Zamestnávanie cudzincov z Európskej únie

Občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci majú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti ako občania Slovenskej republiky vrátane toho, že môžu byť na území SR zamestnaní bez toho, aby sa vyžadovalo pracovné povolenie. Napriek tomu sa na zamestnávanie cudzincov – občanov EÚ vzťahujú niektoré špecifiká, ktoré si priblížime v článku.

Informácie uvedené v tomto článku sa vzťahujú na:

 • občana krajiny Európskej únie (mimo SR)
 • občana Švajčiarska
 • občana krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP)

(ďalej v článku označovaní aj ako „občania EÚ“)

Hlásenie pobytu občana EÚ

Porvou z povinností občanom Európskej únie pri vstupe na Slovensko je nahlásenie svojho pobytu na území Slovenskej republiky na predpísanom tlačive. Cuzinec tak musí urobiť do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR. Ak je cudzinec ubytovaný v súkromí, musí tak urobiť sám (tlačivo postačí poslať poštou). Ak je ubytovaný v hoteli či penzióne, túto povinnosť zaňho splní ubytovacie zariadenie. Poplatok sa neplatí. Podpis na tlačive hlásenia pobytu postačuje bez overenia.

Informačná karta 

Ak občan EÚ bude na Slovensku pracovať, jeho zamestnávateľ musí splniť viaceré povinnosti zakotvené v § 23b zákona o službách zamestnanosti. 

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný podľa miesta výkonu práce zamestnanca o nástupe občana členského štátu EÚ do zamestnania v lehote do siedmich (7) pracovných dní odo dňa nástupu a do siedmich (7) pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania (tzv. informačná karta). 

Informačnú povinnosť si zamestnávateľ splní v dvoch vyhotoveniach na formulári, ktorého vzor určí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvedený formulár sa nazýva informačná karta o vzniku / skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce / skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a vzor je prístupný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Úradom potvrdené formuláre je potrebné uchovať ako doklad pre kontrolné účely zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo inšpekcie práce.

Prihlásenie na zdravotné poistenie 

Podmienky pre vznik nároku na verejné zdravotné poistenie cudzinca – občana členského štátu EÚ sú upravené v zákone č. 580/204 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zdravotnom poistení“). 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii, ak vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť s mesačným príjmom najmenej v sume minimálnej mzdy.

Prihlásenie zamestnanca na zdravotné poistenie môže zamestnávateľ uskutočniť rovnakým spôsobom, ako keď prihlasuje slovenského zamestnanca, pričom aj lehota na prihlásenie je rovnaká – 8 dní

Tip

PRAKTICKÁ RADA: Dôležité však je, že predtým, ako môže zamestnávateľ zamestnanca prihlásiť, je potrebné, aby si zamestnanec podal prihlášku na zdravotné poistenie na tlačive zdravotnej poisťovne, ktorú si zvolil, keďže zdravotná poisťovňa ho ešte neeviduje v systéme. Prihlášku je možné zaslať poštou alebo podať osobne na pobočke zdravotnej poisťovne. Potrebné je tiež predložiť (v prípade zasielania prihlášky poštou doložiť kópiu) pracovnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať výška mzdy aspoň vo výške minimálnej mzdy a doklad totožnosti cudzinca.

Prihlásenie na sociálne poistenie 

Prihlásenie zamestnanca – občana členského štátu EÚ do Sociálnej poisťovne sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako pri zamestnancovi – občanovi Slovenskej republiky. Pokiaľ však zamestnancovi – občanovi EÚ nebolo pridelené rodné číslo, prihlášku môže zamestnávateľ uskutočniť iba v papierovej forme poštou alebo osobne na pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Pokiaľ už bolo občanovi EÚ pridelené rodné číslo, môže ho zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne prihlásiť aj elektronicky. 

Registrácia pobytu občana Európskej únie 

Občan Únie, ktorý je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený bez akýchkoľvek ďalších podmienok alebo formalít zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Aj dlhšie ako tri mesiace sa občan EÚ môže na území SR zdržiavať, ak na Slovensku:

 • je zamestnaný alebo je predpoklad, že sa zamestná
 • podniká ako SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba
 • študuje (na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR)
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie v SR
 • je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky

Ak teda chce občan EÚ zotrvať na Slovensku aj po 3 mesiacoch od vstupu, v takomto prípade je potrebné požiadať o registráciu svojho pobytu občana EÚ na Slovensku. 

Žiadosť o registráciu pobytu občana EÚ sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska v SR do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. 

Občan EÚ, ktorý žiada o registráciu pobytu občana EÚ je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad. Ďalej sa dokladajú 2 farebné fotografie rozmerov 3×3,5 cm, doklad o ubytovaní na Slovensku a:

 • ak účelom jeho pobytu bude zamestnanie, dokladá aj prísľub zamestnávateľa alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo pracovná zmluva
 • ak podniká ako SZČO, dokladá výpis zo živnostenského registra 
 • ak študuje, dokladá potvrdenie o návšteve školy
 • ak sa zdržuje na území SR, lebo má na to dostatočné zdroje, prekladá hotovosť na nahliadnutie vo výške cca 215 EUR a doklad o zdravotnom poistení na Slovensku
 • ak je rodinným príslušníkom občana EÚ, dokladá sobášny list, rodný list…

Zmenu účelu registrácie občana EÚ nie je potrebné dodatočne oznamovať.

Na základe registrácie pobytu občana EÚ bude cudzincovi vydaný preukaz / doklad o pobyte cudzinca, na ktorom je uvedené aj rodné číslo pridelené cudzincovi. Lehota na vydanie je 30 dní. Po úhrade poplatku 24,50 EUR sa vydá doklad o pobyte do 48 hodín. Po 5-tich rokoch registrovaného pobytu môže občan EÚ požiadať o trvalý pobyt na Slovensku.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie