Ako zmeniť štatutára v obchodnom registri?

Otázka:

V spoločnosti chceme zmeniť štatutára, ako máme postupovať?

Odpoveď:

Pri zmene štatutára v obchodnom registri je potrebné rozlišovať formu spoločnosti.Pokiaľ ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, štatutárom je konateľ. Pri akciovej spoločnosti je štatutárom člen predstavenstva. V prvom prípade sa do obchodného registra podá návrh na zápis zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným, ku ktorému sa ako príloha doloží rozhodnutie jediného spoločníka, v prípade viacerých spoločníkov zápisnica z valného zhromaždenie, na ktorom bol konateľ vymenovaný alebo odvolaný,  prípadne sa funkcie vzdal. V prípade vymenovania nového konateľa je prílohou aj podpisový vzor s úradne overeným podpisom. Dodatok alebo úplné znenie zakladateľskej listiny sa nevyhovuje, nakoľko povinnou náležitosťou spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny sú údaje len o prvom konateľovi. Podpis na rozhodnutí či už jediného spoločníka alebo predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne overený. Ak návrh podáva splnomocnenec, prikladá sa aj plná moc.

V prípade, ak by konateľom bol cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je potrebné doložiť do obchodného registra aj doklad jeho pobyte na území Slovenskej republiky.

Ak sa v rozhodnutí  valného zhromaždenia neurčí deň vymenovania alebo odvolania konateľa, je týmto dňom deň podpísania rozhodnutia.

V prípade, ak sa mení štatutár akciovej spoločnosti, vypisuje sa návrh na zápis zmeny v akciovej spoločnosti. Prílohy sú v zásade rovnaké.