Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)

Aktualizované: 11.03.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

O agentúre dočasného zamestnávania sme Vás už informovali vo viacerých našich článkoch. Nakoľko sa však opakovane stretávame s viacerými nezodpovedanými otázkami pri dopytoch po „založení“ agentúry dočasného zamestnávania, v tomto článku sa ich budeme snažiť objasniť.

Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)

Obsah

Agentúra dočasného zamestnávania vs. sprostredkovanie zamestnania za úhradu Projekt vykonávania činnosti ADZ Dočasné priradenie podľa § 58 Zákonníka práce Zmeny od 18.06.2016 Predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania do 31.3.2019 Vzor správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania 

Agentúra dočasného zamestnávania vs. sprostredkovanie zamestnania za úhradu

ADZ je definovaná v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 29. Základným rozdielom v porovnaní so sprostredkovaním zamestnania je, že ADZ zamestnáva občana v pracovnom pomere. To znamená, že ADZ uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, aj keď uchádzača zamestnáva len na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa Zákonníka práce.

Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu podnikateľ sprostredkuje uchádzačom prácu u iného zamestnávateľa, týchto uchádzačov priamo nezamestnáva, ale má s nimi uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o sprostredkovaní práce.

Zatiaľ čo na činnosť ADZ je potrebné vydanie povolenia od ústredia práce, za účelom vykonávania činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a žiadať o vydanie osvedčenia na túto činnosť. Nakoľko nepôjde o voľnú živnosť, bude potrebné oznámiť aj zodpovedného zástupcu.

Viac o sprostredkovaní zamestnania za úhradu nájdete v našom článku: Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a povinnosti sprostredkovateľov

Prečítajte si aj náš najnovší príspevok: Špecifiká k zakladaniu personálnych agentúr (agentúr dočasného zamestnávania)

Projekt vykonávania činnosti ADZ

Projekt vykonávania činnosti ADZ sa prikladá k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Obsahuje najmä údaje o žiadateľovi, je v ňom popísané jeho doterajšie pôsobenie na trhu práce, skúsenosti v danej oblasti, konkurencia vrátene jeho silných a slabých stránok. Projekt by tiež mal obsahovať aj popis investícií a zdrojov, ktorými disponuje. Projekt by mal byť zameraný aj na opis spôsobu získavania uchádzačov o zamestnanie. Osnovu projektu je možné nájsť na stránke ústredia práce.

Dočasné priradenie podľa § 58 Zákonníka práce

ADZ môže svojho zamestnanca dočasne prideliť k užívateľskému zamestnávateľovi. V zmysle § 58 Zákonníka práce sa vyžaduje vypracovanie jednak 1) pracovnej zmluvy medzi ADZ a zamestnancom a jednak 2) dohoda medzi zamestnávateľom a ADZ.

Pracovná zmluva na dobu určitú uzatvorená medzi ADZ a zamestnancom musí obsahovať najmä: 

 • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa,
 • deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a
 • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 • druh práce a
 • miesto výkonu práce,
 • mzdové podmienky a
 • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia
 • dátumom skončenia.

Dohoda uzavretá medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom by mala obsahovať: 

 1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca,  
 2. druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,
 3. dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 4. miesto výkonu práce,
 5. deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa,
 6. pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa,
 7. podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,
 8. číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa agentúre dočasného zamestnávania vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Zmeny od 18.06.2016

Dňa 18.06.2016 nadobudne účinnosť nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorý prináša zmeny aj v oblasti dočasného pridelenia podľa Zákonníka práce. Viac si prečítate v našom článku: Nové povinnosti zamestnávateľov pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov

Predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania do 31.3.2019

Každý subjekt, ktorý má povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je povinný predložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. Čiže správu o činnosti za rok 2018 je potrebné predložiť ústrediu do 31.3.2019. 

Správu o činnosti je potrebné zaslať Ústrediu nasledovnými spôsobmi:

 1. emailom na adresu adz@upsvr.gov.sk
 2. poštou na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Vzor správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania 

Inštrukcie ako aj vzor nájdete na tomto odkaze.

Zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona o službách zamestnanosti Ústredie povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) zruší, ak sa správa nepodá. V praxi sme sa opakovane stretli s týmto postupom Ústredia aj v prípade omeškania o pár dní. Správu musí podať aj ADZ, ktorá v predchádzajúcom roku nevykonávala činnosť. 

V prípade, ak Vám bolo povolenie na ADZ zrušené, o možnostiach právnej nápravy si prečítate v tomto našom článku

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.