Dar počas manželstva

Otázka:

Ako dcére mi rodičia darovali financie, darovali mi ich v čase, keď som bola vydatá. Má môj teraz už exmanžel nárok na tento dar?

Odpoveď:

Dar adresovaný len jednému z manželov nie je súčasťou BSM, ale je vo výlučnom vlastníctve obdarovaného manžela. Vylúčenie darov z BSM upravuje Občiansky zákonník, ktorý uvádza, že do BSM nepatria:

  • veci získané darom
  • veci získané dedičstvom (ak niečo zdedí len jeden manžel, nespadá tento zdedený majetok do BSM)
  • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov
  • veci vydané v rámci reštitúcie manželovi, ktorý mal vec pred manželstvom vo svojom vlastníctve alebo jeho právnemu nástupcovi (napr. dedičovi)

Pokiaľ manžel, ktorému boli za trvania manželstva darované peňažné prostriedky si za ne obstará inú vec (niečo kúpi), táto vec bude patriť výlučne len tomuto manželovi a nebude patriť do BSM. 

Osobitná situácia je pri pôžičke, pokiaľ pôžičku dojedná len jeden manžel. Ak sa za pôžičku obstará nejaká vec, táto bude patriť do BSM, bez ohľadu na to, že časť pôžičky splatil jeden z manželov zo svojich výlučných prostriedkov nespadajúcich do BSM. Vyplýva to napríklad aj z rozhodnutia Njvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 8 Cz 36/69, R 57/1970, ktorý hovorí, že „ak vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý napríklad uzavrel vlastným menom zmluvu o pôžičke, a ak boli takto získané peniaze použité na kúpu určitej veci, t. j. bola za ne získaná určitá majetková hodnota, patrí aj táto hodnota – za splnenia ostatných podmienok uvedených v § 143 OZ a bez ohľadu na to, či bola zmluva o pôžičke uzavretá platne – do bezpodielového spoluvlastníctva.“ Pozri tiež rozsudok Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 7. 1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3596/2006. 

Veci (napr. peniaze) sa môžu darovať aj obom manželom. Pokiaľ by si zo spoločne darovaných peňazí kúpili novú vec, táto samozrejme bude spadať tiež do BSM. „Ak vec kúpili manželia za trvania manželstva za finančné prostriedky, ktoré pochádzali zo spoločnej pôžičky, z darov a zo spoločných úspor, stala sa táto vec predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia § 143 OZ.  (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cz 57/78)

Otázka:

Ako je to s vysporiadaním majetku manželov, ktorí majú dve deti a bývajú v spoločnej nehnuteľnosti – rodinnom dome pri rozvode. Rodinný dom zdedila počas manželstva žena – manželka po svojej mame a na liste vlastníctva figuruje len ona. Jej manžel tam v podstate len býval. Má nárok na nehnuteľnosť v prípade rozvodu? Alebo v prípade darovania nehnuteľnosti deťom, je potrebný jeho súhlas?

Odpoveď:

K Vami položenej otázke týkajúcej sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) si vo všeobecnej rovine dovolíme uviesť nasledovné:

Ak dom nadobudla len manželka, nebude mať naň manžel nárok pri vyporiadavaní BSM.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v § 143 uvádza: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom…“  Veci získané dedičstvom ako aj darom tak podľa uvedeného ustanovenia predstavujú výnimky z nadobúdania do BSM.

Pokiaľ počas trvania BSM získa v dedičskom konaní len jeden z manželov určitý majetok (napr. rodinný dom), tento bude následne patriť do výlučného vlastníctva tohto manžela. Iná situácia by nastala v prípade, ak by dedičstvo nadobúdali obaja manželia: „V prípade, ak dedičstvo nadobúdajú obaja manželia, takto získaný majetok bude v podielovom spoluvlastníctve manželov.“ (ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015)

Ak teda počas trvania BSM zdedí majetok len jeden z manželov, v prípade rozvodu by takto zdedený majetok nebol predmetom konania o vyporiadaní BSM a druhý manžel by na predmetný majetok nemal žiadny právny nárok.

 

Schválenie právneho úkonu maloletého súdom

Vzhľadom na to, že veci získané v dedičskom konaní len jedným z manželov sú následne v jeho výlučnom vlastníctve, na právne úkony týkajúce sa takéhoto majetku tento manžel nepotrebuje súhlas druhého manžela. Právny úkon toho z manželov, ktorý takýto majetok zdedil, spočívajúci v darovaní tohto majetku svojím deťom by tak nebol podmienený súhlasom druhého z manželov. Ak by však išlo o deti maloleté, bol by potrebný súhlas súdu – schválenie právneho úkonu maloletého, nakoľko ten nemôže podpísať darovaciu zmluvu. Súd bude skúmať, či je právny úkon (darovacia zmluva) a samotné darovanie v záujme maloletého dieťaťa.