Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Otázka:

Mám záujem o získanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, eventuálne aj slovenské štátne občianstvo. Moja stará mama bola Slovenka. Preto sa domnievam, źe by som mohla žiadať o toto osvedčenie. Čo musím splniť?

Odpoveď:

Postavenie Slovákov žijúcich v zahraničí upravuje zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí“). Podľa § 2 sa Slovákom žijúcim v zahraničí rozumie osoba:

  • ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
  • nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť“ 

Národným povedomím sú: aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície. 

Pre uplatnenie si práv, ktoré právny poriadok priznáva Slovákom žijúcim v zahraničí je potrebné vydanie osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Osvedčenie vydáva úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadosť o vydanie osvedčenia je možné podať na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte, v ktorom má žiadateľ pobyt. 

Osvedčenie môže byť vydané žiadateľovi, ktorý spĺňa vyššie uvedenú definíciu Slováka žijúceho v zahraničí, nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom a nevykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky. 

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive a spolu so žiadosťou je potrebné predložiť prílohy, najmä:

  • doklad preukazujúci slovenskú národnosť žiadateľa alebo jeho predka (Slovenská národnosť sa podľa § 7 zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí: „preukazuje úradným dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť, ktorým je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.“)
  • doklad preukazujúci uchovanie si národného povedomia („Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.“)
  • výpis z registra trestov štátu, ktorého je občanom alebo v ktorom má pobyt, nie starší ako tri mesiace (výpis z registra trestov musí byť platný pre celé územie štátu, ktorý ho vydal)
  • správny poplatok vo výške 10 EUR
  • ďalšie dokumenty, ak sú požadované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí o žiadosti rozhodne v lehote 60 dní. 

Na základe vydaného osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí môže občan štátu nepatriaceho do Európskej únie požiadať o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí. Následne, ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti, môže požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

V prípadoch, kedy bol predok štátnym občanom Slovenskej republiky (resp. aj Československej republiky) môže v niektorých prípadoch do úvahy prichádzať aj možnosť, že jeho potomkovia nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením. Za účelom preverenia nadobudnutia štátneho občianstva narodením je možné požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Keďže od nadobudnutia štátneho občianstva predkom, od ktorého by sa štátne občianstvo odvodzovalo, až do súčasnosti mohlo dôjsť k viacerým zmenám právnej úpravy nadobudnutia štátneho občianstva je na takéto posúdenia potrebné detailné preverenie všetkých rozhodujúcich skutočností ako napr. dátum a miesto narodenia predkov, dátum uzavretia manželstva a podobne.