Čo patrí a čo nepatrí do BSM?

Otázka:

S mojim manželom sa ideme rozvádzať. Bývame v dome, ktorý však manžel začal sám stavať ešte pred uzavretím nášho manželstva. Pred pár dňami mi povedal, že po rozvode bude tento dom len jeho, keďže ho začal stavať ešte pred našim manželstvom. Je to naozaj pravda? Alebo budem mať na tento náš dom v prípade rozvodu právo aj napriek tomu, že sa nezačal stavať až počas nášho manželstva?

Odpoveď:

K predmetu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) uvádza Občiansky zákonník v § 143 nasledovné: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“ 

Okrem zákonných výnimiek (ako napr. dedenie či darovanie) môže byť predmetom BSM v podstate všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby, ak to manželia (poprípade len niektorý z nich), nadobudli alebo získali za trvania manželstva jedným zo zákonných spôsobov (ako napr. zmluvou, vydržaním či vytvorením veci). 

Pod pojem „vytvorenie veci“ možno zahrnúť i postavenie stavby (teda aj rodinného domu). Na zodpovedanie otázky, či stavba, s výstavbou ktorej sa začalo ešte pred uzatvorením manželstva, avšak k jej dokončeniu došlo až za trvania manželstva, patrí do BSM, je s ohľadom na judikatúru potrebné zistiť, či manželia za trvania manželstva takúto stavbu spoločne už len dokončovali alebo spoločne vytvárali. 

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (R 44/1993) platí, že ak už na stavbe boli v okamihu uzavretia manželstva vykonané prvky dlhodobej životnosti (takýmito prvkami sa rozumejú zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, konštrukcia strechy ako i schodisko), za trvania manželstva je dokončovaná už jestvujúca vec. V takomto prípade teda stavba nebude patriť do BSM a bude vo výlučnom vlastníctve toho z manželov, ktorý ju začal stavať ešte pred uzavretím manželstva. Ak by však prvky dlhodobej životnosti na stavbe v okamihu uzavretia manželstva vykonané ešte neboli, nemožno takúto stavbu považovať za vec v právom zmysle slova. V takomto prípade teda stavba nebude patriť do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorý ju začal stavať ešte pred uzavretím manželstva. Takáto stavba totiž bude patriť do BSM bez ohľadu na skutočnosť, že k začatiu prác na nej došlo ešte pred uzavretím manželstva. 

Zároveň dodávame, že hnuteľné veci nachádzajú sa v dome, ktoré sa nadobudli počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, by mohli byť v BSM a teda bude mať nárok na ne aj druhý manžel.

Prečítajte si aj:

Ako je to s darovanými vecami v rámci BSM, je dar súčasťou BSM?

Zápis len jedného z manželov do katastra počas manželstva

Otázka:

Zdedila som po svojej mame nehnuteľnosť počas môjho manželstva. Bude spadať do BSM?

Odpoveď:

V prípade, ak ste zdedili nehnuteľnosť počas manželstva, nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva. Daná skutočnosť vyplýva aj z § 143 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

To znamená, že nehnuteľnosť je vo výlučnom a individuálnom vlastníctve toho manžela, ktorý bol dedičom. V prípade rozvodu manžel nemá nárok na nehnuteľnosť, nakoľko ste výlučným vlastníkom len vy. Ak budete svoju nehnuteľnosť chcieť darovať nepotrebujete súhlas manžela.

Manželia sa počas manželstva môžu dohodnúť na rozšírení alebo zúžení bezpodielového spoluvlastníctva, čo znamená, že pri dohode o rozšírení môžu veci zdedené alebo darované patriť do bezpodielového spoluvlastníctva. Takáto dohoda sa zriaďuje notárskou zápisnicou.