Agentura práce (ADZ) v Čechách

Aktualizované: 20.04.2021 | Vytvorené: 20.04.2021 |

V Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce tiež cudzincov.

Agentura práce (ADZ) v Čechách

Obsah

Žiadosť o vydanie povolenia na ADZ v Českej republike Zodpovedný zástupca pre agentúru dočasného zamestnávania v Česku Poplatky

Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce u užívateľov tiež cudzincov (teda osoby mimo EÚ) s pracovným oprávnením, s výnimkou vyplývajúcou z ustanovenia § 1 nariadenia vlády č. 64/2009 („Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení. Příloha Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje 721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci 753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech 812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 834 Obsluha pojízdných zařízení.“)

Obmedzenia spočívajúce v dĺžke pôsobenia agentúry práce na trhu v Českej republike nie je zavedené.

Žiadosť o vydanie povolenia na ADZ v Českej republike

Pre získanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania je potreba podať písomnú žiadosť pre príslušnú formu sprostredkovania, pričom existujú tieto 3 formy:

a) vyhľadávanie zamestnania pre fyzickú osobu a vyhľadávanie zamestnancov pre zamestnávateľov,

b) zamestnávanie fyzických osôb za účelom výkonu ich práce pre užívateľa (t.j. pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prácu prideľuje a dohliada na jej prevedenie),

c) poradenská a informačná činnosť v oblasti pracovných príležitostí.

Žiadosť sa podáva zvlášť pre činnosť uvedenú pod písm. a) a c) a pre činnosť uvedenú pod písmenom b) s variantmi pre sprostredkovanie zamestnania občanov EÚ, cudzincov (tj. občanov mimo EÚ) a sprostredkovanie zamestnania do zahraničia s tým, že je potrebné už v žiadosti zvoliť požadované varianty.

K žiadosti pre ADZ v Čechách sa dokladá predovšetkým:

1) výpis z obchodného registra žiadajúcej právnickej osoby (agentúry práce),

2) doklady o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu (najmä zápočtový list či pracovná zmluva s overenými podpismi, ak ide o zamestnancov, alebo výpis z obchodného registra, ak ide o konateľa),

3) doklad o vzdelaní zodpovedného zástupcu (u zahraničných diplomov, maturitných vysvedčení a pod. je vyžadovaná ich nostrifikácia v ČR),

4) výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu (nesmie byť starší ako 3 mesiace),

5) písomné vyhlásenie zodpovedného zástupcu o jeho súhlase s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu,

6) adresy pracovísk, ktoré budú vykonávať sprostredkovanie zamestnania,

7) plná moc pre právneho zástupcu.

Zodpovedný zástupca pre agentúru dočasného zamestnávania v Česku

Zodpovedný zástupca je konkrétna fyzická osoba garantujúca, že agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) v Českej republike bude činnosť sprostredkovanie zamestnania vykonávať v súlade s právnymi predpismi a musí byť buď zamestnancom alebo štatutárnym orgánom. Táto osoba môže byť vymenovaná do funkcie zodpovedného zástupcu len pri jednej právnickej osoby a nesmie byť súčasne držiteľom povolenia na sprostredkovanie zamestnania ako fyzická osoba.

 

Zodpovedný zástupca musí spĺňať najmä podmienku:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • musí byť svojprávny,
  • bezúhonný,
  • odborne spôsobilý a
  • musí mať bydlisko na území Česka.

Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie (v ľubovoľnom odbore) a najmenej dvojročnú odbornú prax v (i) oblasti sprostredkovania zamestnania, ktorú získala napr. ako zamestnanec na úrade práce či zamestnanec / konateľ v spoločnosti, ktorá už je agentúrou práce, alebo (ii) v odbore, pre ktorý má byť povolenie na sprostredkovanie zamestnania povolené - ak budete chcieť agentúra práce sprostredkovávať zamestnanie napr. v odbore stavebníctva, je nutné doložiť praxi zodpovedného zástupcu v tomto odbore (za predpokladu, že nemá prax v oblasti sprostredkovania zamestnania), tzn., že sa vyžaduje, aby bol zodpovedný zástupca aspoň 2 roky zamestnaný / konateľom v spoločnosti, ktorá má v živnostenskom registri uvedenú dobu ohlásenie živnosti "prípravné a dokončovacie stavebné práce, špecializované stavebné práce"; ak by agentúra práca chcela sprostredkovávať zamestnanie napr. v oblasti kamiónovej dopravy, musel by mať zodpovedný zástupca prax v oblasti cestnej motorovej dopravy (za predpokladu, že nemá prax v oblasti sprostredkovania zamestnania); zásadne platí, že zodpovedný zástupca musí mať prax v každom odbore uvedenom v žiadosti o povolenie na sprostredkovanie zamestnania, ak je žiada o povolenie na sprostredkovanie zamestnania pre viacerých odborov. U fyzickej osoby so stredným vzdelaním s maturitou alebo vyšším odborným vzdelaním (v ľubovoľnom odbore) sa vyžaduje aspoň päťročná odborná prax v jednej z vyššie uvedených oblastí.

Poplatky

Správny poplatok za vydanie povolenia je 25.000,- Kč a je potrebné zložiť kauciu 500.000,-Kč. Naša odmena za založenie organizačnej zložky alebo s.r.o. a získanie povolenia pre agentúru práce je 2.200 EUR bez DPH.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.