Návrh na rozvod manželstva

Jediná možnosť, ako zrušiť manželstvo za života oboch manželov je rozvod manželstva. Súd môže rozviesť manželstvo iba na základe návrhu jedného z manželov. V konaní o rozvod manželstva súd skúma hlavne to, ako vážne narušené a trvalo rozvrátené sú vzťahy medzi manželmi a či už manželstvo nemôže plniť svoj účel a nemožno od manželov očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ak máte záujem o spísanie návrhu na rozvod manželstva, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko. Návrh sa na súd podáva v troch vyhotoveniach a to jedno pre súd, jedno pre odporcu a ak ide o rozvod manželstva s maloletými deťmi, jedno pre kolízneho opatrovníka. Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a údaj o štátnom občianstve oboch účastníkov konania. Podstatné je v návrhu opísať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že manželstvo je trvalo rozvrátené a nie je možné obnovenie manželského spolužitia. V návrhu je potrebné označiť aj dôkazy, o ktoré sa navrhovateľ opiera. V neposlednom rade je potrebné v návrhu na rozvod uviesť aj to, čoho sa navrhovateľ domáha, sformulovať tzv. petit návrhu. Nakoniec sa návrh na rozvod manželstva spolu s dátumom vlastnoručne podpíše. K návrhu sa priloží fotokópia sobášneho listu, fotokópia rodných listov detí a doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov.  Manželstvo je rozvedené dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd manželstvo rozviedol.

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva je vo výške 66 €.

Na základe § 113 Občianskeho súdneho poriadku, s konaním o rozvod manželstva je spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z manželstva na čas po rozvode. Rozhodnutím, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví aj výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva, ak sa rodičia o úprave styku s maloletým nedohodli. Určí, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, takisto, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Rodičovi, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti určí výšku, ktorou bude prispievať na výživu maloletého, spôsob platenia výživného, prípadne schváli dohodu rodičov o výške výživného, upraví styk dieťaťa s rodičom, prípadne môže styk s dieťaťom obmedziť alebo ho zakázať, ak sú na to dôvody. Ak sa rodičia dohodnú ohľadne ich rodičovských práv a povinností k maloletému, táto dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Striedavá osobná starostlivosť

Dňa 1. júna 2010 vstúpila do účinnosti novela zákona o rodine, ktorá do nášho právneho poriadku zaviedla nový právny inštitút tzv. striedavú osobnú starostlivosť. Striedavá starostlivosť znamená, že maloleté dieťa sa raz zverí jednému a raz druhému rodičovi na opakovane presne vymedzené časové obdobie. Zároveň súd vymedzí práva a povinnosti rodičov, ktoré sa uplatňujú počas týchto období.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie