Povinnosti v súvislosti v novelou Obchodného zákonníka účinnou od 1.10.2020

Aktualizované: 09.11.2020 | Vytvorené: 06.10.2020 |

Povinnosti v súvislosti v novelou Obchodného zákonníka účinnou od 1.10.2020

Obsah

Nemáte základné imanie v eurách? Hrozí výmaz z obchodného registra  Cudzinci sa od 01.10.2020 do obchodného registra nezapisujú  Povinnosti v súvislosti s likvidáciami začatými do 01.10.2020 Povinnosti organizačných zložiek právnických osôb do 30.09.2021  Povinnosti organizačných zložiek právnických osôb do 30.09.2021  

O niektorých zmenách v Obchodnom zákonníku a zákone o obchodnom registri sme Vás už v minulosti informovali v našich článkoch:

Zmeny v OR od 1.10.2020

Zmeny v obchodnom zákonníku od 1.10.2020

V tomto článku Vám prinesieme informácie o niekoľkých dôležitých lehotách, ktoré by ste nemali zmeškať. 

Nemáte základné imanie v eurách? Hrozí výmaz z obchodného registra 

Podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. októbra 2020 popísaných v § 768s zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, príslušný obchodný register vymaže z obchodného registra zapísané:

 1. a) osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to:
 2. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1
 3. fyzické osoby,
 4. podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
 5. b) osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok (prípady dlhotrvajúcich likvidácií),
 6. c) osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020,
 7. d) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona. 

Povinnosť vykonať premenu menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bola uložená v lehote od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009. Dodnes však sú v obchodnom registri zapísané subjekty, ktoré základné imanie majú uvedené v slovenských korunách. Ak teda do 01.12.2020 zmenu nevykonajú, hrozí im výmaz o obchodného registra. Podľa „Pri zapísaných osobách podľa odseku 2 písm. c) platí, že boli ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.“ 

To, či výmaz hrozí, si vie subjekt overiť v zozname, ktorý vypracuje Ministerstvo spravodlivosti. Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa vyššie uvedeného vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. 

Do obchodného registra sa tak od 01.10.2020 budú v zmysle § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisovať len tieto subjekty:

 1. právnické osoby založené podľa Obchodného zákonníka a práva Európskej únie (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť, družstvo, európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť,
 2. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
 3. štátne podniky,
 4. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
 5. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb. 

Cudzinci sa od 01.10.2020 do obchodného registra nezapisujú 

Ako je vyššie uvedené, z obchodného registra sa vymažú fyzické osoby, vrátane cudzincov – podnikov zahraničných osôb, a samozrejme nebude možné cudzinca ako podnik zahraničnej osoby do obchodného registra zapísať. 

Cudzincom ako zahraničným fyzickým osobám výmazom ich podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30. septembru 2020. 

Zároveň treba dodať, že podľa právnej úpravy účinnej do 01.10.2020 sa cudzincovi ako podniku zahraničnej osoby vydával živnostenský list (oprávnenie) a oprávnenie podnikať mu vzniklo až zápisom cudzinca do obchodného registra, kedy sa automaticky živnostenský list (oprávnenie) „aktivovalo.“ Do zápisu do obchodného registra nielenže nemohol cudzinec podnikať, ale ani nebolo jeho oprávnenie viditeľné v živnostenskom registri, preto mali cudzinci problém si napríklad otvoriť bankový účet, ktorý potrebovali k žiadosti o prechodný pobyt. Tu vznikal začarovaný kruh, keďže k získaniu pobytu potrebovali preukázať zostatok na podnikateľskom bankovom účte, ale k jeho otvoreniu banka vyžadovala zápis do obchodného registra, ku ktorému zas cudzinci potrebovali udelený pobyt. Tento problém v tomto prípade odpadne. 

Podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka účinného od 01.10.2020 „Oprávnenie cudzinca - zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ 

Povinnosti v súvislosti s likvidáciami začatými do 01.10.2020

Záverom článku upozorňujeme aj na ďalšie povinnosti. Jedna sa týka likvidácií spoločností, ktoré boli začaté do účinnosti novely Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. (do 01.10.2020).

 • 768s „(7) Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. septembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.

(8) Likvidátor ustanovený v likvidáciách podľa odseku 7 je povinný najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

(9) Ak likvidátor povinnosť podľa odseku 8 nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti alebo družstva.

(10) Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2020 sa použije rovnako aj na likvidácie, ktoré sú do 30. septembra 2020 prerušené.“ 

Povinnosti organizačných zložiek právnických osôb do 30.09.2021 

Upozorňujme tiež na povinnosť vyplývajúcu z § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorej „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, sa listiny podľa § 5 ods. 4 neprikladajú. Potvrdenie údajov podľa predchádzajúcej vety v lehote podľa prvej vety nepodlieha poplatkovej povinnosti.“ 

„(7) Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí; ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), § 6 ods. 3 písm. c) až e), § 7, § 8 a § 10 ods. 1 a 6 sa na potvrdenie údajov nepoužijú. 

(8) Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v lehote podľa odseku 6 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri, registrový súd vymaže postupom podľa osobitného zákona. Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra poskytne na účel výmazu zapísaných podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb registrovému súdu potrebnú súčinnosť.“ 

Ak by k potvrdeniu nedošlo „Obchodný register v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra aj zapísané podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.“

Povinnosti organizačných zložiek právnických osôb do 30.09.2021 

Upozorňujme tiež na povinnosť vyplývajúcu z § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorej „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, sa listiny podľa § 5 ods. 4 neprikladajú. Potvrdenie údajov podľa predchádzajúcej vety v lehote podľa prvej vety nepodlieha poplatkovej povinnosti.“ 

„(7) Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí; ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), § 6 ods. 3 písm. c) až e), § 7, § 8 a § 10 ods. 1 a 6 sa na potvrdenie údajov nepoužijú. 

(8) Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v lehote podľa odseku 6 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri, registrový súd vymaže postupom podľa osobitného zákona. Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra poskytne na účel výmazu zapísaných podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb registrovému súdu potrebnú súčinnosť.“ 

Ak by k potvrdeniu nedošlo „Obchodný register v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra aj zapísané podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.“

Využite naše služby

 • Právne služby a poradenstvo na celom území SR

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.