BSM a byt získaný v dražbe

Otázka:

Žijeme s manželom v manželstve v BSM od roku 2008, v roku 2013 sme nadobudli nehnuteľnosť dražbou. Na LV je zapísaný doteraz len manžel (keďže vydražiteľ mohla byt len 1 osoba). Patrí aj táto nehnuteľnosť do BSM? Manžel teraz nesúhlasí, aby som ja bola dopísaná do LV, resp., chce mi napísať len menší podiel, nie 1 k 1, lebo tvrdí, že jeho rodičia mu darovali peniaze, ktoré na kúpu (dražbu) nehnuteľnosti použil. Pri oprave nehnuteľnosti sme sa podieľali spoločne finančne aj fyzicky. Ako by to bolo v prípade rozvodu, mám nárok na polovicu nehnuteľnosti? Alebo by sa dokazovalo, kto koľko vynaložil financií ? Ďakujem.

Odpoveď:

Skutočnosť, že na liste vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti je vedený iba Váš manžel automaticky neznamená, že nehnuteľnosť nepatrí do BSM. Rozsah BSM je vymedzený v Občianskom zákonník.

Podľa § 143 Občianskeho zákonníka: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

Pokiaľ by došlo k zániku manželstva, a tým aj k zániku BSM, pri vyporiadávaní BSM by sa vychádzalo zo zásad zakotvených v Občianskom zákonníku.

Podľa § 150 Občianskeho zákonníka: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Pri vyporiadaní by sa teda zohľadnilo, aj to, že niektorý z manželov vynaložil na spoločnú vec svoje finančné prostriedky, ktoré nepatrili do BSM – napr. dar od rodičov. Tento manžel by však musel uniesť dôkazné bremeno, že jeho výlučné finančné prostriedky boli použité na spoločnú vec.

Bližšie o vyporiadaní BSM si môžete prečítať aj v našom článku.