Nedoloženie správy o činnosti agentúrou dočasného zamestnávania

Právna úprava agentúr dočasného zamestnávania je zakotvená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“). Pre agentúry dočasného zamestnávania ako fyzické alebo právnické osoby, ktoré zamestnávajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere na účel ich dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom právny poriadok predpisuje viaceré povinnosti. V dnešnom článku sa budeme zaoberať povinnosťou poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o činnosti agentúry dočasného zamestnávania s následkami porušenia tejto povinnosti.

Správa o činnosti 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti je agentúra dočasného zamestnávania povinná: „poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“ 

Vzor formulára je voľne dostupný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nedoloženie správy o činnosti

Nedoloženie správy o činnosti v lehote určenej zákonom alebo rovnako aj uvedenie nepravdivých údajov v predmetnej správe má za následok zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Pokiaľ takýto prípad nastane, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle predmetnej agentúre dočasného zamestnávania výzvu na vyjadrenie sa (v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok). Jedinou možnosťou, ako zvrátiť zrušenie povolenia je preukázanie doručenia správy o činnosti v zákonom určenej lehote. 

Pokiaľ správa o činnosti nebola včas doručená, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na obsah vyjadrenia povolenie zruší, nakoľko zákon o službách zamestnanosti mu výslovne takýto postup predpisuje. 

Opätovné získanie povolenia 

Po zrušení  povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania môže fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo povolenie zrušené opätovne požiadať o udelenie povolenia. Avšak nové povolenie jej môže byť udelené najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia. 

Riešením takejto situácie môže byť založenie novej obchodnej spoločnosti a podanie žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na túto novú spoločnosť. Spoločníkmi, konateľmi, ako aj osobami konajúcimi v mene agentúry dočasného zamestnávania pritom môžu byť tie isté osoby.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie