Personálny leasing – možnosti požičiavania zamestnancov

Personálny leasing je jednou z foriem získavania zamestnancov, ktorou sa reaguje na nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Je vhodná najmä pre zamestnávateľov, ktorí nemajú záujem o zdĺhavé procesy náborov, nechcú investovať príliš veľa finančných prostriedkov do odbornej prípravy zamestnancov a ich ďalšieho vzdelávania alebo ide o sezónne nárazové práce. Personálny lízing v zásade znamená prenájom pracovníkov, kedy pracovnú zmluvu má zamestnanec uzatvorenú s personálnou spoločnosťou, ale prácu vykonáva pre iného tzv. užívateľského zamestnávateľa. Na základe kritérií, ktoré si zamestnávateľ zvolí, mu vie spoločnosť poskytujúca personálny leasing zabezpečiť rýchly nábor a zároveň výber personálu, ale preberá na seba aj mzdovú či inú administratívnu agendu spojenú so zamestnávaním.

Personálny leasing ako predmet svojej činnosti môže vykonávať agentúra dočasného zamestnávania ako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva prenájom pracovnej sily.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“) zaviedol inštitút agentúry dočasného zamestnávania. V zmysle ustanovenia § 29 zákona o službách zamestnanosti je „agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).“ Do pozornosti dávame, že agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať žiadne poplatky za pridelenie na výkon práce, takéto poplatky môže účtovať len užívateľskému zamestnávateľovi. Na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je potrebné osobitné povolenie, ktoré sa vydáva na základe žiadosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na dobu neurčitú.

V zmysle ustanovenia § 29 ods. 9 Zákona o službách zamestnanosti povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä:

 1. názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby
 2. kraj alebo kraje, v ktorých agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť
 3. okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov

Získanie povolenia

Na získanie povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania musia byť splnené nasledovné zákonné podmienky:

 • bezúhonnosť osoby fyzickej osoby ktorá je agentúrou dočasného zamestnávania, bezúhonnosť osoby, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania, ak ide o právnickú osobu
 • nemá nedoplatky na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad
 • nemá nedoplatky na zdravotnom poistení
 • nemá nedoplatky na sociálnom poistení
 • nemá nedoplatky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
 • neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania 3 roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia
 • musí preukázať vlastníctvo priestorov alebo nájomnú zmluvu
 • vlastné imanie minimálne 30 000 eur ak ide o právnickú osobu
 • má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 • materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 • má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 • má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru

Doklady, ktoré je potrebné priložiť upravuje ustanovenie § 29 ods. 8 Zákona o službách v zamestnanosti.

Obsah právnych vzťahov medzi agentúrou dočasného zamestnávania, užívateľským zamestnávateľom a dočasným zamestnancom, ako aj podmienky dočasného pridelenia právne upravuje Zákonník práce.

Celý proces funguje nasledovne. V prvom kroku dodáte spoločnosti poskytujúcej personálny leasing základné údaje o pracovných pozíciách, na ktoré hľadáte zamestnancov. Následne bude zabezpečené vyhľadávanie zamestnancov, osobné pohovory a iné administratívne úkony. Vybraní kandidáti budú prijatí do trvalého pracovného pomeru a následne vyslaný k zadávateľskému zamestnávateľovi na pracovný výkon, ktorému bude (mesačne) fakturovaná odmena.

Medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom vzniká obchodnoprávny vzťah, ktorý sa zakladá obchodnou zmluvou upravenou Obchodným zákonníkom.

Rovnaká forma právneho vzťahu sa uplatňuje aj v prípade, že sa realizuje dočasné pridelenie medzi dvomi zamestnávateľmi, z ktorých aspoň jeden je právnickou osobou. Ak si dočasne prideľujú zamestnancov dvaja zamestnávatelia – fyzické osoby, vzniká občianskoprávny vzťah. Vzájomné práva a povinnosti by mali títo partneri dojednať v zmluve podľa Občianskeho zákonníka. 

Dočasné pridelenie zamestnancov

Za rovnakých podmienok ako agentúra dočasného zamestnávania môže aj samotný zamestnávateľ prideliť svojich zamestnancov dočasne k inému zamestnávateľovi, ktorým môže byť právnická alebo aj fyzická osoba. V tomto prípade už nepôjde o tzv. personálny leasing, ale len o inštitút dočasného pridelenia zamestnanca, ktorý je upravený v ustanoveniach § 58 a nasl. Zákonníka práce.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, okrem prác, ktoré sú zaradené do 4. kategórie náročnosti podľa osobitného predpisu. Platí však, že užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Medzi zamestnancom a zamestnávateľom musí byť uzavretá písomná dohoda o dočasnom pridelení, ktorá musí obsahovať najmä:

 • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa
 • deň, keď dočasné pridelenie vznikne
 • doba, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo
 • druh práce
 • miesto výkonu práce
 • mzdové podmienky
 • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Ak ide o dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. „Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia a ak ide o dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. b) alebo c), pred uplynutím štyroch mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia.

Ak je zamestnanec pridelený na dobu dlhšiu ako 24 mesiacov zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady.

„Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.“ (§ 58 ods. 13 Zákonníka práce)

Pre koho je služba personálny leasing určená?

 • najmä pre spoločnosti, ktoré potrebujú pracovníkov na časovo obmedzený projekt, prípadne zamestnancov na sezónne práce, na zastupovanie počas dovolenky atď.
 • spoločnosti, ktoré chcú zamestnanca vopred poriadne preskúmať
 • spoločnosti, ktoré majú záujem o úsporu času pri výberovom procese 

Dočasné prideľovanie dohodárov a študentov 

Dočasné prideľovanie dohodárov a študentov zákon nedovoľuje a to z nasledovných dôvodov. Prvým je fakt, že dočasné prideľovanie je možné len v prípade pracovníkov na hlavný pracovný pomer založený pracovnou zmluvou. Uvedené vyplýva priamo zo Zákonníka práce, ktorý hovorí, že Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.“ Dohody o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov ,ako aj o vykonaní práce, sú dohodami o prácach mimo pracovného pomeru, čiže nie je splnená podmienka dočasného prideľovania. 

Ďalší dôvod je, že zamestnávanie na základe dohôd o pracovnej činnosti by malo byť len výnimočné a príležitostné. V tejto súvislosti odporúčame pozrieť aj rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6S/2/2017. 

V krátkosti tiež uvádzame, že prideľovanie zamestnávateľom (nie ADZ) môže byť len v prípade (i) objektívnych prevádzkových dôvodov a (ii) po uplynutí troch mesiacov od vzniku pracovnoprávneho vzťahu.

Zmluva o poskytovaní služieb (outsourcingová zmluva) 

Hlavným bodom, ktorý si musí zamestnávateľ ustriehnuť v zmluve o poskytovaní služieb je skutočnosť, aby zmluvou nedochádzalo k skrytému dočasnému prideľovaniu (zastreté dočasné pridelenie). Častokrát zamestnávatelia uzatvárajú zmluvu o poskytovaní činnosti, ale z obsahu zmluvy vyplýva, že ide vlastne o zmluvu o dočasnom pridelení zamestnancom. Typickým príkladom je práve vymedzenie počtu pracovníkov, ktoré bude objednávateľ v danom čase potrebovať, namiesto vymedzenia konkrétneho výsledku. Či pôjde o outsourcingovú zmluvu alebo nie sa posúdi aj s ohľadom na skutočnosť, kto prácu zamestnancom v konečnom dôsledku prideľuje, kontroluje a organizuje. 

Podstatou outsourcingovej zmluvy je zabezpečovanie služby, napríklad v prípade, ak objednávateľ nemá daný predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri a teda nie je predpoklad, že tie isté služby budú vykonávané aj kmeňovými zamestnancami zamestnávateľa.

Zmluva o dielo so subdodávateľom z tretej krajiny 

Zamestnávatelia sa snažia nedostatok pracovnej sily vykryť aj zabezpečením subdodávky prác prostredníctvom ich objednania zo zahraničia. Podľa ustanovenia § 23 ods. 6 písm. e zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov  o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prechodný pobyt na účel zamestnania nevyžaduje na obdobie do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, „ak štátny príslušník tretej krajiny zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v roku.“ 

Podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. m) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.“ 

Pre vykonávanie prác zamestnancom vyslaným zamestnávateľom so sídlom mimo Európskej únie v trvaním dlhšom ako 90 dní v roku sa u zahraničných zamestnancov vyžaduje prechodný pobyt na účel zamestnania, ako aj povolenie na zamestnanie. 

Dôležité je kvalitné spracovanie zmluvy o dielo, tak, aby dojednaný predmet zmluvy nemohol byť považovaný za zastrené dočasné pridelenie zamestnancov. 

V prípade, že dodávka služieb má byť zabezpečená zahraničným obchodným partnerom z krajiny mimo Európskej únie, môžu kontrolné orgány posudzovať aj opodstatnenosť takejto objednávky služieb, teda či spoločnosť nemohla vykonanie diela zabezpečiť vo vlastnej réžii alebo s využitím dodávky prác od slovenských (resp. EÚ) partnerov. Opodstatnenosť takejto objednávky služieb môže byť preukázaná napr. tým, že spoločnosť ponúkne uzavretie zmluvy o dielo aj slovenským spoločnostiam alebo zverejní ponuku na uzavretie takejto zmluvy a so zahraničnou spoločnosťou uzavrie zmluvu až keď na základe ponuky nenájde inú vhodnú spoločnosť, ktorá by bola schopná dodržať stanovené podmienky (časový harmonogram, cena, technické zabezpečenie…) Dokumenty preukazujúce takýto postup je potrebné uchovať. 

Zabezpečenie subdodávky niektorých prác tak, že práce budú vykonané zamestnancami obchodného partnera z tretej krajiny je možné na základe zmluvy o dielo, ktorá bude nastavená tak, aby nevzbudzovala pochybnosti, že sa jedná o zastreté dočasné pridelenie. Zmluva by mala byť uzavretá na konkrétnu zákazku. Odporúčame, aby zmluva obsahovala najmä:

 • presnú špecifikáciu diela ako konkrétneho výsledku činnosti
 • identifikáciu konkrétnych zamestnancov zahraničnej spoločnosti, ktorí budú svojim zamestnávateľom vyslaní na výkon práce na územie Slovenskej republiky na účel prác na zákazke
 • v úvodných ustanoveniach zmluvy o dielo odporúčame doplniť stručné prestavenie predmetov činnosti jednotlivých zmluvných strán. Kontrolné orgány môžu posudzovať relevantnosť uzatvorenia zmluvy vzhľadom na predmet činnosti jednotlivých zmluvných strán. Zhotoviteľ by mal mať v predmete svojej činnosti službu, ktorú bude poskytovať objednávateľovi
 • práva a povinnosti zmluvných strán odporúčame nastaviť tak, aby z ich úpravy bolo zrejmé, že prácu zahraničných zamestnancov organizuje, riadi a kontroluje ich zamestnávateľ, tým samozrejme nie sú dotknuté práva objednávateľa v zmysle právnej úpravy zmluvy o dielo

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie