Ako môžem zrušiť osobe trvalý pobyt v mojej nehnuteľnosti?

Otázka:

Kúpila som nehnuteľnosť od vydražiteľa. Následne som túto nehnuteľnosť prenajala pôvodným vlastníkom. Títo pôvodní vlastníci mali celý čas trvalý pobyt v nehnuteľnosti, o čom som nevedela a teraz podali žalobu o neplatnosť dražby z dôvodu podozrenia spáchania trestného činu nepravdivý znalecký posudok. Na LV je poznámka o súdnom konaní. Zaujíma ma, či im môžem zrušiť trvalý pobyt v nehnuteľnosti a či musím mať súdne rozhodnutie na vysťahovanie z nehnuteľnosti, keďže tento mesiac mi nezaplatili nájom. Súhlasila som s použitím depozitu za dva mesiace s tým, že v máji zaplatia normálne, čo sa nestalo.

Odpoveď:

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky: „Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.“ 

Vlastník (resp. spoluvlastníci) môžu fyzickým osobám zrušiť trvalý pobyt v svojej nehnuteľnosti na ohlasovni pobytu pre danú obec. Je potrebné predloženie dokladu totožnosti a návrhu na zrušenie trvalého pobytu osobe, ktorá v predmetnej nehnuteľnosti nemá užívacie právo, podpísaného vlastníkom (všetkými spoluvlastníkmi) a poskytnúť údaje na overenie vlastníctva k nehnuteľnosti. 

Zrušenie trvalého pobytu osobe, ktorá k nehnuteľnosti nemá užívacie právo nie je podmienené rozhodnutím súdu o vyprataní nehnuteľnosti.

Upozorňujeme, že trvalý pobyt nie je možné svojvoľne zrušiť vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka, nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka alebo občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti. 

To, že trvalý pobyt zrušíte ešte neznamená, že osoba sa z nehnuteľnosti dobrovoľne odsťahuje. Ak nemá k nehnuteľnosti právny vzťah (napríklad dáte jej výpoveď z nájomnej zmluvy), až potom môžete žiadať vypratanie nehnuteľnosti súdnou cestou. 

Možnosti pri užívaní nehnuteľnosti po skončení nájmu sú opísané aj v našom článku.

V danej veci nám bolo poskytnuté aj stanovisko Ministerstva vnútra SR: „Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. 

Podľa § 685 zákona č. 46/1964 Zb. Občiansky zákonník nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone.   

Vlastníci budovy alebo jej časti môžu súhlasne navrhnúť zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Nájomcovi budovy alebo jej časti nemožno zrušiť trvalý pobyt, pokiaľ nájom trvá. Výnimkou z tohto ustanovenia je, že návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. 

V kontexte uvedeného možno konštatovať, že návrh na zrušenie trvalého pobytu môže vlastník nehnuteľnosti podať voči nájomcovi, ak nájomná zmluva zanikne uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán.“