Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra do 30.09.2022

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020 ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného registra. Pri spoločníkoch sa nezapisoval napríklad dátum narodenia ani rodné číslo. Nezapisovali sa ani údaje o cudzincoch (číslo pasu, dokladu o pobyte, občianskeho preukazu), ktorí v spoločnostiach vystupovali. Tieto chýbajúce údaje bude potrebné obchodnému registru do 31.9.2021 dodatočne oznámiť. Návrh sa podáva výhradne elektronicky.

Ministerstvo spravodlivosti do konca mája 2022 automaticky dopísalo do obchodného registra údaje tam, kde to jednoznačné stotožnenie osôb umožnilo. Odporúčame skontrolovať si na stránke orsr.sk Vašu spoločnosť (prípadne iný subjekt v ňom zapísaný), či Vám pri osobách nesvieti červené upozornenie. Ak áno, musíte si údaje (ako rodné číslo spoločníkov, prípadne údaje o zahraničných osobách) doplniť sami, inak Vám hrozí pokuta do výšky 3 310 EUR.

Tip

Ak máte záujem o doplnenie identifikačných údajov, kontaktujte nás na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Poplatky

 • 100 EUR DPH

V minulých článkoch sme sa už venovali vybraným zmenám, ktoré prijatie zákona č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“) prinieslo v Obchodnom zákonníku. Uvedenou novelou došlo okrem zmien Obchodného zákonníka aj k zmene ďalších právnych predpisov. Teraz si priblížime zmeny, ktoré novela zakotvila v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“).

Nové údaje zapisované do obchodného registra (rodné číslo spoločníkov, iný identifikačný údaj pri cudzincoch)

Na základe novely účinnej od 1.10.2020 sa rozšíril rozsah údajov zapisovaných do obchodného registra. Po novom sa okrem v súčasnosti zapisovaných údajov do obchodného registra bude zapisovať a preto je potrebné do obchodného registra doplniť: 

 • pri verejnej obchodnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby 
 • pri komanditnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby 
 • pri spoločnosti s ručením obmedzeným: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby, ako aj údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy 
 • pri akciovej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby 
 • pri jednoduchej spoločnosti na akcie: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby

Uvedené údaje treba doplniť pri týchto osobách:

 • pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu
 • spoločníkoch (napríklad pri s.r.o. v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. V prípade akciovej spoločnosti sa v časti týkajúcej sa jediného akcionára dopĺňajú v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.)
 • vedúcom organizačnej zložky podniku  
 • vedúcom podniku zahraničnej právnickej osoby
 • vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby
 • prokuristovi
 • členovi dozornej rady 
 • pri likvidátorovi
 • členovi kontrolnej komisie 
 • členovi správnej rady
 • správcovi na výkon nútenej správy

Ak v orgánoch spoločností vystupuje cudzinec, je potrebné zapísať aj iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené. 

Doplnenie údajov sa tak týka všetkých foriem obchodných spoločností, vrátane družstva, európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, európskej akciovej spoločnosti, štátneho podniku, ako aj podnikov /organizačných zložiek podnikov zahranićných osôb. 

Oznámiť rodné čísla spoločníkov či iné identifikačné údaje je možné len elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu cez schránku slovensko.sk.

Po novom je možné návrh na obchodný register podať výlučne elektronickými prostriedkami na elektronickom formulári. Došlo tak k vypusteniu možnosti podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra v listinnej forme, či už sa jedná o prvozápisy, zápisy zmien zapísaných údajov alebo návrhy na výmaz údajov z obchodného registra. 

Na návrhy podané v inej forme nebude registrový súd prihliadať. Výnimkou, kedy bude možné aj naďalej doložiť dokument v listinnej podobe sú v zmysle novely prípady, kedy povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie spolu s návrhom v elektronickej podobe. V takomto prípade bude potrebné spolu s elektronickým návrhom doložiť aj písomné vyhlásenie s uvedením dôvodu, kvôli ktorému listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe. Následne bude potrebné doručenie predmetnej listiny na registrový súd v listinnej podobe, a to v lehote do 15 dní odo dňa podania elektronického návrhu. 

Lehota na zápis rodných čísiel do obchodného registra

Túto povinnosť má podnikateľ do konca septembra 2022, inak mu hrozí pokuta. Ak však po 1.10.2021 podá podnikateľ návrh do obchodného registra ohľadne zápisu akejkoľvek inej zmeny (zmena sídlo, adresy, predmetu podnikania a podobne) a nemá doplnené všetky údaje, táto zmena nebude zapísaná, kým podnikateľ nevykoná aj zápis chýbajúcich údajov (rodných čísel, čísla občianskeho preukazu / pasu / dokladu o pobyte, IČO-a spoločníka / jedného akcionára a podobne) do obchodného registra. „Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov nedôjde k zosúladeniu zápisu, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty má za následok, že súd na návrh neprihliada.“

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Povinnosť organizačných zložiek – potvrdenie údajov v obchodnom registri do 30.09.2021 

Aj organizačné zložky podnikov majú ďalšiu povinnosť, ktorú musia splniť do konca septembra 2021. Musia podať návrh na potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri. 

Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri účinnej od 1.10.2020 z § 15g ods. 6, podľa ktorej „organizačných zložiek právnických osôb. Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, sa listiny podľa § 5 ods. 4 neprikladajú. Potvrdenie údajov podľa predchádzajúcej vety v lehote podľa prvej vety nepodlieha poplatkovej povinnosti.“ 

„(7) Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí; ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), § 6 ods. 3 písm. c) až e), § 7, § 8 a § 10 ods. 1 a 6 sa na potvrdenie údajov nepoužijú. 

(8) Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v lehote podľa odseku 6 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri, registrový súd vymaže postupom podľa osobitného zákona. Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra poskytne na účel výmazu zapísaných podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb registrovému súdu potrebnú súčinnosť.“ 

Ak by k potvrdeniu nedošlo „Obchodný register v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra aj zapísané podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie