Povinnosti cudzincov z tretích krajín po udelení prechodného pobytu

Prechodný pobyt 

 • podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu snímaniu biometrických údajov na účely konania podľa zákona o pobyte cudzincov
 • pricestovať na SR do 180 dní od udelenia pobytu
 • hlásenie pobytu (do 3 pracovných dní oznámiť začiatok pobytu, pokiaľ neohlási ubytovacie zariadenie)
 • do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte uzatvoriť zdravotné poistenie
 • do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte odovzdať lekársky posudok, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie
 • do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte cudzinca odovzdať doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie
 • do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte cudzinca odovzdať pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu (u žiadateľov o modrú kartu) 

Povinnosti cudzincov počas pobytu 

 • uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu zákona o pobyte cudzincov
 • chrániť doklady o pobyte cudzinca pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím
 • poskytnúť údaje potrebné pre štatistické zisťovanie o pobyte
 • ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte cudzinca do 5 pracovných dní odkedy sa o tom dozvedel
 • do 5 pracovných dní požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži, poškodeniu alebo zneužitiu
 • odovzdať policajnému útvaru neplatný doklad o pobyte alebo nájdený doklad iného cudzinca
 • do 5 pracovných dní hlásiť všetky dôležité zmeny (zmena mena, adresy, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovných dokladoch)
 • na požiadanie policajta preukázať totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte
 • predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad
 • dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa zákona o pobyte cudzincov
 • oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní
 • písomne oznámiť policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia SR
 • pri kontrole preukázať finančné zabezpečenie pobytu najmenej vo výške životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu (najviac na jeden rok dopredu)
 • oznámiť do 3 pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený zanikol
 • vycestovať zo Slovenskej republiky najneskôr posledný deň oprávneného pobytu 

Podnikanie

 • odovzdať výpis z Obchodného registra do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte
 • elektronická schránka – aktivovaná najneskôr 01.07.2017 – štatutárni orgán

Daňové povinnosti 

 • daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v Slovenskej republike je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu
 • cudzinec podnikajúci v Slovenskej republike musí požiadať Daňový úrad o registráciu na daň z príjmu
 • povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH) vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790,- EUR za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov
 • aj bez dosiahnutia potrebného obratu je možné požiadať o dobrovoľnú registráciu na daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • podať daňové priznanie na daň z príjmu do 31. marca za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňové priznanie podávajú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v kalendárnom roku dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce 1 901,67 EUR ( do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou) 

Povinnosti pri narodení dieťaťa 

 • oznámenie matričnému úradu príslušnému podľa miesta narodenia dieťaťa (obvykle oznamuje lekár)
 • matrika vydá slovenský rodný list (neznamená to, že dieťa nadobúda štátne občianstvo SR)
 • požiadať o zapísanie dieťaťa do cestovného dokladu rodiča alebo o vystavenie vlastného cestovného dokladu (zastupiteľský úrad domovskej krajiny alebo v domovskej krajine)
 • do 90 dní požiadať o udelenie povolenia na pobyt dieťaťa rovnakého druhu ako má rodič (ak rodičia rôzne typy povolenia – udelí sa mu výhodnejší typ)
 • v prípade nepodania žiadosti o povolenie pobytu dieťaťa v lehote 90 dní – v rovnakej lehote zabezpečiť jeho vycestovanie z územia Slovenskej republiky
 • prvých 60 dní od narodenia je dieťa poistené zo zákona v tej istej poisťovni, v kt. je alebo bola verejne zdravotne poistená jeho matka – ak nebola verejne zdravotne poistená – vo VŠZP – v lehote 60 dní je rodič povinný prihlásiť dieťa do verejnej alebo komerčnej zdravotnej poisťovne (verejne zdravotne poistené však môže byť iba dieťa, ktoré má na území SR trvalý pobyt, ak trvalý pobyt nemá (nebol mu ešte udelený) je potrebné dieťa zatiaľ poistiť v komerčnej zdravotnej poisťovni)

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie