Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Otázka:

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

Odpoveď:

Na predaj tzv. tvrdého alkoholu sa vyžaduje povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu. Podmienky vydania povolenia upravuje zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. O vydanie povolenia je potrebné požiadať colný úrad. 

 

Podmienky pre získanie povolenia sú nasledovné:

  • živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť (kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a / alebo pohostinská činnosť)
  • žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa
  • žiadateľovi nebolo počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem zákonných výnimiek (podmienka sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj)
  • žiadateľ nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia

 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať:

  • identifikačné údaje žiadateľa
  • adresu umiestnenia jeho prevádzkarne (ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa)

 

A zákonom predpísané prílohy:

  • zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 30 dní) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov

Pokiaľ sú splnené podmienky, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. 

V závislosti od toho, či má žiadateľ povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky alebo nie, je žiadosť možné podať v listinnej forme (osobne alebo poštou), elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy

Presný postup je možné dohľadať na stránke Finančnej srávy

Bližšie informácie nájdete aj v našom článku: Povolenie na predaj alkoholu