Anulovanie manželstva

Otázka:

Môžem anulovať manželstvo aj do 24 hodín?

Odpoveď:

Naša legislatíva nepozná pojem anulácia manželstva. Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej ako „zákon o rodine“), je možné manželstvo vyhlásiť za neplatné. Za neplatné manželstvo je možné považovať prioritne to, ktoré nebolo uzatvorené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. 

Neplatné je tiež manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo vydatou ženou, manželstvo uzavreté medzi predkami a potomkami, medzi súrodencami (aj v prípade osvojenia), manželstvo uzavreté maloletým (maloletý pod 18 rokov okrem prípadov uzavretia manželstva maloletým od 16 rokov s povolením súdu), manželstvo uzavreté osobou s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (bez schválenia súdom) alebo osobou, ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Zákon o rodine v § 17 taktiež zakotvuje prípady, kedy k vzniku manželstva nedôjde. Jedná sa o prípady, kedy „vyhlásenie o manželstve:

  • bolo vynútené násilím
  • urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov
  • bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva
  • bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, 1) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
  • bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo
  • urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto zákona“

Otázka:

S manželom nás minulý mesiac rozviedli. Chcela by som sa informovať ako to je v prípade cirkevného – katolíckeho rozvodu a aký je tam postup.

Odpoveď:

Katolícka cirkev nepozná slovo rozvod, len vyhlásenie manželstva za neplatné – tzv. nulita manželstva. V prípade rímsko-katolíckej cirkvi je potrebné vychádzať z Kódexu kánonického práva (CIC), ktorý upravuje dôvody nulity manželstva.

Vo všeobecnosti možno tieto dôvody rozdeliť do troch základných kategórií:

  • prítomnosť manželskej zneplatňujúcej prekážky (napr. nedostatočný vek, príbuzenský vzťah manželov atď.)
  • nedostatočný manželský súhlas (napr. neschopnosť vziať na seba podstatné manželské záväzky, predstieranie súhlasu atď.)
  • nezachovanie predpísanej formy uzatvorenia manželstva

Vo veci nulity manželstva rozhodujú cirkevné súdy. Odporúčame Vám obrátiť na farský úrad podľa miesta bydliska.