Návrh na rozvod manželstva

Jediná možnosť, ako zrušiť manželstvo za života oboch manželov je rozvod manželstva. Súd môže rozviesť manželstvo iba na základe návrhu jedného z manželov. V konaní o rozvod manželstva súd skúma hlavne to, ako vážne narušené a trvalo rozvrátené sú vzťahy medzi manželmi a či už manželstvo nemôže plniť svoj účel a nemožno od manželov očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ak máte záujem o spísanie návrhu na rozvod manželstva, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Náš orientačný cenník NÁJDETE TU. Ceny Vám budú upresnené po doručený Vášho dopytu na náš email.

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko. Návrh sa na súd podáva v troch vyhotoveniach a to jedno pre súd, jedno pre odporcu a ak ide o rozvod manželstva s maloletými deťmi, jedno pre kolízneho opatrovníka. Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a údaj o štátnom občianstve oboch účastníkov konania.

Podstatné je v návrhu opísať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že manželstvo je trvalo rozvrátené a nie je možné obnovenie manželského spolužitia. V návrhu je potrebné označiť aj dôkazy, o ktoré sa navrhovateľ opiera. V neposlednom rade je potrebné v návrhu na rozvod uviesť aj to, čoho sa navrhovateľ domáha, sformulovať tzv. petit návrhu.

Nakoniec sa návrh na rozvod manželstva spolu s dátumom vlastnoručne podpíše. K návrhu sa priloží fotokópia sobášneho listu, fotokópia rodných listov detí a doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov.  Manželstvo je rozvedené dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd manželstvo rozviedol.

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva je vo výške 66 €. V prípade podania návrhu elektronicky je poplatok znížený na polovicu, t.j. 33 EUR.

Na základe zákona, s konaním o rozvod manželstva je spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z manželstva na čas po rozvode. Rozhodnutím, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví aj výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva, ak sa rodičia o úprave styku s maloletým nedohodli. Určí, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, takisto, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Rodičovi, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti určí výšku, ktorou bude prispievať na výživu maloletého, spôsob platenia výživného, prípadne schváli dohodu rodičov o výške výživného, upraví styk dieťaťa s rodičom, prípadne môže styk s dieťaťom obmedziť alebo ho zakázať, ak sú na to dôvody. Ak sa rodičia dohodnú ohľadne ich rodičovských práv a povinností k maloletému, táto dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Ďalšie informácie k návrhu na rozvod manželstva nájdete v našom článku.

Striedavá osobná starostlivosť

Dňa 1. júna 2010 vstúpila do účinnosti novela zákona o rodine, ktorá do nášho právneho poriadku zaviedla nový právny inštitút tzv. striedavú osobnú starostlivosť. Striedavá starostlivosť znamená, že maloleté dieťa sa raz zverí jednému a raz druhému rodičovi na opakovane presne vymedzené časové obdobie. Zároveň súd vymedzí práva a povinnosti rodičov, ktoré sa uplatňujú počas týchto období.

Viac k striedavej starostlivosti nájdete aj v našich článkoch:

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie