Založenie živnosti

Radi vám pomôžeme, poradíme a vybavíme pre vás všetko potrebné.

Naše služby v oblasti založenia živnosti

Základ právnej úpravy živnostenského podnikania predstavuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), podľa ktorého každá fyzická aj právnická osoba, ktorá plánuje vykonávať činnosť, ktorá je živnostenským podnikaním, potrebuje na to získať živnostenské oprávnenie. Pre orientovanie sa v tom, ktorá činnosť je, alebo nie je živnosťou, je potrebné si prejsť ust. § 3 a 4 živnostenského zákona. Alebo sa obrátiť na nás. Radi vám pomôžeme, poradíme a vybavíme pre vás všetko potrebné.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo v procese založenia živnosti,
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov,
  • pomoc a asistencia pri otváraní živnosti z hľadiska správneho zaradenia živnosti a splnení zákonných podmienok,
  • ohlásenie živnostenskému úradu

Zákonná úprava rozlišuje medzi tromi druhmi živností. Toto delenie je dôležité z hľadiska nastavenia požadovaných podmienok, ktoré musia byť splnené na získanie živnostenského oprávnenia: 

  1. voľné živnosti - na ich vykonávanie stačí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živností.
  2. remeselné živnosti - okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje navyše odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore.
  3. viazané živnosti - okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje odborná spôsobilosť, avšak získaná inak ako vyučením v odbore.

 Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony a
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov).

Živnosť sa ohlasuje na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, ktorý následne preskúmava z vašej strany splnenie všetkých podmienok potrebných k získaniu živnostenského oprávnenia. Ak sú splnené, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti. Živnosť možno ohlásiť osobne dostavením sa na okresný úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska, ak ste FO alebo sídla vašej spoločnosti, ak ide o PO, alebo aj elektronickou formou.

Vznik živnostenského oprávnenia živnostenské úrady ako jednotné kontaktné miesta oznámia zdravotnej poisťovni za vás.

Cenník a poplatky

Pri osobnom ohlásení každej voľnej živnosti treba rátať so správnym poplatkom v hodnote 5 EUR, v prípade remeselnej a viazanej živnosti s poplatkom 15 EUR. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné ohlásiť každú voľnú živnosť bezplatne a každú remeselnú alebo viazanú činnosť za 7,50 EUR.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.