Ako začať podnikať v kozmetike alebo masérstve?

Otázka:

Chcem si otvoriť salón, ponúkať služby ako kozmetička, masérka a prevádzkovať tam aj saunu. Som vyučená kozmetička (mám výučný list), na masérstvo mám certifikát (kurz akreditovaný MŠ SR). Poprosím o bližšie informácie, ako vybaviť príslušné povolenia. 

Odpoveď:

Kozmetické služby spadajú pod remeselnú činnosť. K ohláseniu tejto živnosti teda okrem Vášho súhlasu zodpovedného zástupcu a po novom aj súhlasu so spracúvaním osobných údajov doložíte aj výučný list

Masérske služby spadajú pod viazanú činnosť a na okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, je potrebné doložiť jeden z nasledujúcich dokladov, ktorý preukazuje: i) absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo ii) absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo iii) absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo iv) absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru. K ohláseniu živnosti priložíte teda doklad o absolvovaní kurzu akreditovaného ministerstvom. 

Rovnako potvrdzujeme, že prevádzkovanie sauny je voľnou živnosťou s názvom „Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.“ Nakoľko ide o voľnú živnosť, nie je potrebné dokladať žiadny ďalší doklad. 

Do jedného tlačiva – ohlásenia živnosti je možné uviesť všetky tri činnosti (kozmetické služby, masérske služby a prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu) a doložiť ich vyššie uvedenými dokladmi. Tlačivo ohlásenia je možné získať na internete alebo aj osobne na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa miesta Vášho podnikania. Dokladáte aj doklad, ktorý preukazujete oprávnenie mať miesto podnikania na adrese, ktorú uvediete v tlačive (list vlastníctva, ak ste vlastníčkou nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, prípadne súhlas vlastníka). Pokiaľ sa návrh nepodá elektronicky, je potrebné zaplatiť 5 EUR za voľnú živnosť a 15 EUR za každú viazanú alebo remeselnú. Živnostenský úrad by mal vydať osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní.