Pozvanie cudzinca na Slovensko

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 12.07.2017 |

Pokiaľ má štátny občan Slovenskej republiky záujem pozvať štátneho príslušníka tretej krajiny napríklad na návštevu na Slovensko (a nejde o občana štátu s bezvízovým stykom), je potrebné požiadať o udelenie schengenského (turistického) víza.

Pozvanie cudzinca na Slovensko

 O postupe získania víza sme Vás už informovali v našom článku: Postup získania schengenských (turistických) víz

Všeobecne ohľadne podávania žiadosti o turistické víza 

O udelení schengenského víza rozhoduje zastupiteľský úrad, žiadatelia sa na účely podania žiadosti spravidla dostavia osobne. Podľa článku 9 Nariadenia (ES) č. 810/2009 “Žiadosti sa podávajú najskôr tri mesiace pred začiatkom plánovanej návštevy... Od žiadateľov možno požadovať, aby si na podanie žiadosti vybavili stretnutie. Stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov od dátumu, kedy bola oznámená požiadavka na stretnutie.” 

Okrem formulára žiadosti žiadateľ predloží spravidla aj:

 1. cestovný doklad - jeho platnosť by mala byť spravidla najmenej o tri mesiace dlhšia ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov, musí byť vydaný počas predchádzajúcich desiatich rokov, musí obsahovať aspoň dve prázdne strany,
 2. dôkaz o primeranom a platnom cestovnom zdravotnom poistení – podľa predmetného Nariadenia poistenie musí byť platné na celom území členských štátov a musí sa vzťahovať na celú dobu plánovaného pobytu alebo tranzitu. Minimálne poistné krytie je 30 000 EUR.
 3. ďalšie sprievodné doklady (preukazujúce účel cesty, doklady týkajúce sa ubytovania alebo dôkaz o tom, že má dostatočné prostriedky na jeho úhradu, doklady preukazujúce, že žiadateľ má k dispozícii dostatočné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom, informácie umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víza – napr. spiatočná letenka),
 4. fotografiu,
 5. zaplatí poplatok (60 EUR, deti vo veku od šiestich rokov až do dovŕšenia 12 rokov zaplatia vízový poplatok vo výške 35 EUR) a
 6. v prípade potreby umožní odobratie svojich odtlačkov prstov. 

O žiadostiach, ktoré sú prípustné, sa rozhodne do 15 kalendárnych dní odo dňa ich podania. Výnimočne, ak sa v osobitných prípadoch vyžadujú dodatočné doklady, je možné túto lehotu predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní. 

Pozvanie cudzinca na Slovensko 

Podľa zákona o pobyte cudzincov udelenie schengenského turistického víza môže byť podmienené pozvaním overeným policajným útvarom. Pozvať cudzinca môže v zásade občan Slovenskej republiky, prípadne aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, avšak v druhom prípade pôjde skôr o pozvanie na účely vydania business víza. Pozvať cudzinca na Slovensko pritom môže aj cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky s výnimkou, ak má udelený len tolerovaný pobyt. 

K overeniu pozvania je potrebné vyplniť žiadosť na úradnom tlačive. To obsahuje tieto údaje:

 1. údaje o pozývajúcej osobe (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu v Slovenskej republike, doklad totožnosti, povolanie pozývajúcej osoby a jej vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak je pozývajúcou osobou fyzická osoba),
 2. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu pobytu v Slovenskej republike pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny spolu s menom, priezviskom a dátumom narodenia jeho detí, ak cestujú spolu s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny,
 3. účel, na ktorý je štátny príslušník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky,
 4. záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny. 

Okrem vyplnenej žiadosti sa predkladajú prílohy, ktorými sa preukazuje:

 1. účel pozvania,
 2. schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny (Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáže potvrdením o zostatku na účte, súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima a finančných prostriedkov na každý deň pobytu pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny),
 3. zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu. 

Pozvanie overuje policajný útvar. Vyžaduje sa však predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra SR, ktoré zároveň aj určí dĺžku pobytu v overenom pozvaní najmenej na čas potrebný na splnenie účelu pobytu. Pozvanie je vydávané na plánovaný pobyt v dĺžke uvedenej v pozvaní, najviac na 90 dní. Overené pozvanie je platné 90 dní od jeho vydania. 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.