Kúpna zmluva na byt / nebytový priestor

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu, aké náležitosti musí obsahovať Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome (ďalej len “zmluva”). Podrobnosti upravuje § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

Náležitosti kúpnej zmluvy

Základnou požiadavkou, ktorú kladie zákon, je písomná forma zmluvy. Zmluva musí obsahovať označenie:

 1. predávajúceho a kupujúceho; pri fyzickej osobe sa uvádza meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, pri právnickej osobe sa uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje
 2. právneho úkonu a jeho predmet
 3. nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra “C” alebo parcela registra “E”, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku

V kúpnej zmluve na byt / nebytový priestor je ďalej potrebné uviesť:

 1. popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome
 2. vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome
 3. určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov
 4. úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku
 5. zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada
 6. vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy
 7. úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov

Podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy je aj kúpna cena, čím sa kúpna zmluva odlišuje od zmluvy darovacej. Naopak k fakultatívnym náležitostiam kúpnej zmluvy môžme zaradiť napríklad podmienky odovzdania predmetu kúpy, spôsob platenia kúpnej ceny, prechod nebezpečenstva náhodnej škody atď.

Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je tiež vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Toto vyhlásenie sa nevyžaduje, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu.Vyhlásenie sa prikladá k návrhu na vklad vlastnícheo práva do katastra nehnuteľností.

K nadobudnutiu vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru nestačí podpísanie kúpnej zmluvy, avšak je potrebné podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa podáva príslušnému okresnému úradu príslušnému podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Návrh sa podáva písomne v jednom vyhotovení a obsahuje:

 1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu
 2. označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
 3. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony

Podpis na návrhu na vklad nemusí byť úradne overený. Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami môže byť:

 1. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 2. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 3. geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
 4. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom
 5. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Lehoty na rozhodnutie o návrhu na vklad

Okresný úrad má lehotu 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, v ktorej o návrhu rozhodne. V prípade, ak kúpnu zmluvu spísal notár vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, lehota je skrátená na 20 dní.

Správny poplatok

Správny poplatok, ktorý sa platí pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je 66 EUR. V prípade, ak navrhovateľ žiada, aby okresný úrad rozhodol v zrýchlenej lehote 15 dní, poplatok je 266 EUR. V prípade, ak sa návrh podá elektronicky, poplatky sa znižujú na polovicu.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zároveň uvádza, že náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru znáša predávajúci. Zmluvné strany sa však môžu v zmluve dohodnúť na úhrade nákladov aj odlišne.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie