Novela zákona o správcoch

Novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch nadobudne účinnosť 01.06.2013. Novela prináša najmä tieto zmeny.

Spisový prehľad (§9)

Časovú špecifikáciu práce nahrádza spisový prehľad. Správca je povinný v každom spise viesť spisový prehľad vykonaných úkonov. Na požiadanie je správca povinný kópiu spisového prehľadu predložiť ministerstvu. Spisový prehľad obsahuje opis jednotlivého úkonu, dátum jeho vykonania a čas trvania úkonu s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá ho vykonala.

Rozčlenenie správcov (§20 ods. 2)

Zoznam správcov sa člení na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby; ministerstvo zapíše alebo vyčiarkne správcu z príslušného oddielu na základe písomnej žiadosti správcu.

Podľa § 24 ods. 7 správca môže písomne požiadať ministerstvo o zápis do príslušného oddielu zoznamu správcov; o zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie, zápis písomne oznámi správcovi.

Správcu zapísaného do zoznamu správcov pred 1. januárom 2014 ministerstvo bez zbytočného odkladu zapíše do všetkých oddielov zoznamu správcov.

Výber správcu (§20a)

Pre náhodný výber správcu platia tieto pravidlá:

  • a) v konkurznom konaní voči právnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd a sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby; ak by sa náhodný výber pre takéto konanie mal uskutočniť z menej ako troch správcov, uskutoční sa aj zo správcov podľa písmena b)
  • b) v konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd a sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre fyzické osoby; ak by sa náhodný výber pre takéto konanie mal uskutočniť z menej ako troch správcov, uskutoční sa aj zo správcov podľa písmena a)

Preukaz správcu (§20 ods. 7)

Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca sa preukazom správcu preukazuje na požiadanie osôb, ktoré správcovi poskytujú súčinnosť.

Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred 1. júnom 2013 ministerstvo vydá preukaz správcu, ak o to písomne požiada; ak ide o fyzickú  osobu, k žiadosti pripojí svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.

Náležitosti žiadosti pri zápise do zoznamu správcov (§24)

Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť, údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3, doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu a svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.

Žiadosť právnickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu obsahovať obchodné meno právnickej osoby, jej identifikačné číslo, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti právnická osoba pripojí spoločenskú zmluvu spolu s výpisom z obchodného registra, údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenia spoločníkov o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 a doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu.

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do príslušného oddielu zoznamu správcov, ktorú uviedol v žiadosti, inak jeho žiadosť v tejto lehote zamietne.

Vyčiarknutie zo zoznamu správcov

Novela zavádza ďalšie dva dôvody vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov, a to ak správca:

  1. v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí
  2. ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom

Vyčiarknutie na žiadosť správcu

Na základe písomnej žiadosti správcu, ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ktorý uviedol v žiadosti. Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je správca povinný odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz správcu. Ministerstvo nevyčiarkne správcu zo zoznamu správcov na jeho žiadosť, ak je proti nemu vedené konanie o uložení pokuty alebo konanie o vyčiarknutí zo zoznamu správcov z dôvodu, že napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Zvýšenie pokuty

Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Priestupok

Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu. Priestupok prejednáva ministerstvo. Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5000 eur. Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Zmena výšky poplatku za zápis do zoznamu sprácov

Výška poplatku sa mení zo 165,50 EUR na 200 EUR.

Poplatok za zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov je 200 eur. Iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov bude spoplatnená sumou 10 eur.

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013 (okrem ustanovení čl. I bodov 6., 8., 9. až 11. a § 26 ods. 4 v bode 16., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710