Čakacia doba na rozvod – ako dlho trvá rozvod?

Otázka:

Aká je čakacia doba na rozvod? Koľko štandardne prebieha rozvodový proces? 

Odpoveď:

V zmysle ust. § 30 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) Po začatí konania postupuje súd v súčinnosti s ostatnými subjektmi konania tak, aby bola vec v čo najkratšom čase prejednaná a rozhodnutá.“ 

Dĺžka doby od podania návrhu na rozvod do nariadenia prvého pojednávania vo veci sa bude líšiť v závislosti od príslušného súdu a jeho zaťaženosti. 

Ako sme už viackrát spomínali, pred konaním prvého pojednávania je potrebné navrhovateľom zaplatiť súdny poplatok. Za účelom urýchlenia celého procesu odporúčame spolu s návrhom priložiť aj kolky v hodnote súdneho poplatky, t.j. v hodnote 66 EUR. V opačnom prípade bude súd navrhovateľa vyzývať písomnou výzvou na zaplatenie súdneho poplatku a konanie sa môže aj o pár týždňov predĺžiť. 

Rovnako zasiela súd doručený návrh na rozvod druhému účastníkovi na vyjadrenie s tým, že mu určí lehotu na vyjadrenie. Lehota je na uvážení sudcu (tzv. sudcovská), avšak v praxi sme sa stretli s tým, že je to približne 10 dní. Súd vyzve druhého účastníka zväčša na to, aby sa písomne vyjadril k návrhu na začatie konanie, pravdivo a úplne opísal rozhodujúce skutočnosti, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Zároveň súd poučí účastníka, že vyjadrenie je potrebné doručiť súdu v potrebnom počte rovnopisov tak, aby každý účastník dostal jeden rovnopis. 

V prípade, ak sa v konaní upravuje aj výkon rodičovský práv a povinností na čas po rozvode k maloletému dieťaťu, súd ešte pred nariadením pojednávania ustanoví maloletému dieťaťu uznesením kolízneho opatrovníka (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť, ktorá sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Je tak potrebné počkať aj na právoplatnosť predmetného uznesenia. Ak by náhodou niektorý z účastníkov namietal ustanovenie kolízneho opatrovníka a podal sťažnosť, lehota sa opäť predĺži. 

Konanie môže byť dlhšie aj v prípade, ak niektorý z účastníkov nepreberá poštu. V tomto prípade sa písomnosti zo súdu ukladajú na pošte niekoľko dní a až po vrátení doručenky (písomnosti) súdu sa vo veci pokračuje ďalej. Súd však podľa § 31 CMP pokračuje v konaní aj v prípade, ak by účastník bol nečinný. 

Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonoch súd vytýči pojednávanie. V zmysle § 33 CMP Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.“ 

Na celkovú dĺžku súdneho konania má taktiež vplyv skutočnosť, či z manželstva pochádzajú maloleté deti, nakoľko s konaním o rozvod manželstva je taktiež spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, čím sa pochopiteľne celkový čas konania predĺži. 

V prípade, ak v manželstve nie sú maloleté deti a nie je potrebné riešiť zverenie do výchovy a výživné, manželstvo môže byť rozvedené už aj na prvom pojednávaní. Ak sa manželia vzdajú na pojednávaní práva na podanie odvolanie, sú manželia právoplatne rozvedení už v deň pojednávania.