Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 z dôvodu vyslania - podmienky v roku (2021)

Aktualizované: 29.01.2021 | Vytvorené: 29.01.2021 |

V zmysle platných právnych predpisov platí, že SZČO a výkon jej činnosti podlieha pod legislatívu toho členského štátu, v ktorom sa vykonáva jej činnosť. Pokiaľ by táto SZČO mala záujem dočasne vykonával prácu v inom členskom štáte, môže naďalej spadať pod legislatívu Slovenskej republiky ako vysielajúceho štátu v oblasti sociálneho zabezpečenia, pokiaľ požiada o vystavenie formulára PD A1. Tým sa SZČO v zahraničí preukazuje pri prípadných kontrolách zo strany inštitúcii prijímajúceho štátu.

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 z dôvodu vyslania - podmienky v roku (2021)

Obsah

Na kú dobu sa vydáva formulár PD A1?  Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania  Prílohy k žiadosti o vydanie A1 formulára  Lehota na vydanie A1 formulára  Podmienky vystavenia PD A1 formulára  Kto môže žiadať o vystavenie PD A1?  Postup pri nevydaní PD A1 formulára?  Prerušenie vyslania SZČO 

Vyslať je možné aj cudzinca, ktorý má na území Slovenska udelený pobyt (je však potrebné dodržať podmienky jeho udelenia, najmä dobu zdržiavania sa na území SR). 

Na kú dobu sa vydáva formulár PD A1? 

Základnou podmienkou je, že činnosť SZČO v inom členskom štáte nepresiahne 24 mesiacov. Ak by presiahla (napríklad SZČO má uzavretú zmluvu so zahraničným subjektom na dlhšie obdobie), je potrebné vybavenie výnimky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak bude výnimka udelená, následne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na podklade žiadosti SZČO vystaví formulár PD A1. 

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania 

Žiadosť o formulár PD A1 sa podáva na tomto predpísanom tlačive.  

Žiadosť o A1 formulár z dôvodu vyslania živnostníka do iného štátu EÚ je potrebné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO na území Slovenska. 

Máte záujem o práve služby vo veci vysielania SZČO do zahraničiaKontaktujte nás

Prílohy k žiadosti o vydanie A1 formulára 

 1. fotokópia zmluvy na dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti v prijímajúcom štáte uzatvorená so zahraničným subjektom, resp. iný relevantný doklad (napr. obchodná zmluva, objednávka, atď., v ktorej je jednoznačne identifikované miesto vyslania - názov zahraničného subjektu, úplná adresa a identifikačné číslo, obsah a trvanie prác); ak v príslušnej zmluve nie je uvedené miesto dočasného výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, predložte iný relevantný doklad preukazujúci miesto vyslania; ak sú doklady spísané v cudzom jazyku, predložte ich v preklade do slovenského jazyka, okrem češtiny; 
 1. fotokópia dokladu o pobyte cudzinca na území Slovenska, ak ide o vyslanie cudzinca,
 2. oznámenie o zmenách vo vyslaní a originál PD A1, ak nebola táto skutočnosť oznámená,
 3. ak sa predkladá listina spísaná v inom ako slovenskom a českom jazyku a nie je úradne preložená, k jej prekladu sa dokladá aj čestné vyhlásenie – tlačivo uverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne o vierohodnosti prekladu dokumentov)
 4. v prípade predčasného ukončenia predchádzajúceho vyslania sa predkladá aj oznámenie o zmenách. 

Lehota na vydanie A1 formulára 

Žiadosť o PD A1 formulár je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, keďže lehota na rozhodnutie je  45 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti po splnení všetkých podmienok vyslania SZČO. Ak by žiadosť nebola kompletná, Sociálna poisťovňa vyzve žiadateľa o doplnenie. Ak nebudú splnené podmienky vyslania, žiadosť sa zamietne. 

Originál dokumentu PD A1 preukazuje živnostník v zahraničí pri kontrole. 

Podmienky vystavenia PD A1 formulára 

Formulár PD A1 môže Sociálna poisťovňa vystaviť len v prípade, ak: 

 • SZČO bola oprávnená vykonávať činnosť, ktorú bude dočasne vykonávať na území prijímajúceho štátu, pričom je podstatná skutočná povaha činnosti a nie kvalifikácia tejto činnosti podľa legislatívy členského štátu, v ktorom bude SZČO činnosť dočasne vykonávať,
 • SZČO musí pred vyslaní vykonávať činnosti aspoň 2 mesiace na území Slovenskej republiky, čo preukazuje relevantnými podkladmi ak o sú zmluvy o dielo, objednávky, faktúry a podobne,
 • Podmienky vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku musia byť zachované aj počas vyslania, aby po skončení vyslania mohla SZČO na Slovensku opäť vykonávať svoje činnosti (najmä platenie poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, zachovanie potrebnej infraštruktúry na Slovensku). Ak by SZČO prestala spĺňať charakteristické znaky vyslania vrátane platenia poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, vyhlásenie PD A1 môže byť zrušené. 

Kto môže žiadať o vystavenie PD A1? 

O vystavenie formulára PD A1 môže žiadať aj SZČO, ktorá nie je povinne sociálne poistená a nie je ani dobrovoľne poistenou osobou na sociálne poistenie a má len poistenie na verejné zdravotné poistenie. 

Postup pri nevydaní PD A1 formulára? 

Ak by Sociálna poisťovňa nevydala formulár PD A1, SZČO by počas výkonu činnosti na území iného členského štátu podliehala právnym predpisom sociálneho zabezpečenia toho štátu, kde vykonáva svoju činnosť. V takom prípade sa musí SZČO zaregistrovať na príslušnej pobočke obdoby Sociálnej poisťovne v danej krajine a bude platiť sociálne poistenie podľa jej legislatívy. Rovnaký postup bude v prípade, ak SZČO nepožiada slovenskú Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1. 

Prerušenie vyslania SZČO 

Ak bol vydaný formulár PD A1, počas vyslania je možné prerušiť vyslanie v prijímajúcom štáte na obdobie maximálne 2 mesiacov. Ak by sa vyslanie prerušilo na viac ako 2 mesiace, vyslanie sa ukončuje. Formulár PD A1 sa musí pobočke Sociálnej poisťovne vrátiť (s výnimkou elektronického dokumentu) spolu s oznámením ukončenia vyslania do 10 dní od vzniku niektorej z vyššie uvedených udalostí. Na oznámenie je špeciálny formulár.

Naše služby 

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o cezhraničnom vyslaní, dohôd o dočasnom pridelení
 • Zastupovanie v konaní o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania
 • Založenie agentúry dočasného zamestnávania

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.