Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) v roku 2021

Aktualizované: 01.02.2021 | Vytvorené: 15.01.2021 |

V tomto článku si priblížime postup založenia agentúry dočasného zamestnávania v roku 2021.

Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) v roku 2021

Obsah

Kto môže založiť agentúru dočasného zamestnávania?  Získanie povolenia na ADZ existujúcou spoločnosťou  Žiadosť na vydanie povolenia na činnosť ADZ  Projekt na ADZ  Poplatky  Lehota na vydanie povolenia na ADZ  Kúpa agentúry dočasného zamestnávania  Vlastné imanie  Osoba konajúca v mene agentúry dočasného zamestnávania  Rozdiel medzi dočasným pridelením a sprostredkovaním zamestnania  Stručne k sprostredkovaniu zamestnania za úhradu  Môžem dočasne prideľovať aj „dohodárov“?  Príslušníci tretích krajín a dočasné prideľovanie agentúrou  Dočasné pridelenie zamestnanca v roku 2021 Vysielanie zamestnancov  do zahraničia v roku 2021  Na aké pozície sa dá prideľovať?  Povinnosti agentúry práce (ADZ) v roku 2021  Predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania do 31.3.2021 Pozastavenie a zrušenie povolenia na činnosť ADZ  Povolenie ADZ v Nemecku 

Kto môže založiť agentúru dočasného zamestnávania? 

Činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) môže vykonávať tak právnická, ako aj fyzická osoba. O povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže požiadať buď novo založená právnická osoba (napríklad s.r.o. alebo iná forma obchodnej spoločnosti), ako aj spoločnosť, ktorá už na trhu podniká, bez ohľadu na dĺžku jej existencie či vykonávania druhu podnikateľskej činnosti. To isté platí aj pri fyzickej osobe – buď to môže byť osoba s prideleným IČO-m, alebo aj nepodnikateľ. 

Pokiaľ chce nová s.r.o. (vzniknutá v roku, keď žiada o povolenie, vznikom sa rozumie zápis spoločnosti do obchodného registra, nielen podpísanie zakladateľskej listiny, ktorým sa spoločnosť zakladá) podať žiadosť na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ, musí mať základné imanie vo výške aspoň 30.000 EUR, ktoré je zapísané v obchodnom registri. Pokiaľ žiada o vydanie povolenia existujúca spoločnosť, pôsobiaca na trhu už dlhšie obdobie, bude potrebné, aby disponovala vlastným imaním v rovnakej výške, ktoré musí ale vyplývať zo zverejnenej účtovnej závierky, výška základného imania zapísaná v obchodnom registri nebude stačiť. 

V praxi sa stretávame aj s tým, že Ústredie akceptuje aj mimoriadne účtovné závierky zverejnené počas kalendárneho roka, nielen riadne. 

Pri spoločnosti vzniknutej v roku, keď sa podáva žiadosť na Ústredie, je zas možné zvýšenie základného imania v obchodnom registri. 

Nasledujúce podmienky musí splniť osoba (tak fyzická ako aj právnická), ktorá chce získať povolenie na  vykonávanie činnosti ADZ:

 1. je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (osoba konajúca v mene ADZ),
 2. nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu,
 3. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti,
 4. neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 5. vlastní priestory alebo má v nájme priestory (dokladá sa nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka priestorov),
 6. disponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu,
 7. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
 8. má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 9. má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 10. má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 11. má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 12. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru. 

Niektoré podmienky sa preukazujú čestným vyhlásením žiadateľa, potvrdenia niektorých úradov si už vie vyžiadať samotné Ústredie a nie je potrebné ich dokladať. 

Ak máte záujem o založenie agentúry dočasného zamestnávania, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu na office@akmv.sk alebo 0915 046 749. 

Získanie povolenia na ADZ existujúcou spoločnosťou 

Aj dlhoročne pôsobiaca obchodná spoločnosť môže požiadať o povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Takáto existujúca spoločnosť si musí dať pozor, aby nemala nedoplatky na daniach voči daňovému a colnému úradu, ako aj nemala evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Inak povedané, aby nemala nedoplatky na zdravotných poisťovniach a Sociálnej poisťovni. Ak by existujúca spoločnosť bola vedená ako dlžník týchto inštitúcií, a to aj keď dlh vznikol z jej inej obchodnej činnosti, povolenie na agentúrne zamestnávanie jej Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nevydá. V tomto prípade je možnosťou aj kúpa agentúry dočasného zamestnávania

Nedoplatky by nemala mať spoločnosť, ktorá má priznané postavenie agentúry dočasného zamestnávania, ani v ďalšom období vykonávania činnosti ADZ. Inak môže daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní, či Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podať návrh na zrušenie alebo pozastavenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ). 

Žiadosť na vydanie povolenia na činnosť ADZ 

Aktuálna žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je zverejnená na stránke Ústredia práce. 

K žiadosti sa prikladajú viaceré prílohy:

 1. projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 2. údaje potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom priestorov, alebo zmluvu o nájme priestorov, ak nie je vlastníkom priestorov,
 3. doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 4. doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 5. doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 6. doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 7. okruh spolupracujúcich subjektov,
 8. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 9. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania osoby konajúcej v mene ADZ. 

Komunikovať s Ústredím práce sa dá aj elektronicky cez slovensko.sk. Cez všeobecné podanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je možné podať tak žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ako aj dopĺňať podanie, či podávať iné žiadosti (o vydanie duplikátu, o zrušenie povolenia a ďalšie). S požiadavkou konverzie dokumentov sme sa nestretli, postačovalo podpísanie dokumentov zaručeným elektronickým podpisom. 

Projekt na ADZ 

Projekt vykonávania činnosti ADZ sa prikladá k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Obsahuje najmä údaje o žiadateľovi, je v ňom popísané jeho doterajšie pôsobenie na trhu práce, skúsenosti v danej oblasti, konkurencia vrátene jeho silných a slabých stránok. Projekt by tiež mal obsahovať aj popis investícií a zdrojov, ktorými disponuje. Projekt by mal byť zameraný aj na opis spôsobu získavania uchádzačov o zamestnanie. 

Projekt na ADZ by mal obsahovať napríklad nasledovné informácie v týchto oblastiach:

 1. Realizátor projektu
 2. Cieľ projektu
 3. Cieľové skupiny projektu
 4. Marketingové informácie
 5. Formy, nástroje, metódy projektu
 6. Materiálne vybavenie, kalkulácia predpokladaných príjmov a výdavkov
 7. Ľudské zdroje projektu
 8. Postup realizácie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 9. Očakávaný vplyv činnosti agentúry dočasného zamestnávania na situáciu na trhu práce, mieru nezamestnanosti
 10. Trh a konkurencia 

Projekt ADZ by mal obsahovať identifikáciu žiadateľa, ako dlho už pôsobí na trhu práce, prax, skúsenosti, počet zamestnancov, ich úroveň vzdelania. Rovnako by mal odpovedať na otázky: Aký je dopyt po Vašich službách? Aká je cieľová skupina, ktorá bude využívať Vaše služby? Kto bude mať záujem o služby? Aké služby budete poskytovať? S kým budete spolupracovať? Ako budem služby distribuovať („posúvať“) svojim klientom? Aká je konkurencia v tejto oblasti? Kto sú hlavní konkurenti? V čom sa líšite? V čom ste lepší? Aké sú silné a slabé stránky Vášho predmetu podnikania ? Aké sú príležitosti a hrozby, ktorým budete čeliť? Ako ich prekonáte?). Čomu sa venujete, ako mienite rozšíriť svoje podnikanie, čo Vás k tomu vedie, aké služby budete ponúkať, poskytovať, akým spôsobom ? Čím sú Vaše ponúkané služby výnimočné? Ako chcete realizovať službu (samostatne alebo v spolupráci - s kým)? 

Na stránke Ústredia práce sa nachádza aj odporúčaná osnova projektu na vykonávanie činnosti ADZ

Ak máte záujem o vypracovanie projektu na ADZ, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo 0915 046 749. 

Poplatky 

Ústrediu práce sa platí poplatok 1.000 EUR v prípade, ak o povolenie na ADZ žiada právnická osoba. Pri fyzickej osobe je poplatok ústredia v polovičnej výške 500 EUR. 

Naša kancelária si účtuje za právne služby odmenu od 600 EUR + DPH. Za celý proces získania povolania na ADZ je maximálna odmena našej kancelárie do 1.000 EUR + DPH. 

Lehota na vydanie povolenia na ADZ 

Aby agentúra mohla vykonávať svoju činnosť, musí počítať približne s lehotou 1,5 mesiaca, kým má rozhodnutie na ADZ právoplatné. Ak chcete podnikať okamžite, riešením je kúpa ADZ s povolením na ADZ. 

Kúpa agentúry dočasného zamestnávania 

Kúpou agentúry dočasného zamestnávania sa myslí kúpa obchodnej spoločnosti, ktorá disponuje platným povolením na činnosť ADZ. Nedá sa previesť na inú osobu len samotné povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Povolenie na činnosť ADZ vydáva ústredie na dobu neurčitú a obsahuje aj konkrétny subjekt, ktorému sa vydáva. Povolenie obsahuje: 

 1. názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
 2. kraj alebo kraje, v ktorých agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,
 3. okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov. 

Vlastné imanie 

Pokiaľ chce nová s.r.o. (vzniknutá v roku, keď žiada o povolenie) podať žiadosť na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ, musí mať základné imanie vo výške aspoň 30.000 EUR, ktoré je zapísané v obchodnom registri. Pokiaľ žiada o vydanie povolenia existujúca spoločnosť, pôsobiaca na trhu už dlhšie obdobie, bude potrebné, aby disponovala vlastným imaním v rovnakej výške, ktoré musí vyplývať zo zverejnenej účtovnej závierky. 

V praxi sa stretávame aj s tým, že Ústredie akceptuje aj mimoriadne účtovné závierky zverejnené počas kalendárneho roka, v ktorých je zvýšené vlastné imanie (nielen riadne účtovné závierky). Možnosti zvýšenia vlastného imania sú viaceré, odporúčame sa poradiť s účtovníkom danej spoločnosti. 

Pri spoločnosti vzniknutej v roku, keď sa podáva žiadosť na Ústredie, je zas možné zvýšenie základného imania v obchodnom registri. 

Upozorňujeme, že vlastným imaním v hodnote aspoň 30.000 EUR musí disponovať agentúra dočasného zamestnávania počas celej svojej existencie. V praxi sme sa stretli s tým, že Ústredie práce začalo konanie o zrušenie povolenia na činnosť ADZ v prípade spoločnosti, ktorá nesplnila túto povinnosť v jednom roku jej fungovania, Ústredie teda z vlastnej iniciatívy preveruje túto skutočnosť. 

Osoba konajúca v mene agentúry dočasného zamestnávania 

V prípade, ak má fyzická alebo právnická osoba záujem požiadať o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, musí oznámiť Ústrediu práce aj osobu, ktoré bude konať v mene agentúry dočasného zamestnávania. Jej údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. zákon o registri trestov sa uvádzajú v žiadosti o vydanie povolenia (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; číslo občianskeho preukazu resp. číslo pasu; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov). 

Zároveň sa predkladá Ústrediu aj overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa osoby konajúcej v mene ADZ. 

Ak takáto osoba získala vzdelanie ešte počas existencie Československa, doklad o VŠ vzdelaní vydaný v Československej republike Ústredie uznáva. 

Osobou konajúcou v mene ADZ môže byť aj cudzinec. V tomto prípade sa odporúča uznanie stupňa vzdelania na Slovensku. 

Rozdiel medzi dočasným pridelením a sprostredkovaním zamestnania 

Častokrát sa stretávame v praxi s tým, že klienti sa na nás obrátia s požiadavkou založenia „pracovnej agentúry“, avšak nevedia odpovedať na otázku, či majú záujem o dočasné prideľovanie zamestnancov alebo im sprostredkovávať zamestnanie. Otázkou teda je, či majú záujem o získanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) alebo chcú získať oprávnenie na vykonávanie viazanej živnosti – sprostredkovanie zamestnania za úhradu. 

Odpoveď na otázku zistíme, keď nám klient vysvetlí, či má záujem ľudí zamestnávať na pracovnú zmluvu a týchto potom „požičať“ inému zamestnávateľovi (dočasne prideliť) alebo chcú ľuďom len prácu nájsť (sprostredkovať) a pracovnú zmluvu s nimi uzatvorí už iná osoba. V prvom prípade ide o činnosť agentúry dočasného zamestnávania, v druhom o živnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu. 

Uvedené vyplýva aj z § 58 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého „...agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.“ 

Zoznam viazaných živností nájdeme na webovej stránke Ministerstva vnútra SR a pre činnosť s názvom Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta“ sa vyžaduje preukázanie vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa (napr. absolvovanie bakalárskeho štúdia). Vyplýva to z § 25 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z., podľa ktorého „Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu.“ 

Prečítajte si aj: Definícia agentúry dočasného zamestnávania - pojem vyslanie a dočasné pridelenie

ADZ je definovaná v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 29. Základným rozdielom v porovnaní so sprostredkovaním zamestnania je, že ADZ zamestnáva občana v pracovnom pomere. To znamená, že ADZ uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, aj keď uchádzača zamestnáva len na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa Zákonníka práce.

Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu podnikateľ sprostredkuje uchádzačom prácu u iného zamestnávateľa, týchto uchádzačov priamo nezamestnáva, ale má s nimi uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o sprostredkovaní práce.

Zatiaľ čo na činnosť ADZ je potrebné vydanie povolenia od ústredia práce, za účelom vykonávania činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a žiadať o vydanie osvedčenia na túto činnosť. Nakoľko nepôjde o voľnú živnosť, bude potrebné oznámiť aj zodpovedného zástupcu.

Viac o sprostredkovaní zamestnania za úhradu nájdete v našom článku: Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a povinnosti sprostredkovateľov

Prečítajte si aj náš najnovší príspevok: Špecifiká k zakladaniu personálnych agentúr (agentúr dočasného zamestnávania)

Stručne k sprostredkovaniu zamestnania za úhradu 

V stručnosti si dovoľujeme poukázať aj na povinnosti sprostredkovateľa pri činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu. Podľa zákona sprostredkovateľ nemôže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu od osoby, ktorej zamestnanie sprostredkováva. Poplatok za službu môže získať len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca, ktorej výšku dohodne sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.


Ani agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia; za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške. 

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

 1. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 2. dĺžku trvania zamestnania,
 3. druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 4. spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 5. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody. 

Je možné sprostredkovať zamestnanie aj do zahraničia. 

Môžem dočasne prideľovať aj „dohodárov“? 

Odpoveď je nie. Ako vyplýva z § 58 ods. 1 Zákonníka práce („...agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.“) zamestnanec musí byť so zamestnávateľom v pracovnom pomere. 

Podľa § 42 ods. 1 Zákonníka práce Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak.“ 

Na to, aby bol zamestnanec v pracovnom pomere je teda potrebná pracovná zmluva. 

Dohody podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov) sa uzatvárajú na práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Samotné dohody sú upravené v deviatej časti Zákonníka práce, ktorá je tiež nazvaná „dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Aj keď agentúra dočasného zamestnávania nedokladá na Ústredie doklady, na základe ktorých bol uzavretý pracovnoprávny vzťah medzi ňou a zamestnancom, agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) predkladá Ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Správa o činnosti sa predkladá na predpísanom tlačive a jeho súčasťou sú aj kolonky, kde sa spomínajú dohody podľa Zákonníka práce. V praxi sme sa stretli s tým, že ADZ si nebola vedomá povinnosti dočasného prideľovania len zamestnancov na pracovný pomer a v správe o činnosti vypísala práve aj takýchto „dohodárov“. Samozrejme, správa musí vychádzať z reálneho stavu, preto odporúčame si dať pozor na povinnosť zamestnávať na základe pracovnej zmluvy a nie dohody.

Prečítajte si aj: 

Dohoda o dočasnom pridelení, pracovná zmluva s ADZ

Vypracovanie dohody / zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca  

Príslušníci tretích krajín a dočasné prideľovanie agentúrou 

Pokiaľ chce ADZ zamestnávať za účelom dočasného pridelenia aj štátnym príslušníkov tretích krajín, musí vykonávať činnosť najmenej tri roky (pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania tohto cudzinca.) 

Agentúra samozrejme môže zamestnať príslušníka tretej krajiny ako svojho zamestnanca, ale nie na účel jeho dočasného pridelenia. 

K dočasnému prideľovaniu si prečítate aj v našom článku: Dočasné prideľovanie zamestnancov - novela zákonníka práce. Taktiež si možete prečítať náš článok ohľadom prideľovania cudzincov.  

Dočasné pridelenie zamestnanca v roku 2021

ADZ môže svojho zamestnanca dočasne prideliť k užívateľskému zamestnávateľovi. V zmysle § 58 Zákonníka práce sa vyžaduje vypracovanie jednak 1) pracovnej zmluvy medzi ADZ a zamestnancom a jednak 2) dohoda medzi zamestnávateľom a ADZ.

Pracovná zmluva na dobu určitú uzatvorená medzi ADZ a zamestnancom musí obsahovať najmä: 

 • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa,
 • deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a
 • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 • druh práce a
 • miesto výkonu práce,
 • mzdové podmienky a
 • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia
 • dátumom skončenia.

Dohoda uzavretá medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom by mala obsahovať: 

 1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca,  
 2. druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,
 3. dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 4. miesto výkonu práce,
 5. deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa,
 6. pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa,
 7. podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,
 8. číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa agentúre dočasného zamestnávania vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2021 

Povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa vydáva s platnosťou na zvolené kraje v Slovenskej republike. Žiadateľ si teda môže zvoliť, v ktorých krajoch na Slovensku bude realizovať dočasné prideľovanie zamestnancov a činnosť svojej ADZ. 

V praxi sme sa stretli s tým, že Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny prekážalo v predkladaných dokumentoch k žiadosti na činnosť ADZ, že ako spolupracujúci subjekt bola uvedená aj zahraničná spoločnosť (so sídlom mimo územia Slovenskej republiky). 

Zákonník práce v § 5 dovoľuje aj vysielanie zamestnancov do zahraničia. Existujú však názory na to, že agentúra by mala prideľovať aj na Slovensku, inak by mohlo ísť o obchádzanie zákona. Prečítajte si: Môžu byť zamestnanci - občania tretích štátov zo Slovenska dočasne vyslaní do zahraničia?  

Na aké pozície sa dá prideľovať? 

Nie na všetky profesie (okruhy zamestnaní) sa dá dočasne prideľovať. Naša advokátska kancelária si vo svojej praxi vyšpecifikovala všetky pozície, na ktoré sa dá prideľovať a preto, ak to klient vyžaduje, žiadame Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o vydanie povolenia na všetky dovolené pozície s uvedením výnimiek, na ktoré sa neprideľuje. 

Povinnosti agentúry práce (ADZ) v roku 2021 

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania sú rozpísané v § 31 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Agentúra (ADZ) musí:

 1. zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa zákona o ochrane osobných údajov,
 2. umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
 3. umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
 4. umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
 5. vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
 6. poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
 7. disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok. 

Lehota na podanie správy o činnosti je štandardne do 31.03.2020, podanie správy za rok 2019 bolo z dôvodu pandémie COVID19 posunuté. 

V zmysle Zákonníka práce je pri dočasnom pridelí potrebné uzatvoriť aj pracovnú zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania

Predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania do 31.3.2021

Každý subjekt, ktorý má povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je povinný predložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. Čiže správu o činnosti za rok 2020 je potrebné predložiť ústrediu do 31.3.2021. 

Správu o činnosti je potrebné zaslať Ústrediu nasledovnými spôsobmi:

 1. emailom na adresu adz@upsvr.gov.sk
 2. poštou na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Inštrukcie ako aj vzor nájdete na tomto odkaze.

Zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona o službách zamestnanosti Ústredie povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) zruší, ak sa správa nepodá. V praxi sme sa opakovane stretli s týmto postupom Ústredia aj v prípade omeškania o pár dní. Správu musí podať aj ADZ, ktorá v predchádzajúcom roku nevykonávala činnosť. 

V prípade, ak Vám bolo povolenie na ADZ zrušené, o možnostiach právnej nápravy si prečítate v tomto našom článku

Pozastavenie a zrušenie povolenia na činnosť ADZ 

Zákon uvádza sankciu zrušenia povolenia na činnosť ADZ v prípadoch, ak agentúra dočasného zamestnávania:

 1. neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
 2. nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) (poskytovanie správy o činnosti do 31.3. nasledujúceho roka) alebo písm. g) (nedisponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30.000 EUR) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
 3. porušila zákaz nelegálneho zamestnávania. 

K bodu a) uvádzame, že jedným rokom sa myslí podľa nám Ústredím práce potvrdeného výkladu 12 mesiacov od právoplatnosti udelenia povolenia na ADZ, nie kalendárny rok trvajúci od januára do decembra. Ak teda právoplatné povolenie na činnosť ADZ bolo získané 31.12., musí agentúra dočasne prideliť zamestnanca najneskôr do 12 mesiacov, čiže do konca novembra ďalšieho roka. 

Agentúra dočasného zamestnania si musí splniť povinnosť  v  zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. povinnosť poskytnúť správu Ústrediu) aj vtedy, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila ani jedného dočasného agentúrneho zamestnanca. 

Ústredie pri nepodaní správy zasiela agentúram výzvu na vyjadrenie s informáciu, že začne konanie o zrušenie povolenia na ADZ.  

Požiadať o zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže aj samotná agentúra. Podľa § 29 ods. 4 zákona Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát.“ Je potrebné poslanie písomnej žiadosti na Ústredie práce, poplatok sa neplatí. Ústredie vydá rozhodnutie o zrušení povolenia. 

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania aj na základe návrhu nasledovných inštitúcii a osôb pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania:

 1. príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,
 2. príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
 3. príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 4. Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 5. zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
 6. fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

Agentúra dočasného zamestnávania môže písomnou žiadosťou požiadať o vydanie duplikátu na činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Okrem žiadosti sa dokladá aj kolok v hodnote 5 EUR. 

Podľa § 29 ods. 4 zákona Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.“ 

Potrebujete duplikát rozhodnutia na ADZ, kontaktujte nás na office@akmv.sk alebo  0915 046 749. 

Povolenie ADZ v Nemecku 

V prípade ak máte záujem prideľovať zamestnancov v Nemecku, musíte získať taktiež povolenie na prevádzkovanie agentúry dočasného zamestnávania v Nemecku. Naša advokátska kancelária spolupracuje so slovensky hovoriacim advokátom v Nemecku, povolenie na ADZ na nemeckom trhu našim klientom vieme tiež zabezpečiť. 

Využite naše právne služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.