Pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie

Dátum: 06.08.2018 |

Jednou z možností, ako môžu občania tretích krajín získať pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej ako "SR") je aj získanie pobytu na základe príbuzenského vzťahu. Rodinní príslušníci občanov SR môžu získať trvalý pobyt a rodinní príslušníci občanov tretích krajín s udeleným pobytom prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny. V tomto článku si priblížime možnosti pobytu pre osoby, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi občanov SR, ale občanov iných členských štátov Európskej únie (ďalej ako "EÚ").

Rodinný príslušník 

V zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o pobyte cudzincov") je rodinný príslušník občana EÚ vymedzený dosť široko. Môže sa jednať o:

 • manžela / manželku,
 • dieťa mladšie ako 21 rokov, nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela / manželky,
 • závislého priameho príbuzného v zostupnej alebo vzostupnej línii a takúto osobu manžela / manželky,
 • akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, na ktorého sa nevzťahujú predchádzajúce body a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
 • akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, na ktorého sa nevzťahujú predchádzajúce body a je členom domácnosti občana EÚ,
 • akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, na ktorého sa nevzťahujú predchádzajúce body a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na starostlivosť občana EÚ,
 • partnera, s ktorým má občan EÚ trvalý, riadne osvedčený vzťah,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan EÚ právo pobytu a občanom EÚ je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch vo vzťahu k štátnemu občanovi SR. 

Vo vzťahu k takýmto rodinným príslušníkom je občan EÚ považovaný za garanta. 

Pobyt v trvaní do troch (3) mesiacov 

Podľa ustanovenia § 69 zákona o pobyte cudzincov sa rodinní príslušníci občanov EÚ môžu na území SR zdržiavať tri mesiace od vstupu, ak sprevádzajú svojho rodinného príslušníka - občana EÚ alebo sa k nemu pridávajú. Podmienkou je predloženie platného cestovného pasu alebo akéhokoľvek dokladu, ktorým hodnoverne preukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi EÚ. 

Pobyt v trvaní nad tri (3) mesiace 

Pokiaľ občan EÚ, ktorý je garantom štátu spĺňa podmienky na to, aby sa na území SR mohol zdržiavať dlhšie ako tri mesiace, vznikne právo na pobyt na území SR na obdobie presahujúce tri mesiace aj jeho rodinnému príslušníkovi. 

V takomto prípade vzniká rodinnému príslušníkovi občana EÚ povinnosť podať na príslušnom oddelení cudzineckej polície žiadosť o vydanie dokladu o pobyte, a to v lehote do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie SR. V prípade splnenia podmienok je rodinnému príslušníkovi občana EÚ v lehote do 30 dní vydaný doklad "pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ.“ 

Naše služby 

 • právne poradenstvo pre cudzincov
 • zastupovanie v konaniach o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu
 • registrácia pobytu občana Európskej únie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.