Niekoľko základných informácií k pripravovanému Správnemu súdnemu poriadku

V predchádzajúcich článkoch sme Vám písali o Civilnom sporovom poriadkuCivilnom mimosporovom poriadku. K týmto dvom sa pripája aj ďalší a to Správny súdny poriadok, o ktorom budeme písať v tomto článku. Táto trojica procesných kódexov má nahradiť súčasný Občiansky súdny poriadok. Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. sa stal rokmi veľmi neprehľadný z dôvodu jeho častých novelizácii.

V súčasnosti je správne súdnictvo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Novou právnou úpravou konania v správnom súdnictve sa vytvoria také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia rýchlu a spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania a tým sa vytvorí priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. Výkon správneho súdnictva bude zabezpečený tým, že na túto súdnu agendu budú špecializovaní sudcovia. Z tohto vyplýva aj potreba posilnenia sudcovského stavu pre správne súdnictvo.

Cieľom novej právnej úpravy je hospodárnosť konania, efektivita, rýchlosť a jednoduchosť.

Správny súdny poriadok upravuje právomoc a príslušnosťsúdu, ktorý koná a rozhoduje v správnom súdnictve. Okrem toho upravuje aj konania a postup súdu, konanie účastníkov a ďalších osôb v konaní.

Správny súd

Správny súdny poriadok zavádza aj pomenovanie – správny súd. V správnom súdnictve správne súdy na základe žalôb preskúmavajú, či sú rozhodnutia orgánov verejnej správy, ich opatrenia a iné zásahy zákonné, a poskytujú pred nečinnosťou orgánov verejnej správy náležitú ochranu. Okrem uvedeného rozhodujú aj v ďalších veciach, ktoré ustanovuje Správny súdny poriadok.

Ako súdy prvého stupňa, pri rozhodovaní vo veciach správneho súdnictva, ostávajú aj naďalej krajské súdy. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd prvého stupňa bude po novom rozhodovať iba výnimočne v osobitných konaniach (volebné veci a iné). Miestne príslušný bude krajský súd, v ktorého obvode má sídlo prvostupňový orgán verejnej správy.

Kasačná sťažnosť a žaloba na obnovu konania

Do systému opravných prostriedkov sa zavádzajú tiež zmeny. Jednou zo zmien je, že inštitút odvolania nahradí kasačná sťažnosť. Inštitút kasačnej sťažnosti sa bude považovať za mimoriadny opravný prostriedok podávaný na najvyšší súd ako správny súd. Kasačná sťažnosť bude prípustná len zo zákonných dôvodov. Okrem toho sa z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí ESĽP a Súdneho dvora EÚ, zavádza v obmedzenom rozsahu aj žaloba na obnovu konania.

Členenie Správneho súdneho poriadku

Správny súdny poriadok sa skladá zo šiestich častí. Z dôvodovej správy k návrhu zákona vyplýva stručná charakteristika jednotlivých častí Správneho súdneho poriadku:

  1. časť navrhovaného zákona obsahuje všeobecné ustanovenia o konaní v správnom súdnictve. Vymedzuje predmet zákona, základné pojmy, základné princípy konania špecifické pre správne súdnictvo, právomoc a príslušnosť správnych súdov a organizáciu a zloženie správnych súdov.
  2. časť upravuje konanie v správnom súdnictve všeobecne, definuje účastníkov konania a iné subjekty konania, oprávnenia prokurátora, zastúpenie, postupy v rámci konania, doručovanie, poriadkové a iné opatrenia, vylúčenie sudcov, priebeh konania, vrátane procesných rozhodnutí, dokazovanie, rozhodnutia vo veci samej a trovy konania.
  3. časť obsahuje právnu úpravu konania o správnej žalobe, a to všeobecnú úpravu správnej žaloby a osobitne konanie o správnej žalobe vo veciach správneho trestania, vo veciach sociálnych a vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia.
  4. časť navrhovaného zákona upravuje osobitné konania, a to konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy, konanie vo volebných veciach, konanie vo veciach územnej samosprávy, konanie vo veciach politických práv, konanie o kompetenčnej žalobe a konanie o návrhoch v iných veciach, ktoré zahŕňa konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy a konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou.
  5. časť upravuje mimoriadne opravné prostriedky, ktorými pre správne súdnictvo budú kasačná sťažnosť a žaloba na obnovu konania.
  6. časť vymedzuje spoločné, prechodné, záverečné ustanovenia a účinnosť zákona.

Účinnosť Účinnosť tohto zákona sa navrhuje na 1. júla 2016.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie