Ako vybaviť prechodný pobyt pre cudzinca

Otázka:

Som z Pakistanu a moja manželka je Slovenka. Žijeme spolu v Anglicku, ale chceme sa presťahovať na Slovensko. V Anglicku mám trvalý pobyt, o ktorý nechcem prísť, preto mi na cudzineckej polícii povedali, že musím žiadať o prechodný pobyt, lebo môžem mať len jeden trvalý pobyt. Keby som si nahlásil na Slovensku, v Anglicku ho stratím. Čiže chcel by som žiadať o prechodný pobyt.

Odpoveď:

Áno, ako manžel Slovenky by ste mohli žiadať o trvalý pobyt pre manžela cudzinca na 5 rokov

Ak však nechcete na Slovensku trvalý pobyt, môžete ako cudzinec z tretej krajiny, ktorý má dlhodobý pobyt v inej krajine EÚ, žiadať o prechodný pobyt

Podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o pobyte cudzincov prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. 

Bližšie podmienky prechodného pobytu cudzinca z tretej krajiny, ktorý už má dlhodobý pobyt v inom členskom štáte EÚ (má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte) upravuje § 30 zákona. 

Prechodný pobyt môže byť cudzincovi z tretej krajiny udelený na tieto účely, čiže ak:

 1. podniká na území Slovenskej republiky
 2. je zamestnaný na území Slovenskej republiky
 3. študuje na škole v Slovenskej republike
 4. vykonáva činnosť uvedenú v  25(osobitná činnosť) alebo § 26 (výskum, vývoj) alebo
 5. je rodinným príslušníkom podľa  27 ods. 2štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmen a) až d) a rodina už existovala v inom členskom štáte, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny sa považuje:

 1. manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov
 2. slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela
 3. jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov
 4. slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov
 5. jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu
 6. jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu

Prechodný pobyt sa môže v tomto prípade udeliť na max 5 rokov. 

O udelení pobytu sa rozhoduje 90 dní, avšak v tomto prípade sa tu môže cudzinec zdržiavať, nakoľko má už doklad o pobyte v UK a navyše, prechodný pobyt sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky. 

Potrebné dokumenty predkladané cudzineckej polícii:

 1. Žiadosť o prechodný pobyt
 2. Doklad o zabezpečení ubytovania
 3. Doklad o finančnom zabezpečení
 4. Doklad o dlhodobom pobyte v UK 

Výpis z registra trestov sa predkladať nemusí, nakoľko podľa § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov „Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny podľa § 24 ods. 1 písm. a), § 28, § 30 a štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 14 rokov; tento doklad nemusí prikladať ani k žiadosti o zmenu druhu alebo účelu pobytu, ak k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť neprikladá k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny podľa § 29, ktorý podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu.“ 

Po udelení pobytu musí cudzinec preukázať poistenie cudzinca na Slovensku. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, dokladať cudzineckej polícii cudzinec už nemusí. („Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28, § 29 alebo § 30, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“)

Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 27alebo § 30 ods. 1 písm. e) a ktorého manželstvo zaniklo a jeho nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej tri roky, alebo dosiahol plnoletosť, podá žiadosť o zmenu účelu pobytu na policajnom útvare do 30 dní od vydania úmrtného listu, právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva alebo dosiahnutia plnoletosti, do rozhodnutia o tejto žiadosti sa jeho pobyt považuje za oprávnený.

Otázka:

Chcela by som sa spýtať či by bolo možné zabezpečiť vašou spoločnosťou povolenie na pobyt cudzinca, konkrétne z Tuniska. Nemá tu zamestnanie, nemá rodinu, chce prísť sám, bývanie bude mať zabezpečené.

Odpoveď:

Na to, aby cudzinec na Slovensku mohol mať vybavený pobyt, je potrebné naplniť niektorý z účelov, ktorý upravuje zákon o pobyte cudzincov. Týmto účelom je napríklad zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny, osobitná činnosť atď.

Pokiaľ cudzinec chce na Slovensko prísť a získať pobyt, nie je to možné bez splnenia účelu, tzn. nie je možné prísť dlhodobo len na turistiku, za priateľkou /priateľom, či prežiť tu dôchodok a podobne.

Preto je potrebné nám oznámiť, čo bude cudzinec na Slovensku robiť a na základe toho sa odvíja aj zoznam potrebných dokumentov a celý proces.