Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Začiatkom roka 2015 vstúpil do účinnosti nový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z..

Pre vznik nároku na osobitný príspevok zákon vymedzuje nové podmienky, ktoré zakladajú možnosť súbehu poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi a to u občana, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny, a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Vznik nároku na osobitný príspevok

Osobitný príspevok bude podľa nového znenia ust. § 16 ods. 1 písm. a) patriť: „Fyzickej osobe, ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy.“

Avšak treba podotknúť, že vznik nároku na osobitný príspevok je podmienený uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a podmienka dohodnutej maximálnej výšky príjmu z tohto vzťahu zo súčasného trojnásobku na dvojnásobok minimálnej mzdy.

Subjekty s nárokom na osobitný príspevok

Ďalším subjektom s nárokom na osobitný príspevok podľa nového znenia ust. § 16 ods. 1 písm. b) je fyzická osoba, ak pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spĺňala ustanovené podmienky a to: 

  • „nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný príjem v cudzine
  • neplnila povinnú školskú dochádzku
  • nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia
  • nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok
  • nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Nárok na osobitný príspevok osoby, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan, zostáva zachovaný aj po novele“

Ďalej má na osobitný príspevok nárok aj osoba, ktorá je členom domácnosti, „ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorý bol dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy. Súčasná právna úprava priznáva nárok na osobitný príspevok členovi domácnosti len vtedy, ak sa mu prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.“

Takisto osobitný príspevok patrí aj fyzickej osobe, ak v období 12 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa ust. § 16 ods. 1 písm. a). Osobitný príspevok bude osobe patriť v rozsahu a vo výške, v ktorom by jej patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

Po novom už nebude podmienkou na vznik nároku na osobitný príspevok ukončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu prekročenia hranice príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pre vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

Cieľ zákona

Cieľom tohto zákona je zvýšiť motiváciu osôb v produktívnom veku, ktoré sú dlhodobo nezamestnané alebo dlhodobo neaktívne a poskytuje sa im pomoc v hmotnej núdzi, a to uplatnením sa na trhu práce, nájdením a udržaním si zamestnania a tým aj podieľaním sa vlastným pričinením na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Výška osobitného príspevku je zákonom vymedzená na dvoch úrovniach a dĺžka poberania tohto príspevku je limitovaná na najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Výška osobitného príspevku

Podľa nového znenia, osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a to vo výške 126,14 € mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov, a vo výške 63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov. Súčasná právna úprava priznáva nárok na osobitný príspevok najviac šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a to vo výške 63,07 Eura mesačne.

Kto ešte nebude vykonávať aktivačnú činnosť?

Rozšírila sa aj skupina osôb, ktorých sa nebude týkať povinnosť vykonávania aktivačnej činnosti. Okrem súčasnej skupiny osôb, po novom nebude vykonávať aktivačnú činnosť ani poberateľ predčasného starobného dôchodku a tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Ak povinná osoba poruší dohodu o vykonávaní aktivačných prác, úrad práce už nemá povinnosť od zmluvy odstúpiť. Po novom je odstúpenie od zmluvy zo strany úradu práce nepovinné.

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie