Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 22.05.2017 |

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu nemusí zvlášť preukazovať, postačuje, keď sa preukáže predmetným osvedčením o statuse Slováka žijúceho v zahraničí.

Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Špecifiká pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Výpis z registra trestov

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť neprikladá k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny s vydaným osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. 

Zdržiavanie sa na území SR počas doby rozhodovania

Ak štátny príslušník tretej krajiny má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a požiadal o udelenie prechodného pobytu, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Dĺžka udeleného pobytu

V prípade Slováka žijúceho v zahraničí udelí policajný útvar prechodný pobyt na päť rokov (namiesto max 3 ročnej lehoty).

Podnikanie

Zákon zároveň umožňuje, aby štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, mohol podnikať.

Finančné zabezpečenie pobytu

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí preukazovať ani finančné zabezpečenie pobytu.

Ubytovanie

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí preukazovať ani zabezpečenie ubytovania.

Lehota na rozhodnutie

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu štandardne do 90 dní, avšak v prípade Slováka žijúceho v zahraničí Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami.

Predloženie lekárskeho posudku po udelení prechodného pobytu

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Obnovenie prechodného pobytu

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí najviac až na päť rokov. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.