Družstevný byt – prevod, napadnutie platnosti prevodu

Otázka:

S manželom sme vlastnili družstevný byt, ktorý nebohý manžel daroval známemu. Ja som bola vylúčená z tejto transakcie. Ako je to s prevodom družstevného bytu?

Odpoveď:

Na prevod členských práv v bytovom družstve vo všeobecnosti postačuje dohoda (zmluva) medzi prevodcom a nadobúdateľom. 

Vyplýva to aj z ustanovenia § 230 Obchodného zákonníka, podľa ktorého: „Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.“

Podľa judikatúry (Rozsudok NS SR, sp. zn. 1 Cdo/151/2005): „Pokiaľ je byt v spoločnom nájme manželov, subjektmi dohody o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve podľa § 230 Obchodného zákonníka musia byť obidvaja manželia; inak je táto dohoda (za splnenia podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka) neplatná.“ 

Aby bola uzavretá zmluva platná „nevyhnutným (minimálnym) obsahom bude určenie práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve, určenie hodnoty družstevného podielu, stanovenie odplatnosti resp. bezodplatnosti a dohoda o vzájomnom vysporiadaní.“ (Rozsudok NS ČR sp. zn. 33 Cdo 2564/1998)

Prečítajte si aj: Patrí byt nadobudnutý od bytového družstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?