Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

Kontaktujte nás!

Ak máte záujem o vybavenie, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Potomok slovenského štátneho občana automaticky narodením nadobúda slovenské štátne občianstvo. Má tak nárok nielen na vydanie slovenského rodného listu, ale tiež napríklad na slovenský pas.

Za účelom získania slovenského rodného listu je potrebné sa obrátiť na matriku príslušnú podľa (posledného) pobytu rodiča. Na matrika sa spíše zápis o narodení, ktorý obsahuje údaje o rodičoch aj dieťati a to v čase narodenia dieťaťa. Rodičia sa preukážu platným dokladom totožnosti.

Prečítajte si aj: Medzinárodný rodný list

Doklady potrebné k vydaniu slovenského rodného listu

Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa vydaný v štáte narodenia. Z veľa krajín je potrebná aj apostilla rodného listu, prípadne jeho superlegalizácia. Apostilla sa nevyžaduje napríklad z Českej republiky alebo Rakúska.

Či potrebujete apostillu alebo superlegalizáciu si overte na príslušnej matrike. Prípadne na webe www.legalizacnecentrum.sk nájdete informáciu, v ktorých krajinách postačuje apostilla.

To, že dieťa nadobudlo slovenské štátne občianstvo narodením (tzn. že jeden z rodičov bol v čase narodenia Slovákom) sa preukazuje občiansky preukazom alebo pasom tohto rodiča. Ten však musel byť platným aj v čase narodenia dieťaťa. Ak by rodič nemal doklad totožnosti z obdobia narodenia jeho dcéry alebo syna (napríklad si ho medzičasom vymenil za nový), bude potrebné predložiť aj osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa.  

Pre zhrnutie tak uvádzame, že k zápisu o narodení dieťaťa bude potrebné matrike doložiť:

  • vyplnené tlačivo Zápis o narodení dieťaťa
  • rodný list dieťaťa (ak je dieťa z krajiny mimo EÚ tak aj s apostillou / superlegalizáciou) a úradným prekladom do slovenčiny, odporúčame si na Slovensku urobiť notársky overenú fotokópiu, keďže originál Vám z matriky nevrátia
  • doklady totožnosti rodičov (občiansky preukaz, pasy) – kópie
  • doklad totožnosti dieťaťa – kópia
  • rodné listy rodičov – kópie s prekladom
  • sobášny list rodičov (slovenský), ak sú zosobášení (ak sú rozvedení, tak rozsudky o rozvode, prípadne úmrtné listy, ak sú vdovec/vdova)
  • ak rodičia nie sú zosobášení, prekladá sa súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva (oficiálny dokument vydaný v štáte narodenia dieťaťa), ak sa nevydáva, odporúčame priložiť čestné vyhlásenie rodičov, že sú slobodní

Tip

Od 1.6.2023 sa k žiadosti o zápis narodenia dieťaťa a vydanie jeho rodného listu vyžaduje aj predloženie osvedčenia o štátnom občianstve dieťaťa.

Dieťa narodené v Anglicku

Podľa najnovšej informácie z našich úradov, ak sa dieťa narodilo vo VB je potrebne doložiť listinu o nadobudnutí jeho štátneho občianstva, potvrdenie úradu, resp. listinu o registrácii (apostila + preklad).

Zápis priezviska dcéry bez koncovky „ová“

Ak v prípade dcéry sa nebude používať priezvisko s koncovkou slovenského prechyľovania (tzn. bez „ová“), obaja rodičia podpíšu vyhlásenie o tomto priezvisku. V tomto prípade je potrebné, aby sa na matrike zúčastnili zápisu obaja rodičia. Ak ide o dieťa – syna, postačuje prítomnosť jedného z rodičov.

Okresný úrad zašle kompletnú dokumentáciu na osobitnú matrika, ktorá následne vydá dieťaťu slovenský rodný list. S tým je možné vybaviť pas na príslušnom okresnom úrade.

Proces získania slovenského rodného listu je možné vybaviť aj na základe plnej moci. V plnej moci však nesmú chýbať údaje uvedené v zápise o narodení a v prípade, ak sa žiada o priezvisko dcéry bez koncovky „ová“ aj príslušné čestné vyhlásenie.

§ 16 zákona o matrike

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,

a) ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu,

b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,

c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.

§ 19

(6) V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.

(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

Vybavenie slovenské pasu pre dieťa / potomka

Ak dieťaťu bol vydaný slovenský rodný list, je možné požiadať o slovenský pas pre potomka. Pas si viete po získaní slovenského rodného listu vybaviť len sami (osobne) s dieťaťom na príslušnom zastupiteľskom úrade alebo na Slovensku na oddelení dokladov, zastúpenie už nie je možné, nakoľko sa dieťa fotí, niekedy sa berú aj odtlačky prstov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Uznanie zahraničných rozhodnutí na Slovensku

V roku 2022 som sa v Dánsku rozviedla. Ako tento rozvod zapíšem v Slovenskej republike?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie