Návrh na vyhlásenie konkurzu – v akej výške a akým spôsobom sa platí preddavok

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

Pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu (rovnako tak aj návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia) sa neplatí súdny poplatok, nakoľko v zmysle § 4 ods. 2 písm. l) zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je navrhovateľ od platenia súdneho poplatku oslobodený.

Návrh na vyhlásenie konkurzu – v akej výške a akým spôsobom sa platí preddavok

Obsah

Pre viac informácií o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu si prečítajte aj:  Spôsoby zaplatenia preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu Návrh na vyhlásenie konkurzu – vrátenie preddavku

Namiesto súdneho poplatku však musí podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) osoba podávajúca návrh na vyhlásenie konkurzu ešte pred samotným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Doklad o zaplatení sa prikladá k návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Pre viac informácií o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu si prečítajte aj: 

Výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu Výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu upravuje vyhláška 655/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Tá v § 7 ustanovuje výšku preddavku nasledovne: 

  • preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 663, 88 eura,
  • preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 1 659, 70 eura

Spôsoby zaplatenia preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Nakoľko preddavok je potrebné zaplatiť ešte pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu a doklad o zaplatení sa prikladá v samotnému návrhu, navrhovateľ v čase platenia preddavku ešte nedisponuje spisovou značkou, ktorá by bola podaniu pridelená. V praxi sme sa stretli s týmito spôsobmi zaplatenia poplatku: 

  • priamo v pokladni príslušného súdu, na ktorý sa návrh na vyhlásenie konkurzu podáva, kde platiteľovi vydajú doklad o zaplatení, ktorý priloží k návrhu
  • prevodom na bankový účet súdu, ktorý spolu s variabilným symbolom a ďalšími potrebnými informáciami k platbe oznámi navrhovateľovi pracovník súdu (účtareň resp. pracovník konkurzného oddelenia).Údaje potrebné k platbe podľa našich skúseností oznámia aj telefonicky. 

ZKR pripúšťa možnosť vrátenia preddavku navrhovateľovi v prípade, ak: 

  • súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo
  • súd nezačne konkurzné konanie z iného dôvodu alebo
  • navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť. 

Kto nemá povinnosť platenia preddavku?

ZKR uvádza, že povinnosť zaplatenia preddavku nemá likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku. Odmenu a výdavky predbežného správcu v tomto prípade platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka; ak tieto orgány nie sú ustanovené, odmenu a výdavky predbežného správcu platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, ktorý vykonával funkciu naposledy. O nároku predbežného správcu voči týmto osobám súd rozhodne v uznesení o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu; proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.