Ako dlho trvá vysporiadanie BSM – koľko sa čaká na súdne pojednávanie?

Otázka:

V septembri 2018 sme sa s manželom rozviedli. Na vyporiadaní sa dohodnúť nevieme. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako dlho trvá vyporiadanie BSM na súde?

Odpoveď:

Vyporiadanie BSM súdnou cestou trvá aj o niekoľko mesiacov dlhšie ako vyporiadanie písomnou dohodou manželov. Nie je však možné jednoznačne odpovedať, koľko bude súdne konanie ohľadne vyporiadania BSM trvať. Zákon totiž neustanovuje maximálnu lehotu, do ktorej je potrebné vyporiadanie BSM vykonať. Všetko závisí od toho, ktorý súd bude vo Vašom prípade miestne príslušný na rozhodnutie vo veci. Pokiaľ sa návrh adresuje v meste, kde je nápor na súdoch väčší, vyporiadanie môže trvať o niekoľko mesiacov dlhšie.

Ustanovenie § 13 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) upravuje príslušnosť súdu na konanie vo veci. V prípade podania žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva bude príslušný súd, ktorý určíme nasledovným spôsobom: Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak. Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.“ Čiže žalobu o vyporiadanie BSM je potrebné podať na súde, v obvode ktorého sa nachádza trvalý pobyt druhého manžela.

Po doručení návrhu na vyporiadanie BSM na súd ho súd doručí druhému účastníkovi na vyjadrenie. Až po doručení vyjadrenia druhého účastníka, ktorý návrh nepodal, sa zvykne doručovať predvolanie na pojednávanie. Nariadenie prvého pojednávania vo veci tak môže trvať aj dva – tri mesiace od podania žaloby na súd. V návrhu na vyporiadanie odporúčame čo najpresnejšie určiť adresy účastníkov, aby súd vedel na prvýkrát doručovať písomnosti účastníkom. Predĺženie môže nastať, ak druhý exmanžel písomnosti nepreberá.

Dĺžka pojednávania závisí aj od toho, či sa viete s exmanželom aspoň sčasti na niektorých položkách majetku dohodnúť (aj keď upozorňujeme, že nie je možné kombinovať dohodu o vyporiadaní BSM s vyporiadaním súdom). Ak za účelom ocenenia majetku do konania vstupuje znalec, dĺžka sa môže predĺžiť aj o niekoľko mesiacov.

Žalobu na vyporiadanie BSM je potrebné podať do 3 rokov od zániku BSM.