Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu samotným dlžníkom – právo či povinnosť?

Dlžník má nielen právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale aj povinnosť v prípade, ak je v predlžení.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) totiž výslovne uvádza, že dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení.

Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako: 

  • štatutárny orgán alebo
  • člen štatutárneho orgánu dlžníka
  • likvidátor dlžníka a
  • zákonný zástupca dlžníka

Definícia predlženia

Definíciu predĺženia upravuje v § 3 ZKR. Podľa tohto ustanovenia predlžený je ten, kto: 

  • je povinný viesť účtovníctvo
  • má viac ako jedného veriteľa a
  • hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku

ZKR tiež dodáva, že pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.

Zodpovednosť a sankcia za včasné nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

ZKR v ust. § 11 ustanovuje sankciu za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v zákonnej lehote.

Podľa tohto ustanovenia osobe, ktorá počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii štatutárneho orgánu alebo jeho člena, likvidátora alebo zákonného zástupcu dlžníka porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, vzniká vyhlásením konkurzu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti ustanovenej zákonom. Ak je takýchto osôb viac, v časti, v ktorej je ich povinnosť čo do výšky rovnaká, sú povinné plniť spoločne a nerozdielne.

Zodpovednosti sa môže zbaviť ten: 

  • kto preukáže, že neporušil povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
  • konal s odbornou starostlivosťou
  • ten, kto nie je oprávnený konať v mene dlžníka samostatne, ak preukáže, že pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť a že bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o porušení tejto povinnosti, uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710