Koronavírus – povinnosť zamestnaca chodiť do práce, aj keď je prevádzka zatvorená

Otázka:

Dobrý deň, manžel má obchod, ktorý musí byť na základe rozhodnutia vlády zatvorený. Predavačky zostali doma, ale manžel chce, aby chodili na 4 hodiny do prevádzky upratať, schovať sezónny tovar, pobalili ho a robiť ďalšie veci podľa jeho pokynov. Predajňa je samostatná, nie je v žiadnom obchodnom centre. Ako má postupovať ak predavačky túto prácu odmietnu. Totiž oni majú pocit, že keď je predajňa zatvorená, musí im vyplácať priemernú mzdu a oni nemusia robiť nič. Predajňa je veľká, neprídu tam do styku so zákazníkmi.

Odpoveď:

Aj keď je predajňa zatvorená na základe rozhodnutia vlády, neznamená to, že zamestnanci nemusia chodiť do práce. Práve naopak, zamestnanci musia chodiť do práce, to, že je prevádzka zatvorená neznamená, že môžu zostať doma. Zamestnávateľ im môže v zmysle pracovnej zmluvy nariadiť aj iné práce (napríklad upratanie prevádzky, baliace práce a podobne). Náplň práce by však mala byť podľa pracovnej zmluvy. 

Ak by sa zamestnanec do práce nedostavil, išlo by o jeho absenciu v práci. Ak by bola neospravedlnená a opakovaná, mohlo by dôjsť aj k naplneniu podmienok na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Viac o okamžitom skončení pracovného pomeru aj tu: Okamžité skončenie pracovného pomeru, čo by ste mali vedieť

 

DOPLNENIE

Dňa 02.04.2020 došlo k prijatiu novely Zákonníka práce, podľa ktorej v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní budú platiť určité odchýlky. Novela bude účinná odo dňa vyhlásenia novely v Zbierke zákonov. Až dovtedy platí doterajšia právna úprava.

Podľa novely: „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.“ 

Od nadobudnutia účinnosti predmetnej novely by teda zamestnanci Vášho manžela v prípade prekážky na strane zamestnávateľa mali nárok iba na 80 % priemerného zárobku. 

Vzhľadom na neustále pribúdajúce opatrenia je naša odpoveď aktuálna v čase jej spísania. Odporúčame preto sledovať aktuálnu situáciu, právne predpisy a našu webovú stránku www.akmv.sk, kde pravidelne informujte o ďalších zmenách.

Otázka:

Potrebujem pracovno – právnu pomoc v tejto zložitej situácii. Pracujem na podateľni, od 16. marca pracovala na podateľni moja kolegyňa a teraz by som mala nastúpiť ja. Som prijatá na trvalý pracovný pomer ako dôchodkyňa. Mám nad 65 rokov, som onkologická pacientka a liečim sa na hypertenziu. Okrem toho do práce cestujem 100 km. Chcela by som vedieť, že keď odmietnem nástup, aké následky to môže mať. Poprípade mi poraďte čo mám robiť.

Odpoveď:

Pokiaľ ide o novú pracovnú zmluvu a do novej práce nechcete nastúpiť, v zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci.

Ak by ste do práce nenastúpila, zamestnávateľ môže odstúpiť od Vašej pracovnej zmluvy. Môže tak urobiť najneskôr do začatia výkonu práce a odstúpenie musí urobiť písomné, inak je neplatné.

Zákonník práce neobsahuje ustanovenia, ako máte postupovať Vy ako zamestnanec, ak do práce nechcete nastúpiť. Odporúčame však čím skôr informovať zamestnávateľa, že do práce nenastúpite, aby sa mohol zariadiť a nevznikla mu škoda.

Podľa § 177 ods. 1 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.“

Pokiaľ by išlo len o prípad nenastúpenia do podateľne (čiže už vykonávate prácu u zamestnávateľa), zákon nedáva možnosť nevykonávania práce, ak ste dôchodkyňa. Buď sa rozhodnete do práce chodiť, alebo sa rozhodnete skončiť so zamestnávateľom pracovný pomer, napríklad výpoveďou z Vašej strany. Odo dňa 04.04.2020 platí, že zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, avšak podmienkou je, že to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.