Peňažné nároky pri smrti zamestnanca

Právna úprava riešenia pracovnoprávnych nárokov v súvislosti so smrťou zamestnanca je kvalitatívne odlišná, v závislosti od toho, či ide o pracovnoprávne nároky zomretého zamestnanca alebo o pracovnoprávne nároky zamestnávateľa. V oboch uvedených prípadoch však Zákonník práce v § 35 upravuje len peňažné nároky. V článku sa bližšie pozrieme na pracovnoprávne nároky zamestnanca ako aj zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca.

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o právne služby a poradenstvo nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk, obratom Vás budeme kontaktovať.

Pracovnoprávne nároky zamestnanca

Zákonník práce v § 35 ods. 1 ustanovuje: Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

Mzdové nároky až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku prechádzajú podľa Zákonníka práce postupne na manžela, deti, rodičov zomretého zamestnanca, avšak len za predpokladu, že v čase smrti s ním žili v spoločnej domácnosti. Tieto nároky zomretého zamestnanca je zamestnávateľ povinný vyplatiť tým, ktorí so zomretým zamestnancom žili v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti bez ohľadu na prejednanie dedičstva. Tieto nároky sa nezapočítavajú do dedičstva.

Uvedené ustanovenie Zákonníka práce má výrazný ochranný charakter vo vzťahu k najbližším pozostalým po zomretom zamestnancovi, za predpokladu, ak s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti. Absencia uvedeného ustanovenie Zákonníka práce by najbližších príbuzných zomretého zamestnanca mohla dostať do nepriaznivej životnej situácie, nakoľko až do času prejednania dedičstva by im mohli chýbať finančné prostriedky na zabezpečenie životných potrieb.

Mzdové nároky presahujúce štvornásobok priemerného mesačného zárobku zomretého zamestnanca sa stávajú súčasťou dedičstva. Ak dôjde k smrti zamestnanca, zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdové nároky len do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku vyššie uvedeným osobám.

V prípade, ak by ani jeden z okruhu oprávnených subjektov nespĺňal podmienky uvedené v § 35 Zákonníka práce, mzdové nároky v plnej výške sa stávajú súčasťou dedičstva.

Za predpokladu, ak by zomretý zamestnanec nemal vôbec dedičov, jeho mzdové nároky by pripadli štátu ako dedičovi.

Okruh oprávnených osôb, ktoré v čase smrti zamestnanca žili s ním v spoločnej domácnosti sa nemusí prekrývať s okruhom dedičov. Preto ani vzdanie sa dedičstva neovplyvňuje tieto nároky.

V súvislosti so smrťou zamestnanca zanikajú už splatné náhrady, ktoré zomretému zamestnancovi patrili až do doby jeho smrti. V danom prípade však nejde o mzdové nároky, a preto neprechádzajú priamo na pozostalých, ktorí so zomretým zamestnancom žili v spoločnej domácnosti, ale stávajú sa súčasťou dedičstva. Uvedené sa týka aj náhrady mzdy za nevčerpanú dovolenku.[1] R 16/1978, R 44/1982

Ostatné peňažné nároky zomretého zamestnanca, ktoré nemajú právnu povahu mzdových nárokov voči zamestnávateľov, sa teda stávajú predmetom dedičstva.

Pracovnoprávne nároky zamestnávateľa

Zákonník práce v § 35 ods. 2 ustanovuje: Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie.

Na rozdiel od peňažných nárokov zomretého zamestnanca voči zamestnávateľovi smrťou zamestnanca zásadne zanikajú peňažné nároky zamestnávateľa, ktoré mal v čase trvania pracovného pomeru voči zamestnancovi.

Výnimku však na základe ustanovenia Zákonníka práce tvoria peňažne nároky:

  • o ktorých bolo pred smrťou zamestnanca právoplatne rozhodnuté,
  • ktorých dôvod a výšku zamestnanec písomne uznal,
  • na náhradu škody, ktorú zamestnanec úmyselne spôsobil,
  • na náhradu škody spôsobenej stratou zverených predmetov na písomné potvrdenie.

Nároky zamestnávateľa, ktoré smrťou nezanikajú si má zamestnávateľ uplatniť v rámci dedičského konania. Zákonník práce teda upravuje štyri druhy právnych nárokov zamestnávateľa, ktoré nezanikajú smrťou zamestnanca a ktoré sa stávajú predmetom dedičstva.

V súvislosti s nárokmi, o ktorých už právoplatne rozhodol súd pred smrťou zamestnanca ako aj nároky, ktorých dôvod a výšku zamestnanec písomne uznal, tieto môžu mať rôznu právnu povahu ako aj právny základ.

Ďalšie druhy peňažných nárokov zamestnávateľa, ktoré smrťou zamestnanca nezanikajú v podstate vyplývajú len zo zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú pred svojou smrťou úmyselne spôsobil. Avšak na to, aby sa tieto nároky zamestnávateľa mohli stať predmetom dedičského konania musí byť jednoznačne preukázané, že zamestnanec za svojho života pred smrťou úmyselne zamestnávateľovi spôsobil škodu.

V prípade nárokov zamestnávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za stratu predmetov zverených na písomné potvrdenie, tieto sa rovnako stávajú súčasťou dedičstva. Ak by napríklad dedičia po zomretom zamestnancovi odmietli uhradiť tieto peňažné nároky, musel by sa zamestnávateľ obrátiť na príslušný súd. Pri týchto druhov nárokov zamestnávateľa, ktoré nezanikajú smrťou zamestnanca, by sa mohla situácia skomplikovať aj argumentom rodinných príslušníkov, že nejde o stratu zverených predmetov. Zamestnávateľ by síce mal k dispozícii písomné potvrdenie o zverení predmetov, ale príslušným predmetom by disponovali napríklad dedičia a nechceli by ho dobrovoľne vydať zamestnávateľovi, s poukazom na to, že nejde o stratu predmetu zvereného na písomné potvrdenie, teda, že došlo k zániku nároku smrťou zamestnanca. V uvedenom prípade by zamestnávateľ mohol v občianskom súdnom konaní podať návrh na vydanie veci na príslušný súd voči tým, ktorí neoprávnene držia vec podľa Občianskeho zákonníka. 


Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie