Dôvody zrušenia BSM počas manželstva

Otázka:

Je prosím možné, že obaja manželia počas manželstva dobrovoľne podpíšu rozdelenie majetku nadobudnutého počas manželstva akýmkoľvek dielom a zároveň aj zrušenie BSM, lebo to tak chcú, či je to možné. Máme nerovný pomer platov v manželstve, nadobudnuté nehnuteľnosti, ale chceli by sme si ich rozdeliť v dobrom ešte aj za trvania manželstva a zrušiť BSM, aby sme sa nikdy nemuseli dohadovať o majetkoch.

Odpoveď:

Ak sme správne pochopili, máte záujem o zrušenie BSM za trvania manželstva a rozdelenie majetku patriaceho do tohto BSM. V danej veci Vám radi poskytneme naše právne služby, je však potrebné upozorniť, že k zrušeniu BSM počas manželstva je potrebné splnenie aspoň jedného zo zákonných dôvodov, nakoľko manželia sa počas manželstva nemôžu dohodnúť, že si svoje BSM sami zrušia a vyporiadajú, ale je potrebné, aby tak urobil súd na návrh jedného z nich: „Bezpodieloví spoluvlastníci sa nemôžu dohodnúť o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva k veciam v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Počas trvania manželstva môže toto spoluvlastníctvo zrušiť iba súd.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Cz 51/73) 

Je teda potrebné podať návrh na súd. Jeden z dôvodov na zrušenie BSM počas manželstva je upravený v § 148a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.“ Je teda potrebné, aby jeden z manželov sa stal podnikateľom – fyzickou osobou (SZČO). Upozorňujeme, že nepostačuje, že jeden z manželov sa stane členom orgánu obchodnej spoločnosti (napríklad konateľom alebo spoločníkom). 

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť musí byť aktívne Súd nemôže zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ak v čase rozhodovania súdu bolo oprávnenie manžela (žalovaného) na podnikateľskú činnosť už zrušené.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Cdo 97/97) 

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť pritom musí vzniknúť za trvania manželstva a v tomto prípade súd musí BSM zrušiť: Získá-li jeden z manželů za trvání manželství oprávnění k podnikatelské činnosti, může kterýkoliv z manželů podat u soudu návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Pro tento důvod musí soud bezpodílové spoluvlastnictví zrušit.“ (Okresný súd České Budějovice, sp. zn. 9C 110/90) 

Druhým dôvodom na zrušenie BSM počas manželstva sú závažné dôvody „…najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.“ 

Najvyšší súd ČR sa venoval aj otázke, či samotné oddelené žitie manželov (zrušenie spoločnej domácnosti) je dôvodom na zrušenie BSM a vyslovil, že Pouhé zjištění, že manželé žijí odděleně, nestačí k závěru, že jsou dány důvody pro zrušení bezpodílového spoluvlastnictví; je třeba zároveň zkoumat, zda jde o trvalý a neodčinitelný stav (bez naděje na obnovu spolužití manželů), a zda se v důsledku odděleného žití manželů nepodílejí oba na vytváření společného majetku.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 5Cz 104/67, pozri aj 5Cz 30/1967) 

Či pôjde o prvý alebo druhý dôvod, je vždy potrebné požiadať o zrušenie BSM počas manželstva súd. Len súd je kompetentný počas manželstva zrušiť BSM. Pritom nie je možné spojiť konanie o zrušenie BSM počas manželstva s konaním o jeho vyporiadanie. 

Právoplatnosťou rozhodnutia súdu sa zrušuje BSM. Nie je tak možné vykonať spätne k určitému dňu („Občanský zákoník nedovoluje soudu, aby – kromě vyslovení zrušení bezpodílového spoluvlastnictví – určil, že k zrušení bezpodílového spoluvlastnictví nedochází ke dni právní moci rozhodnutí o zrušení bezpodílového spoluvlastnictví, nýbrž zpětně k jakémukoli dni před právní mocí tohoto rozhodnutí.“ Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 4Cz 177/68) 

Ak by súd rozhodol o zrušení BSM, je možné vykonať vyporiadanie zrušeného BSM následne aj dohodou manželov. 

K zrušeniu BSM počas manželstva si prečítate aj v našom článku: Zrušenie BSM počas manželstva a možnosti ochrany majetku manželov

Ďalšou možnosťou je aj zúženie BSM počas trvania manželstva, vylúčenie vecí z BSM  sa však týka len vecí, ktoré manželia ešte len idú nadobudnúť (nie vecí, ktoré už v BSM majú.

Ak máte záujem o prípravu návrhu na súd na zrušenie BSM počas manželstva, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Otázka:

Zaujímalo by ma, ak sme manželia a chcem zrušiť BSM počas manželstva, pretože s manželom už 3 roky nežijem, aký je postup, to musím ísť aj na súd a vypovedať?

Odpoveď:

Zrušiť BSM počas manželstva môže len súd. Je teda potrebné, aby jeden z manželov podal žiadosť na súd na zrušenie BSM počas manželstva. Zákon vymedzuje presne dôvody, z ktorých je možné zrušenie BSM počas manželstva.

Jeden dôvod je uvedený v § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Druhým dôvodom je získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť jedným z manželom: Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.“

Pre zhrnutie uvádzame, že k zániku BSM počas manželstva dochádza:

  1. rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 148 ods. 2, § 148a ods. 2 OZ)
  2. rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu podľa § 59 ods. 2 TZ; k zániku bezpodielového spoluvlastníctva dochádza v tomto prípade priamo zo zákona, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku
  3. rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzu podľa ustanovení § 18, § 19 a § 53 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii , ak u úpadcu existovalo bezpodielové spoluvlastníctvo; k zániku bezpodielového spoluvlastníctva dochádza aj tu priamo zo zákona.“ (Vojčík, P.: Občiansky zákonník Komentár. Iura edition, 2015)

Len samotná skutočnosť, že s manželom nežijete v jednej domácnosti nie je dôvodom na zrušenie BSM počas manželstva.