Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

Potomok slovenského štátneho občana automaticky narodením nadobúda slovenské štátne občianstvo. Má tak nárok nielen na vydanie slovenského rodného listu, ale tiež napríklad na slovenský pas.

Ak máte záujem o vybavenie, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Za účelom získania slovenského rodného listu je potrebné sa obrátiť na matriku príslušnú podľa (posledného) pobytu rodiča. Na matrika sa spíše zápis o narodení, ktorý obsahuje údaje o rodičoch aj dieťati a to v čase narodenia dieťaťa. Rodičia sa preukážu platným dokladom totožnosti.

Doklady potrebné k vydaniu slovenského rodného listu

Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa vydaný v štáte narodenia. Z veľa krajín je potrebná aj apostilla rodného listu, prípadne jeho superlegalizácia. Apostilla sa nevyžaduje napríklad z Českej republiky alebo Rakúska.

Či potrebujete apostillu alebo superlegalizáciu si overte na príslušnej matrike. Prípadne na webe www.legalizacnecentrum.sk nájdete informáciu, v ktorých krajinách postačuje apostilla.

To, že dieťa nadobudlo slovenské štátne občianstvo narodením (tzn. že jeden z rodičov bol v čase narodenia Slovákom) sa preukazuje občiansky preukazom alebo pasom tohto rodiča. Ten však musel byť platným aj v čase narodenia dieťaťa. Ak by rodič nemal doklad totožnosti z obdobia narodenia jeho dcéry alebo syna (napríklad si ho medzičasom vymenil za nový), bude potrebné predložiť aj osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa.  

Pre zhrnutie tak uvádzame, že k zápisu o narodení dieťaťa bude potrebné matrike doložiť:

  • vyplnené tlačivo Zápis o narodení dieťaťa
  • rodný list dieťaťa (ak je dieťa z krajiny mimo EÚ tak aj s apostillou / superlegalizáciou) a úradným prekladom do slovenčiny, odporúčame si na Slovensku urobiť notársky overenú fotokópiu, keďže originál Vám z matriky nevrátia
  • doklady totožnosti rodičov (občiansky preukaz, pasy) – kópie
  • doklad totožnosti dieťaťa – kópia
  • rodné listy rodičov – kópie s prekladom
  • sobášny list rodičov (slovenský), ak sú zosobášení (ak sú rozvedení, tak rozsudky o rozvode, prípadne úmrtné listy, ak sú vdovec/vdova)
  • ak rodičia nie sú zosobášení, prekladá sa súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva (oficiálny dokument vydaný v štáte narodenia dieťaťa), ak sa nevydáva, odporúčame priložiť čestné vyhlásenie rodičov, že sú slobodní

Tip

Od 1.6.2023 sa k žiadosti o zápis narodenia dieťaťa a vydanie jeho rodného listu vyžaduje aj predloženie osvedčenia o štátnom občianstve dieťaťa.

Dieťa narodené v Anglicku

Podľa najnovšej informácie z našich úradov, ak sa dieťa narodilo vo VB je potrebne doložiť listinu o nadobudnutí jeho štátneho občianstva, potvrdenie úradu, resp. listinu o registrácii (apostila + preklad).

Zápis priezviska dcéry bez koncovky „ová“

Ak v prípade dcéry sa nebude používať priezvisko s koncovkou slovenského prechyľovania (tzn. bez „ová“), obaja rodičia podpíšu vyhlásenie o tomto priezvisku. V tomto prípade je potrebné, aby sa na matrike zúčastnili zápisu obaja rodičia. Ak ide o dieťa – syna, postačuje prítomnosť jedného z rodičov.

Okresný úrad zašle kompletnú dokumentáciu na osobitnú matrika, ktorá následne vydá dieťaťu slovenský rodný list. S tým je možné vybaviť pas na príslušnom okresnom úrade.

Proces získania slovenského rodného listu je možné vybaviť aj na základe plnej moci. V plnej moci však nesmú chýbať údaje uvedené v zápise o narodení a v prípade, ak sa žiada o priezvisko dcéry bez koncovky „ová“ aj príslušné čestné vyhlásenie.

§ 16 zákona o matrike

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,

a) ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu,

b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,

c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.

§ 19

(6) V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.

(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

Vybavenie slovenské pasu pre dieťa / potomka

Ak dieťaťu bol vydaný slovenský rodný list, je možné ísť na príslušné oddelenie dokladov a požiadať o slovenský pas pre potomka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie