Trvalý pobyt pre manžela cudzinca z krajiny mimo EÚ

Aktualizované: 30.07.2019 | Vytvorené: 25.04.2016 |

Cudzinec, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky môže požiadať o udelenie trvalého pobytu na päť (5) rokov na území SR. Podmienkou je, že štátny občan SR musí mať na území SR tiež trvalý pobyt.

Trvalý pobyt pre manžela cudzinca z krajiny mimo EÚ

Obsah

Podanie žiadosti o trvalý pobyt Žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade v cudzine Predkladané dokumenty Výška finančného zabezpečenia Povinnosti cudzinca po udelení pobytu Lehota na rozhodnutie

Podanie žiadosti o trvalý pobyt

Žiadosť je možné podať rovnako ako v prípadoch prechodného pobytu buď 1) na zastupiteľskom úrade alebo 2) osobne na policajnom útvare v SR. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov si môže na policajnom útvare podať štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene.

Žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade v cudzine

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie trvalého pobytu na päť rokov osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom jazyku. O pohovore zastupiteľský úrad vyhotoví písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov. Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť podpísaný žiadateľom; ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku, zastupiteľský úrad vyhotoví preklad záznamu do štátneho jazyka a opatrí ho osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu. Ak žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je povinný podpísať záznam. Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom aj svoje stanovisko k udeleniu trvalého pobytu na päť rokov, v ktorom uvedie, či udelenie trvalého pobytu na päť rokov odporúča alebo neodporúča s uvedením konkrétnych dôvodov.

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive osobne s výnimkou prípadu, ak cudzinec pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu. V takomto prípade môže žiadosť podať rodinný príslušník štátneho príslušníka tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.

Pozrite si naše služby pre zahraničných klientov.

Predkladané dokumenty

K žiadosti sa predkladajú tieto dokumenty: 

  • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
  • platný cestovný doklad
  • sobášny list
  • výpis z registra trestov (apostillovaný alebo superlegalizovaný),
  • doklad o finančnom zabezpečení pobytu, a to buď 1) doklad o finančnom zostatku na bankovom účte v banke vedenom na meno cudzinca, alebo 2) čestné vyhlásenie manžela – Slováka o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky spolu s dokladom o finančnom zostatku na bankovom účte vedenom na meno cudzinca
  • doklad o zabezpečení ubytovania (pri nájomnej zmluve sa vyžadujú overené podpisy všetkých osôb, pri spoluvlastníctve všetkých osôb, a to nielen prenajímateľov alebo aj nájomcu). Adresa ubytovania cudzinca musí byť totožná s adresou manžela, preto sa prikladá napríklad aj doklad o prechodnom pobyte manžela Slováka na spoločne zvolenej adrese. 

Výška finančného zabezpečenia

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (cca 2400 EUR). Maloletý štátny príslušník tretej krajiny preukáže finančné zabezpečenie pobytu v polovičnej výške podľa prvej vety

Povinnosti cudzinca po udelení pobytu

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Lehota na rozhodnutie

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.