Postup vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Kto môže požiadať o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Podľa zákona č. 474/2005 Z. z. jeSlovákom žijúcim v zahraničí „osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a buď

 • 1. je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
 • 2. nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť.“

Národným povedomím sú pritom aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície.

Žiadosť o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí

Žiadosť sa podáva na tlačive. Žiadosť je potrebné podať osobne. Ak sa podáva na Slovensku, podáva sa na adrese ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15. Je však možné jej podanie aj na zastupiteľskom úrade v štáte pobytu.

Žiadosť je možné podať buď na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade, alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte, v ktorom má žiadateľ pobyt.

Podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Podmienkami na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí sú uvedené v § 7 zákona. Žiadateľ musí:

 • a) splniť podmienky podľa § 2 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu, tzn. definície, kto je Slovákom žijúcim v zahraničí, t. j. (i) osoba nesmie mať trvalý pobyt na Slovensku, (ii) buď je štátnym občanom alebo (iii) nie je štátnym občanom SR a uchováva si národné povedomie a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť. Upozorňujeme, že platnosť osvedčenia zaniká dňom prihlásenia sa držiteľa osvedčenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
 • b) nemohol byť právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt, a nesmie byť starší ako tri mesiace. Výpis z registra trestov alebo iný doklad vydaný príslušnými orgánmi štátu musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal. 
 • c) nevykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky.

Prílohy k žiadosti o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí

Vyššie uvedené podmienky je potrebné preukázať / podložiť týmito dokumentami:

Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.

„Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, ktoré žiadateľ preukáže doložením potvrdenia príslušnej školy o navštevovaní školy s vyučovacím jazykom slovenským alebo školským vysvedčením, ktoré vydala škola s vyučovacím jazykom slovenským; v takom prípade nie je potrebné predkladať písomné svedectvo vydané príslušnou krajanskou organizáciou. Dokument preukazujúci národné povedomie žiadateľa nesmie byť starší ako 6 mesiacov; to neplatí, ak žiadateľ preukazuje národné povedomie školským vysvedčením.“ (zdroj: uszz.sk)

„Podľa podmienok na vydanie osvedčenia zverejnených na webovej stránke úradu, žiadateľ o vydanie osvedčenia môže národné povedomie preukázať aj ovládaním slovenského jazyka, ktoré preukáže doložením potvrdenia príslušnej školy o navštevovaní školy s vyučovacím jazykom slovenským alebo školským vysvedčením, ktoré vydala škola s vyučovacím jazykom slovenským (resp. doložením potvrdenie o absolvovaní kurzu slovenského jazyka); v takom prípade nie je potrebné predkladať písomné svedectvo vydané príslušnou krajanskou organizáciou. Dokument preukazujúci národné povedomie žiadateľa nesmie byť starší ako 6 mesiacov; to neplatí, ak žiadateľ preukazuje národné povedomie školským vysvedčením. Úroveň ovládania slovenského jazyka nie je v súvislosti s preukázaním národného povedomia žiadateľa pri rozhodovaní o žiadosti pre úrad rozhodujúca, postačí preto predložiť potvrdenie (certifikát) o navštevovaní školy/kurzu slovenského jazyka, ktoré nesmie byť v čase podania žiadosti staršie ako šesť mesiacov.“ (zdroj:usuzv.sk)

Slovenská národnosť sa preukazuje úradným dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť, ktorým je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal, a tieto údaje nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. (Poznámka: Žiadatelia zo Srbska preukazujú slovenskú národnosť matričným dokumentom napr. rodný list a pod., v ktorom je uvedený údaj o slovenskej národnosti len v prípade, ak je tento matričný dokument vydaný pred 1. januárom 2019, t. j. pred účinnosťou zákona o matrikách v Srbsku (čl. 45a). V prípade predloženia matričného dokumentu, ktorým sa osvedčuje/potvrdzuje slovenská národnosť nahliadnutím do matriky narodených, bude ÚSŽZ matričný dokument akceptovať len v prípade, ak s matričným dokumentom bude zviazaná kópia výpisu z matriky tej strany, z ktorej osvedčenie/potvrdenie vychádza a takto zviazaný dokument bude osvedčený formou „APOSTILLE“ a úradne preložený do slovenského jazyka postupom podľa odrážky vyššie. zdroj: ÚSŽZ)

Ďalej sa k žiadosti prikladá:

 • Dve aktuálne totožné farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3,5 x 4,5 cm (fotografie vyhotovené vo fotoautomatoch ÚSŽZ neprijíma).
 • Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť správnosť osobných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti; pre overenie zhody musí byť predložený k nahliadnutiu originál dokladu.
 • Rodný list
 • Rodné listy predkov žiadateľa v priamom rade až po rodný list predka žiadateľa, po ktorom žiadateľ preukazuje slovenskú národnosť
 • Fotokópiu osvedčenia alebo preukazu zahraničného Slováka žiadateľovho predka/potomka v priamom rade v prípade, že bolo vydané.

Dokumenty priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokumentoch).

UPOZORNENIE!

 K žiadosti sa vždy prikladajú originály dokumentov, fotokópia (ani osvedčená) nie je postačujúca.

Ak žiadateľ žiada o priznanie statusu Slováka žijúceho v zahraničí po línii matky a babky, je potrebné predložiť sobášny list rodičov a starých rodičov.“ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

Zahrnutie detí do Žiadosti o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí

Dieťa zapísané v osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí nemá postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Ak aj napriek tomu uvediete v žiadosti aj svoje deti, úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude od Vás pravdepodbne vyžadovať aj:

„Podmienkou zápisu neplnoletých detí do osvedčenia účastníka konania je doloženie:

 • originálov rodných listov detí účastníka konania, ktoré majú  byť zapísané do osvedčenia účastníka konania, opatrené legalizačnou doložkou „APOSTILLE“, spolu s ich úplným úradným prekladom do slovenského jazyka,
 • písomného súhlasu zákonného zástupcu (otca/matky) detí účastníka konania so zapísaním detí účastníka konania do osvedčenia účastníka konania, na ktorom musí byť podpis zákonného zástupcu účastníka konania úradne overený (notárskym úradom domovského štátu, zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v domovskom štáte, notárskym úradom Slovenskej republiky alebo pred zamestnancom úradu) vrátane fotokópie dokladu totožnosti zákonného zástupcu detí účastníka konania, ktorý bol predložený na overenie jeho/jej totožnosti pri úradnom overení jeho podpisu na súhlase, spolu s jeho úplným úradným prekladom do slovenského jazyka.“ (zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

„Spôsoby overenia podpisu zákonného zástupcu účastníka konania na písomnom súhlase sú nasledovné:

 • pred notárskym úradom domovského štátu; v takom prípade je potrebné zabezpečiť, aby na notárskej overovacej doložke bola umiestnená legalizačná doložka „APOSTILLE“, ktorou sa overí oprávnenosť podpisu a pečiatky notára a následne je potrebné zabezpečiť úradný preklad písomného súhlasu, notárskej overovacej doložky a na nej umiestnenej „APOSTILLE“ do slovenského jazyka. K dokumentom sa doloží kópia dokladov totožnosti, ktoré boli predložené pri úradnom overení podpisu,
 • pred zastupiteľským úradom SR, na tlačive, ktoré má zastupiteľský úrad k dispozícii, a ktoré je v slovenskom jazyku. V takom prípade sa k dokumentu doloží kópia dokladov totožnosti, ktoré boli predložené pri úradnom overení podpisu. Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyhotovuje.
 • pred notárskym úradom v Slovenskej republike na tlačive s slovenskom jazyku. V takom prípade sa k dokumentu doloží kópia dokladu totožnosti, ktoré boli predložené pri úradnom overení podpisu. Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyhotovuje.
 • pred zamestnancom úradu na tlačive v slovenskom jazyku. V takom prípade sa k dokumentu doloží kópia dokladu totožnosti, ktoré boli predložené pri úradnom overení podpisu. Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyhotovuje.“ (zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

Ako postupovať, keď som už deti uviedol v žiadosti a netrvám na tom?

„Pokiaľ žiadateľ netrvá na zápise neplnoletých det, uvedených v žiadosti, do osvedčenia, môže tak urobiť listom. Nová žiadosť nie je potrebná. Dokumenty detí ani súhlas zákonného zástupcu nie je potrebné v takom prípade doložiť.“ (zdroj: ÚSŽvZ)

Čo musia obsahovať zahraničné verejné listiny?

Zahraničné verejné listiny prikladané k žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí musia byť overené doložkou apostille, prípadne superlegalizované. Osvedčovacie doložky môžu byť staršie ako 6 mesiacov (uvedené nám potvrdil písomne Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí „Dátum apostilácie môže byť starší ako 6 mesiacov.“)

Výnimkou, kedy sa osvedčenie formou „APOSTILLE“ alebo legalizácia/superlegalizácia nevyžaduje sú tie verejné listiny, ktoré sú vydané orgánom členského štátu Európskej únie, a ktorých výpočet je uvedený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Listiny vydané v inom ako slovenskom a českom jazyku musia byť kompletne úradne preložené. ÚSŽZ akceptuje len taký úradný preklad, ktorý je vyhotovený súdnym prekladateľom domovského štátu žiadateľa, ktorý je zapísaný v príslušnom registri domovského štátu, alebo ktorý je vyhotovený súdnym prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti SR. Oprávnenosť súdneho prekladateľa domovského štátu osvedčí žiadateľovi príslušný orgán domovského štátu formou „APOSTILLE“ (pre krajiny Haagskeho dohovoru) alebo legalizácie/superlegalizácie (pre ostatné krajiny), pričom osvedčovacie doložky nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Uvedené overenia sa nevyžadujú, ak oprávnenosť súdneho prekladateľa domovského štátu potvrdí pre ÚSŽZ príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí na sprievodnom liste, ktorým postúpi žiadosť žiadateľa na ÚSŽZ.“ (zdroj: ÚSŽZ)

Konanie o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí môže žiadateľa predvolať za účelom poskytnutia ďalších informácií napríklad, ako sa uvádza na stránke úradu „za účelom zistenia národného povedomia/kultúrnej identity žiadateľa, osobných väzieb a vzťahu k slovenskému národu, poznania slovenských tradícií.“

Zastúpenie v konaní pred Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V konaní pred Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí je možné sa dať zastúpiť našou advokátskou kanceláriou.

Lehota na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená kompletná žiadosť, na jej posúdenie a rozhodnutie.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí však môže konanie aj prerušiť  v súlade s § 29 správneho poriadku. Prerušenie konania o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí doručuje úradna korešpondenčnú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti a v prípade, že ju žiadateľ neuvedie, na adresu trvalého pobytu žiadateľa.

Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Osvedčenie vydané žiadateľovi, ktorý je starší ako 18 rokov je platné neobmedzene (séria A).

Pri neplnoletých žiadateľoch ide o osvedčenie série D, ktoré má obmedzenú platnosť (3, 5 rokov alebo do 18 roku života).

Strata, krádež, zničenie alebo poškodenie osvedčenia je potrebné náhlásiť úradu.

Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí platí len na území Slovenska a len spolu s dokladom totožnosti, ktorého údaje súhlasia s údajmi v osvedčení.

Ak o to žiadateľ požiada, úrad mu doručí osvedčenie prostredníctvom zastupiteľského úradu v mieste pobytu žiadateľa.

Poplatok za vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

V zmysle zákonač. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú poplatky nasledovné:

 • za žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí: 10 eur,
 • za vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie: 20 eur,
 • za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov: 10 eur.

Poplatky sú rovnaké bez ohľadu na to, kde sa žiadosť podáva.

Kde sa platí poplatok?

Ak žiadateľ podáva žiadosť na zastupiteľskom/konzulárnom úrade v štáte pobytu žiadateľa, správny poplatok žiadateľ zaplatí priamo na zastupiteľskom úrade.“ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

Prechodný pobyt a slovenské občianstvo Slováka žijúceho v zahraničí

Na základe vydaného osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí môže občan štátu nepatriaceho do Európskej únie požiadať o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí. Následne, ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti, môže požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie