Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín. Jeden je trvalý pobyt udelený na päť rokov, druhý na neobmedzený čas a v treťom prípade ide o tzv. dlhodobý pobyt, o ktorý môže požiadať cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny napríklad v prípade, ak mal na území Slovenskej republiky posledných 5 rokov udelený prechodný pobyt. V tomto článku sa budeme venovať poslednému prípadu.

Komu môže byť udelený dlhodobý pobyt?

Dlhodobý pobyt môže byť udelený cudzincovi:

 • ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt podľa § 55 písm. e) (alebo § 56 písm. b)c) alebo písm. d)
 • ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti

Zatiaľ čo občania z krajín Európskej únie získavajú trvalý pobyt hneď (bez požiadavky niekoľkoročného prechodného pobytu) (viac pozri napríklad v našom článku Pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku), podmienkou získania trvalého pobytu občanom tretej krajiny je minimálne 5 rokov prechodného pobytu na území SR. Podmienkou je tiež, že tento dlhodobý pobyt bude nadväzovať bezprostredne na obdobie piatich rokov prechodného pobytu. Nie je teda možné mať udelený napr. prechodný pobyt dokopy 5 rokov a následne po niekoľkých mesiacov, prípadne rokoch, podať žiadosť o dlhodobý pobyt. O dlhodobý pobyt môže za splnenia uvedených podmienok požiadať aj držiteľ modrej karty. Isté špecifiká pri započítavaní tejto päťročnej doby sú uvedené v § 52 zákona o pobyte cudzincov.

Nepretržitým pobytom sa podľa § 2 zákona o pobyte cudzincov rozumie čas pobytu na základe udeleného pobytu, ktorý začína plynúť dňom vstupu; do nepretržitého pobytu sa nezapočítava čas výkonu trestu odňatia slobody a nepretržitý čas zdržiavania sa cudzinca v zahraničí viac ako 180 dní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. a) sa započítava

 • a) doba prechodného pobytu na účel štúdia alebo doba prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f) na území Slovenskej republiky v polovičnej dĺžke,
 • b) doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desiatich mesiacov, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny po oznámení policajnému útvaru zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky,
 • c) doba od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany.

Upozorňujeme, že v prípade udelenia dlhodobého pobytu v inom členskom štáte, cudzincovi dlhodobý pobyt na Slovensku zanikne. Rovnako ak sa nezdržiava mimo územia SR istú dobu, dlhodobý pobyt sa mu zruší.

Upozorňujeme na § 52 zákona o pobyte cudzincov, že do doby nepretržitého pobytu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti sa nezapočítava doba pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 2 písm. g), h) alebo písm. i). (má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, sa zdržiava na území Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b)c) alebo písm. d), alebo požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.)

Žiadosť o dlhodobý pobyt nemôže podať cudzinec, ktorý:

 • je žiadateľom o udelenie azylu
 • má tolerovaný pobyt (podľa § 58 ods. 3)
 • požiadal o poskytnutie dočasného útočiska
 • je odídencom
 • má udelený prechodný pobyt na účel štúdia
 • má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti (podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f))
 • má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania
 • sa zdržiava na území Slovenskej republiky (podľa § 23 ods. 6 písm. b)c) alebo písm. d))
 • požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva

Žiadosť o dlhodobý pobyt

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu sa podáva na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Vyžaduje sa, aby žiadosť podal cudzinec osobne. Výnimkou je len prípad jeho bezvládnosti.

Prílohami žiadosti sú: 

 • platný cestovný doklad, inak žiadosť nebude vôbec prijatá
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu
 • stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky (môže preukázať napríklad pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno alebo dokladom o poberaní dôchodku, v prípade zlúčenia rodiny dokladom manžela o finančnom a hmotnom zabezpečení)
 • doklad o zabezpečení ubytovania
 • doklad o zdravotnom poistení na území Slovenska

Stabilné a pravidelné zdroje sa preukazujú najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, dokladom o poberaní dôchodku. V prípade napríklad rodinného príslušníka, ktorý mal udelený prechodný pobyt na účely zlúčenia rodiny, sa môže preukázať splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky, spolu s dokladom podľa predchádzajúcej vety. Čiže k žiadosti manželky alebo detí sa doloží napr. čestné vyhlásenie manžela a potvrdenie o zostatku na jeho osobnom účte.

Lehota na rozhodnutie o dlhodobom pobyte cudzinca v SR

V tomto prípade má policajný útvar na rozhodnutie (podobne ako pri udeľovaní prechodného pobytu) 90 dní.

Kedy sa dlhodobý pobyt neudelí?

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, ak

 • a) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie dlhodobého pobytu,
 • b) je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny ohrozí bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
 • c) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu, alebo
 • d) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ochrana zrušená z dôvodov podľa osobitného predpisu.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Na vyšetrenie do Bratislavy (Agel Clinic, Ružinovská 10, každý deň medzi 7:00-11:00), vyšetrenie cudzincov do Košíc (Nemocnica Agel Košice-Šaca, Lúčna 57, Košice-Šaca, Diagnostické centrum, 1.poschodie, streda o 8:00h) a vyšetrenie do Zlatých Moraviec (Nemocnica AGEL, Bernolákova 4, Pavilón č. 4, 2. poschodie, utorok a streda medzi 8:00 – 13:00) môžete prísť AJ BEZ OBJEDNANIA!

Ak chcete presný čas – objednávka lekárskej prehliadky pre cudzincov na 0948 350 123 alebo na expatclinic@gmail.com alebo medicalcontrol@akmv.sk 

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave (Agel Clinic, Ružinovská 10, parkovanie pred Poliklinikou Ružinov): platba kartou alebo v hotovosti v ambulancii

Vyšetrenie cudzincov v Košiciach (Nemocnica Agel Košice-Šaca, Lúčna 57, Košice-Šaca, Diagnostické centrum): platba kartou alebo v hotovosti v ambulancii

150 € dospelí
140 € deti (v Bratislave sa vyšetrujú deti od 16. rokov)
140 € študenti

OSTATNÉ MESTÁ (Komárno, Zvolen, Levice, Levoča, Kežmarok): Cena za zabezpečenie lekárskej prehliadky je 175 EUR*. Cena je konečná. * Platba musí byť v celej výške uhradená pred vykonaním lekárskej prehliadky, inak vykonanie lekárskej prehliadky nebude umožnené. V prípade, ak výsledkom lekárskej prehliadky je záver, že cudzinec trpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, zaplatená cena sa nevracia.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie