Dá sa na Slovensku anulovať manželstvo?

Otázka:

Dá sa na Slovensku anulovať manželstvo? Za akých podmienok?

Odpoveď:

Slovenská legislatíva nepozná anuláciu manželstva, ale vyhlásenie manželstva za neplatné. 

Neplatnosť manželstva môže nastať vo viacerých situáciách. V zmysle § 14 ods.1 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine (ďalej ako „zákon o rodine“): „Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel.“

Okrem vyhlásenia manželstva za neplatné zákon o rodine v § 17 zakotvuje aj situácie, kedy manželstvo nevznikne: „Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva:

  • bolo vynútené násilím
  • urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov
  • bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 (zákona o rodine) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva
  • bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, 1) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
  • bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo
  • urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto zákona“