Nedoloženie správy o činnosti agentúrou dočasného zamestnávania

Právna úprava agentúr dočasného zamestnávania je zakotvená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“). Pre agentúry dočasného zamestnávania ako fyzické alebo právnické osoby, ktoré zamestnávajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere na účel ich dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom právny poriadok predpisuje viaceré povinnosti. V dnešnom článku sa budeme zaoberať povinnosťou poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o činnosti agentúry dočasného zamestnávania s následkami porušenia tejto povinnosti.

Správa o činnosti 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti je agentúra dočasného zamestnávania povinná: „poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“ 

Vzor formulára je voľne dostupný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nedoloženie správy o činnosti

Nedoloženie správy o činnosti v lehote určenej zákonom alebo rovnako aj uvedenie nepravdivých údajov v predmetnej správe má za následok zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Pokiaľ takýto prípad nastane, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle predmetnej agentúre dočasného zamestnávania výzvu na vyjadrenie sa (v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok). Jedinou možnosťou, ako zvrátiť zrušenie povolenia je preukázanie doručenia správy o činnosti v zákonom určenej lehote. 

Pokiaľ správa o činnosti nebola včas doručená, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na obsah vyjadrenia povolenie zruší, nakoľko zákon o službách zamestnanosti mu výslovne takýto postup predpisuje. 

Opätovné získanie povolenia 

Po zrušení  povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania môže fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo povolenie zrušené opätovne požiadať o udelenie povolenia. Avšak nové povolenie jej môže byť udelené najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia. 

Riešením takejto situácie môže byť založenie novej obchodnej spoločnosti a podanie žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na túto novú spoločnosť. Spoločníkmi, konateľmi, ako aj osobami konajúcimi v mene agentúry dočasného zamestnávania pritom môžu byť tie isté osoby.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie