Vysoko oceňujem za spoločnosť AQSP s.r.o. pri založení ADZ promptné riešenie, fundované odpovede, príjemné vystupovanie a profesionálny prístup.

Mirka Sláviková AQSP s.r.o.

So službami advokátskej kancelárie sme veľmi spokojní, reagujú veľmi rýchlo a profesionálne na všetky naše požiadavky, veľmi nám pomohli.

Stanislava Jančárová MM weld, s.r.o.

Som veľmi rada, že som sa rozhodla práve pre túto advokátsku kanceláriu. Ak som niečomu nerozumela, reagovali pohotovo a zrozumiteľne.  V prípade potreby využijem opäť služby tejto advokátskej kancelárie. Ďakujem za pomoc a prajem veľa spokojných klientov.

MA. Ivana Kovárová P.a.Mamut s.r.o.
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie