Živnosť pre cudzincov

Otázka:

Na Slovensku mám založenú živnosť a tu aj podnikám, ako zahraničná osoba – trvalý pobyt mám zatiaľ v Srbsku. Pred cca rokom som získal slovenské občianstvo. Ak si prehlásim trvalý pobyt na Slovensko, zruší sa mi, alebo zneplatní živnosť? Mám zákazky a mesiac nemať právo podnikať by nebolo vhodné.

Zvažujem založiť s.r.o. a potom prehlásiť pobyt na Slovensko a zrušiť živnosť v nejakom poradí, no neviem, či je to vhodný postup. Na založenie s.r.o. potrebujem nejaké problematické papiere – napr. potvrdenie o bezúhonnosti zo Srbska?

Odpoveď:

Na úvod je potrebné povedať, že slovenský Obchodný zákonník pokladá za slovenskú osobu aj cudzinca (s cudzím štátnym občianstvom), pokiaľ má na území SR trvalý pobyt. Vyplýva to z § 21 Obchodného zákonníka („Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.“)

Pokiaľ ste na Slovensku získali trvalý pobyt hľadí sa na Vás z pohľadu Obchodného zákonníka ako na slovenskú osobu a namiesto právnej formy podniku zahraničnej (fyzickej) osoby, na ktorý máte teraz živnosť, by ste mali podnikať ako slovenská samostatne zárobkovo činná osoba.

V prvom rade preto odporúčame zrušiť oprávnenie na podnikanie pre právnu formu podnik zahraničnej osoby. S účinnosťou od 01.10.2020 toto oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky zaniká „ku dňu zániku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, ak dochádza k jeho zániku v rozsahu činnosti, ktorá je vykonávaná a zapísaná ako jediný predmet podnikania v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom…“ Preto je potrebné podať na odbor živnostenského podnikania príslušného okresného úradu oznámenie o ukončení podnikania. Vzhľadom na zmenu právnej úpravy by už živnostenský úrad nemal vyžadovať výmaz z obchodného registra a to aj z dôvodu, že od 01.10.2020 mali byť všetky fyzické osoby z obchodného registra vymazané.

Prečítajte si ajPovinnosti v súvislosti s novelou obchodného zákonníka účinnou od 1.10.2020

Ak sa rozhodnete podnikať ako živnostník, k jednému dňu (napríklad k 31.10.2020) navrhnete zrušiť živnosť ako podnik zahraničnej osoby a podáte oznámenie o ukončení podnikania a zároveň ohlásite novú živnosť ako slovenská samostatne zárobkovo činná osoba, kedy deň vzniku môže byť najskôr deň ohlásenia (za splnenia všetkých podmienok). Ohlásenie odporúčame podať pár dní vopred a navrhnúť ako deň vzniku Vami požadovaný dátum (napr. 01.11.2020). Tak prejdete plynulo z podniku zahraničnej osoby na „klasickú“ živnosť a môžete bez prerušenia podnikať. Samozrejme, IČO Vám zostane to isté, keďže ste fyzická osoba.

V tomto prípade si musíte dať pozor, aby sa zánik jedného oprávnenia a vznik nového nastavil plynulo (napríklad zánik k 31.10.2020 a vznik 01.11.2020). Keďže stále pôjde o ten istý subjekt, je potrebné sa obrátiť aj na Vášho účtovníka, aby vykonal všetky potrebné úkony vo vzťahu k daňovému úradu. V minulosti sme uvedenú zmenu realizovali pre iného klienta a z finančnej správy sme obdržali aj toto usmernenie:

„Z pohľadu uplatňovania zákona o DPH uvádzame: Ak zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH prestane spĺňať status zahraničnej osoby (napr. z dôvodu, že si v SR zriadila prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH, príp. došlo k presunu sídla do SR alebo k zmene bydliska) a naďalej vykonáva činnosť v tuzemsku, ktorá je predmetom dane, považuje sa táto zdaniteľná osoba za osobu, ktorá je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby a to aj vtedy, ak ešte nemá vydané zmenené osvedčenie o registrácii pre DPH. Táto osoba je platiteľom dane od pôvodného dňa, kedy jej bolo vydané osvedčenie o registrácii pre DPH podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH, ale za platiteľa dane registrovaného podľa § 4 zákona o DPH sa považuje odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby. Zdaniteľná osoba je pri zmene registrácie povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava skutočnosť, že prestala spĺňať status zahraničnej osoby v lehote do 10 dní odo dňa, keď prestala spĺňať tento status.

K problematike odporúčame metodické pokyny na tomto odkaze a taktiež na tomto odkaze.

(zdroj: financnasprava.sk)

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným od 01.10.2020

Pokiaľ by ste sa rozhodli podnikať cez spoločnosť s ručením obmedzeným, tam si viete založiť s.r.o. a keď si na ňu vybavíte všetky povolenia, zápis do obchodného registra, pridelí sa Vám DIČ, môžete zrušiť živnosť ako podnik zahraničnej osoby. Keďže ide o dva rôzne subjekty s rôznym IČOm, nemusíte tento prechod nastavovať „zo dňa na deň“ ako bolo popísané v prvom prípade.

K založeniu s.r.o. budete potrebovať aj výpis z registra trestov, avšak ak máte na Slovensku trvalý pobyt aspoň 6 mesiacov, bude stačiť zo Slovenska. Ak máte aj slovenské občianstvo, výpis si z registra trestov vie živnostenský úrad vyžiadať za Vás, avšak doklad o štátnom občianstve odporúčame úradom predložiť, ak ste si nemenili ešte doklady, z ktorých by to vyplývalo.

Prečítajte si ajPostup ako si založiť s.r.o. v 1 bodoch

S účinnosťou od 01.10.2020 bude možné návrh do obchodného registra podať len elektronicky, súhlas so sídlom je potrebný s úradne overeným podpisom vlastníkov s nadpolovičnou väčšinou a od rovnakého dátumu spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. K podaniu návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra budete okrem vydaného osvedčenia potrebovať aj zakladateľskú listinu / spoločenskú zmluvu, podpisové vzory štatutárneho orgánu (konateľa/ov), vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania, čestné vyhlásenie súvisiace s neexistenciou nedoplatkov u správcov daní a na Sociálnej poisťovni.

Prečítajte si ajZmeny v obchodnom registri od 1.10.2020

Zmenu postavenia zahraničnej fyzickej osoby, v akom vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, je potrebné oznámiť živnostenskému úradu bezodkladne, pretože sa mení jej právne postavenie. Túto zmenu nie je možné posudzovať len ako zmenu údajov v zmysle § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

To znamená, že ak občan Srbskej republiky na základe zápisu do obchodného registra vykonáva podnikateľskú činnosť na území SR a získa tu trvalý pobyt, resp. slovenské občianstvo, je povinný živnostenskému úradu oznámiť ukončenie podnikania v režime zahraničnej fyzickej osoby a ohlásiť živnosť v režime slovenskej fyzickej osoby.

Od 01.10.2020 na základe novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov budú obchodné registre postupne vymazávať zahraničné fyzické osoby z obchodného registra s tým, že týmto podnikateľom ostáva zachované živnostenské oprávnenie v rozsahu údajov zapísaných v obchodnom registri.

Živnostenský úrad však automaticky živnosť nezruší. Ak by sa aj dozvedel o získaní trvalého pobytu alebo občianstva, v praxi vyzýva podnikateľa na zosúladenie údajov v právnym poriadkom. Podľa našich informácií však živnostenský úrad nie je prepojený na iný register, z ktorého by vedel zistiť získanie trvalého pobytu.

Ukončenie podnikania a zároveň vznik nového oprávnenia oznámi správcovi dane priamo živnostenský úrad, teda daňovník nemá v danej súvislosti oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a nemení sa mu ani DIČ (používa rovnaké).

Avšak v danom prípade je daňovník až do skončenia zdaňovacieho obdobia 2020 povinný viesť podvojné účtovníctvo, nakoľko túto povinnosť mal ako podnik zahraničnej osoby zapísaný do Obchodného registra SR a dané účtovníctvo je povinný viesť počas celého zdaňovacieho obdobia 2020 (zmeniť druh/typ účtovníctva je možné až od nového zdaňovacieho obdobia, t. j. od 1.1.2021).

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 bude podávať až po skončení celého zdaňovacieho obdobia 2020, teda po skončení roka 2020 do konca marca 2021.

Otázka:

Chcela by som sa opýtať, či zahraničná osoba, ktorá ma vydané živnostenské oprávnenie ale nie je ešte zapísaná v obchodnom registri ako podnik zahraničnej osoby sa musí aj napriek zmene zákona od 1.10.2020 zapísať do obchodného registra alebo sa pre takýto prípad už uplatňuje zmenený zákon?

Osvedčenie bolo vydané v júli, ale k zápisu do obchodného registra chceli ešte aj preukaz o prechodnom pobyte a ten bol vydaný len včera. Prosím o radu v tejto situácii.

Odpoveď:

Od 01.10.2020 by Vás už nemal obchodný register do obchodného registra zapísať. Neexistuje na to už ani formulár, nakoľko tie sa menili tiež od tohto dátumu.

Navyše, podľa nášho názoru Vaše osvedčenie o živnostenskom podaní už nie je pravdepodobne platné. Od 01.10.2020 sa vydávajú osvedčenia s inými /ďalšími údajmi a neexistuje platná právna úprava, ktorá by automaticky „aktivovala“ „staré“ živnosti vydané do 30.09.2020. Predpokladáme, že jedinou možnosťou je ohlásenie novej živnosti podľa predpisov platných od 01.10.2020. Túto otázku riešime aj za našich klientov posledné obdobie a čakáme na stanoviská kompetentných úradov, preto nás neváhajte kontaktovať  neskôr, poskytneme Vám ďalšie informácie.

Keďže momentálne bez zápisu do obchodného registra nebudete vedieť začať podnikať, neprihlásia Vás ani na zdravotné poistenie. Odporúčame preto žiadať cudzineckú políciu o predĺženie lehoty na doloženie poistenia, prípadne sa medzičasom registrovať napríklad cez komerčné poistenie, napr tu.

Postup si však odporúčame odkonzultovať s príslušným oddelením cudzineckej polície.

Podľa doručeného stanoviska cudzineckej polície Žilina: „v prípade, ak zahraničná fyzická osoba ohlásila živnosť do 30.09.2020, ale do tohto dátumu nebola zapísaná do obchodného registra nie je jej živnostenské oprávnenie aktívne. V takomto prípade je potrebné, aby zahraničná fyzická osoba kontaktovala príslušný živnostenský úrad a pôvodné živnostenské oprávnenie zrušila a živnosť ohlásila opätovne.“

Otázka:

Ak ako cudzinec podnikám ako živnostník aj ako konateľ obchodnej spoločnosti, pri ktorom druhu podnikania musí pre účely obnovenia pobytu preukázať zisk z podnikania? Koľko to je?

Odpoveď:

Zákon o pobyte cudzincov hovorí, že pri obnovovaní pobytu na účel podnikania je potrebné, aby cudzinec preukázal aj zisk po zdanení. Ak by cudzinec podnikal časť z posudzovaného obdobia ako živnostník a časť ako konateľ s.r.o., musí preukazovať zisk z podnikania v oboch prípadoch. Zákon rozlišuje, či ide o živnostníka alebo konateľa obchodnej spoločnosti a ustanovuje aj výpočet, pokiaľ cudzinec nepodnikal celé posudzované obdobie jednou formou.

Ak ide o cudzinca, ktorá podniká ako fyzická osoba (podnik zahraničnej osoby), platí: „Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. a) preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima; ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške dvojnásobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období. Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte nebol oprávnený podnikať, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. a)preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti vo výške desaťnásobku životného minima potvrdením o zostatku na účte podľa § 32 ods. 7.“

Ak ide o cudzinca, ktorá podniká ako konateľ obchodnej spoločnosti, platí: „Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. b) preukázať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých koná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého podnikateľský zámer bol posúdený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako inovatívny projekt, minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima; ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zisk po zdanení vo výške päťnásobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období.“

Zisk z podnikania sa pri obnovovaní pobytu preukazuje potvrdením daňového úradu, samozrejme po podaní daňového priznania.

Ak by cudzinec bol konateľom viacerých obchodných spoločností, stačí, že preukáže podmienku výšky zisku po zdanení aspoň jedna obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná.

Zákon rieši aj prípad, ak bol cudzincovi udelený pobyt, ale ešte nezačal so svojou podnikateľskou činnosťou. V takomto prípade, ak v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte nebol oprávnený konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti vo výške tridsaťnásobku životného minima a to predložením potvrdenia o zostatku na účte.

Záverom upozorňujeme, že podmienkou obnovenia pobytu je aj skutočnosť, že cudzinec nemá pohľadávky vo vzťahu k verejným inštitúciám (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa daňový a colný úrad).

Ak sa cudzinec stane konateľom ďalšej obchodnej spoločnosti, musí oznámiť túto skutočnosť cudzineckej polícii. Rovnako treba oznámiť cudzineckej polícii aj ukončenie živnostenského oprávnenia. Oznámenia postačujú písomnou formou.

Prečítajte si aj článok k obnoveniu prechodného pobytu cudzinca na Slovensku.