Ako postupovať, ak hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená?

V niektorých prípadoch sa na liste vlastníctva objaví poznámka “hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená” resp. “duplicitný vlastník”. Ak sa chcú duplicitní vlastníci medzi sebou vyporiadať, môžu sa dohodnúť alebo sa obrátiť na súd.

Podľa § 31 ods. 1 zákona o katastri nehnuteľností okresný úrad preskúma okrem iného zmluvu aj z hľadiska, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou. Poznámka duplicity vlastníctva má obmedzujúci charakter a bráni prevodu nehnuteľnosti (rozsudok Krajského súdu v Nitre z 24.11.2009, sp.zn. 11S/39/2009). V prípade, ak by jeden z duplicitných vlastníkov chcel nehnuteľnosť previesť zmluvou o prevode nehnuteľnosti na tretiu osobu, príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, vklad vlastníckeho práva nepovolí, nakoľko nie je splnená podmienka podľa § 31 ods. 1 zákona o katastri nehnuteľností. Poznámka o duplicite vlastníctva neumožňuje vyporiadaniu vlastníctva k nehnuteľnosti ani medzi duplicitnými vlastníkmi kúpnou či darovacou zmluvou. Nehnuteľnosť nie je možné previesť na tretiu osobu ani v prípade, ak by jej táto skutočnosť bola známa a i napriek vyznačenej poznámke by s prevodom súhlasila.

Ako postupovať pri duplicite vlastníctva?

Ak dotknuté osoby majú záujem vzniknutú situáciu riešiť mimosúdnou dohodou, majú dve možnosti. Prvou je uzatvorenie nepomenovanej (inominátnej) zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Druhou možnosťou je uzatvorenie dohody o urovnaní podľa § 585 Občianskeho zákonníka.

Spôsob vyriešenia spornosti či pochybnosti vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dohodou o urovnaní potvrdzuje aj rozhodnutie Krajského súdu v Hradci Králové zo dňa 28.08.2001 sp. zn. 31Ca 69/2001 – 25.

V prípade, ak k dohode nedôjde, musia sa obrátiť na súd a požiadať súd o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (určovacia žaloba).

Čo musí obsahovať mimosúdna dohoda?

Dohoda medzi dotknutými osobami musí obsahovať popísanie predmetu sporu ako aj riešenie, na ktorom sa dotknuté osoby dohodli. Zároveň podľa § 42 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností musí obsahovať označenie:

  • účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje
  • právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu
  • nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra “C” alebo parcela registra “E”, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku

Okrem dohody je potrebné doložiť na kataster nehnuteľností aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení a obsahuje:

  • meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu
  • označenie okresného úradu, ktorému  je návrh adresovaný
  • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony

Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne overené. Návrh na vklad je možné podať aj elektronicky.

Kedy sa na liste vlastníctva môže objaviť poznámka “hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená?”

Najčastejšie ide o prípad, keď tá istá nehnuteľnosť bola viackrát prejednaná v rámci dedičského konania a na základe viacerých osvedčení o dedičstve pripadla rôznym vlastníkom v tom istom podiele alebo tá istá nehnuteľnosť bola niekoľkokrát predaná.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie