ADZ – sú potrebné overené podpisy na čestných vyhláseniach?

Otázka:

Chcem Vás poprosiť o informáciu, či podpis na čestnom vyhlásení o okruhu spolupracujúcich subjektoch, ako aj na vyhlásení o neuspokojených nárokoch z pracovného pomeru musia byť overené, alebo stačí obyčajný podpis konateľa a pečiatka.

Odpoveď:

K žiadosti o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa okrem iných dokumentov prikladá aj čestné vyhlásenie o spolupracujúcich subjektoch, ako aj čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru. Overený podpis na týchto čestných vyhláseniach sa nevyžaduje.

Pri obidvoch vyhláseniach teda postačuje len podpis konateľa s pečiatkou, ak ňou žiadateľ disponuje. 

Zoznam ďalších potrebných dokumentov (príloh) k žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ nájdete v samotnej žiadosti, ktorá je zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Bližšie informácie k založeniu agentúry dočasného zamestnávania nájdete aj v našom článku.