Kolkové známky sa budú predávať do 30.11.2014

Kolkové známky bude možné predávať až do konca novembra 2014. Kolkové známky sa budú môcť používať len do 31. decembra 2014.

Vyplýva to zo schváleného zákona č. 152/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pôvodne sa mali kolkové známky predávať len do konca júna 2014.

Vrátenie kolkových známok

Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty, na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou. Žiadateľ k žiadosti pripojí kolkové známky a zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu predložených kolkových známok. Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť.

Pošta je povinná žiadateľovi vyplatiť nominálnu hodnotu predložených a overených kolkových známok do 30 dní odo dňa overenia ich pravosti. Ak sa pravosť kolkových známok nepotvrdí, pošta tieto kolkové známky na základe protokolu bezodkladne odovzdá Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Povinnosti tlačiarne s Slovenskej pošty

Osoba, s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu na tlač kolkových známok, je povinná predložiť ministerstvu do 31. decembra 2014 písomnú informáciu o stave zásob materiálov potrebných na tlač kolkových známok, o kolkových známkach, ktoré do 30. novembra 2014 pošta neprevzala, o poškodených alebo zničených kolkových známkach pri tlači, nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením a o množstve kolkových známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, a uložiť ich na vhodnom a bezpečnom mieste. Táto osoba je povinná odovzdať ministerstvu do 10. decembra 2014 hmotný nosič s trvale uloženými digitálnymi dátami, námetové riešenia, výtvarné návrhy a tlačové podoby kolkových známok, ktoré sú vlastníctvom Slovenskej republiky v správe ministerstva.

Pošta je povinná predložiť ministerstvu do 20. decembra 2014 vyúčtovanie tržieb z predaja kolkových známok za november 2014 a v tomto termíne odviesť celkovú sumu odvodu do štátneho rozpočtu. Rovnako je povinná predložiť ministerstvu do 31. decembra 2014 písomnú informáciu o stave zásob kolkových známok, o kolkových známkach poškodených a znehodnotených pri skladovaní a manipulácii, o vymenených poškodených kolkových známkach a odkúpených platných kolkových známkach, ktorých pravosť sa potvrdila.

Orgány, ktoré vyberajú správne a súdne poplatky a odoberali kolkové známky od pošty, sú povinné nepredané kolkové známky, vrátane poškodených kolkových známok alebo kolkových známok zničených nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením, pošte vrátiť do 28. februára 2015 a vyhotoviť protokol o vrátených kolkových známkach, v ktorom uvedú počet kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a celkovú sumu kolkových známok jednotlivých nominálnych hodnôt. Písomnú informáciu o vrátených kolkových známkach je pošta povinná predložiť ministerstvu do 31. marca 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie