Platobný rozkaz podľa Civilného sporového poriadku

S nadobudnutím účinnosti civilných procesných kódexov, a to najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom a účinnom znení (ďalej ako „Civilný sporový poriadok“), došlo k podstatnej zmene pokiaľ ide o rozhodovanie súdu platobnými rozkazmi. Civilný sporový poriadok vypustil osobitné ustanovenia o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze. Jediným typom skráteného konania tak bude platobný rozkaz. Podľa ustanovení Civilného sporového poriadku o platobnom rozkaze sa bude postupovať vždy rovnako, či už ide o vymáhanie pôžičky, nezaplatenej zmenky alebo šeku. Civilný sporový poriadok obsahuje naďalej aj ustanovenia o Európskom platobnom rozkaze, ktorými odkazuje na osobitný zákon. Na Európsky platobný rozkaz sa ďalej primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o platobnom rozkaze, ak tento osobitný predpis neustanoví inak.

Všeobecné ustanovenia o platobných rozkazoch

Ak je možné vo veci samej, resp. o jej časti, rozhodnúť na základe tvrdení žalobcu a súd o týchto skutočnostiach nemá pochybnosti, môže súd rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania a vydať platobný rozkaz. Súd tak postupuje najmä vtedy, ak žalobcom tvrdené skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov. Podmienkou je aj zaplatenie súdneho poplatku. Upozorňujeme, že pokiaľ tento nie je zaplatený spolu s návrhom, vyzve na jeho zaplatenie súd. Zákonom stanovená lehota však nie je, preto odporúčame za účelom urýchlenia konania zaplatiť súdny poplatok pri podaní návrhu. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo v tej istej lehote 15 dní podal odpor voči platobnému rozkazu.

Zaujímavosťou je, že vydanie platobného rozkazu nie je spojené so žiadosťou žalobcu. Aj v prípade, že keď žalobca žiada o rozhodnutie veci rozsudkom môže súd vydať platobný rozkaz.

Vydanie platobného rozkazu je možné len pri uplatňovaní peňažnej sumy. V súlade s ustanovením § 299 ods. 2 Civilného sporového poriadku, ak je uplatňované právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaný je spotrebiteľom, platobný rozkaz sa nevydá, ak spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku. Na rozdiel od OSP je možné po novom vydať platobný rozkaz aj len na časť uplatneného nároku.

Uplatnenie trov konania pri platobnom rozkaze

Súčasná právna úprava považuje výrok o trovách konania za uznesenie (§ 265 ods. 1 CSP). Pri platobnom rozkaze sa navyše ustanovenie § 262 CSP („O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“) neaplikuje a súd rozhodne v platobnom rozkaze jedným uznesením o náhrade trov konania a aj o ich výške. Rovnako po novom vyšší súdny úradník, ktorý je poverený rozhodovať o platobnom rozkaze, nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému je prípustné odvolanie. Otázka tak môže vyvstať pri podávaní opravného prostriedku proti takémuto uzneseniu (viď § 357, ako aj dôvodová správa k CSP).

Vydanie platobného rozkazu do 10 pracovných dní

Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zároveň sú splnené zákonom ustanovené podmienky na vydanie platobného rozkazu a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Nevydanie platobného rozkazu a nariadenie predbežného prejednania sporu

Pokiaľ súd na základe žaloby nevydá platobný rozkaz, postupuje ďalej podľa ustanovenia § 168 ods. 1 Civilného sporového poriadku, t. j. „Ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejedanie sporu.“

Doručovanie platobného rozkazu

Platobný rozkaz spolu so žalobou súd doručuje žalovanému do vlastných rúk a pri tomto doručovaní sa neuplatní ust. § 111 ods. 3 ani § 116 Civilného sporového poriadku. Preto ak nebude možné doručiť platobný rozkaz, náhradné doručenie je vylúčené. Rovnako súd nezverejňuje oznámenie o podanej žalobe na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Pri klasickej žalobe sa takto zverejnená žaloba považuje za doručenú po 15 dňoch od zverejnenia za doručenú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Pokiaľ ide o doručenie platobného rozkazu žalobcovi, niektorí autori (viď Horváth, E. a kol.: Civilný sporový poriadok, 2016) sa domnievajú, že tu absentuje ustanovenie o doručení do vlastných rúk a na strane žalobcu je náhradné doručenie možné.

Ak nemožno platobný rozkaz doručiť čo i len jednému subjektu na strane žalovaného, súd platobný rozkaz zruší v plnom rozsahu; to neplatí, ak ide o samostatné spoločenstvo. Samostatným procesným spoločenstvom Civilný sporový poriadok v ustanovení § 76 rozumie procesné spoločenstvo, v ktorom ide o samostatné práva a povinnosti a každý koná sám za seba. Súd rozhoduje o každom nároku a povinnosti samostatne.

Odpor proti platobnému rozkazu

Pokiaľ žalovaný podáva voči platobnému rozkazu odbor, musí ho odôvodniť. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. Tu si treba dať pozor, nakoľko pri podaní odporu s nedostatkom vecného odôvodnenia sa neuplatní ustanovenie § 129 Civilného sporového poriadku, t.j. výzva súdu na doplnenie alebo opravu podania v lehote dlhšej ako desať dní. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený.

V súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný:

  • oneskorene
  • neoprávnenou osobou alebo
  • bez vecného odôvodnenia – o tomto následku musí byť žalovaný poučený v platobnom rozkaze

Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor s vecným odôvodnením, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie. To neplatí, ak ide o samostatné spoločenstvo podľa ustanovenia § 76 Civilného sporového poriadku. Uznesenie o zrušení platobného rozkazu sa doručuje do vlastných rúk, žalobcovi je do vlastných rúk doručený spolu s uznesením súdu aj odpor voči platobnému rozkazu.

Platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu v súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku.

Za zákonom stanovených podmienok je možné podať žalobu na obnovu konania aj o platobnom rozkaze, ktorý nadobudol právoplatnosť.

Zmenkový platobný rozkaz

Ako sme Vás vyššie informovali, Civilný sporový poriadok vypustil osobitné ustanovenia o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze. Dodávame však, že napriek zrušeniu ustanovení o zmenkovom a šekovom platobnom rozkaze, konania o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti Civilného sporového poriadku, t. j. 01.07.2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Pozor na miestnu príslušnosť súdu pri zmenkovom a šekovom PR

V súvislosti s platobným rozkazom upraveným v Civilnom sporovom poriadku považujeme za nevyhnutné upozorniť na skutočnosť, že právny poriadok popri všeobecnej príslušnosti súdov, ktorou je v zásade miestne príslušný súd žalovaného a osobitnej miestnej príslušnosti upravuje aj kauzálnu príslušnosť súdov (§ 22 – § 33 Civilného sporového poriadku). Napr. napriek zániku zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu treba byť obozretný pri miestnej príslušnosti súdu, tá je upravená v ustanovení § 22 Civilného sporového poriadku. Preto je pri príprave návrhu na jeho vydanie potrebné dávať pozor aj pri voľbe miestne príslušného súdu, na rozdiel od predošlej právnej úpravy.

Prečítajte si aj o zákone o upomínacom konaní, ktorý má súvis aj s ustanoveniami Civilného sporového poriadku o platobnom rozkaze.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Návrh na vykonanie exekúcie

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie