Okamžité skončenie pracovného pomeru – čo by ste mali vedieť

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 19.06.2014 |

Okamžité skončenie je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Na rozdiel od výpovede sa pracovný pomer končí doručením okamžitého skončenia zamestnancovi, nie až uplynutím výpovednej doby.

Okamžité skončenie pracovného pomeru – čo by ste mali vedieť

Obsah

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa S kým zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer? Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca Náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru Prerokovanie okamžitého skončenia so zástupcami zamestnancov Okamžité skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu

Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné len z dôvodov výslovne uvedených v § 68 Zákonníka práce.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len vtedy, ak zamestnanec:

 • bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 • porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ musí okamžite skončiť pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

S kým zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer?

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer:

 • s tehotnou zamestnankyňou,
 • so zamestnankyňou na materskej dovolenke,
 • so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke,
 • s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky,
 • so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aj s týmito zamestnancami s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z dôvodov pre okamžité skončenie, avšak len výpoveďou s výpovednou dobou. V tomto prípade sa neuplatní ustanovenie o zákaze výpovede v ochrannej dobe.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže okamžite skončiť svoj pracovný pomer z dôvodu, ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
 • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

Aby bolo okamžité skončenie pracovného pomeru platné, musí ho zamestnávateľ aj zamestnanec:

 • urobiť písomne,
 • musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a
 • musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi.

Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Prerokovanie okamžitého skončenia so zástupcami zamestnancov

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný s nimi vopred prerokovať. Pokiaľ tak neurobí, je okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.

Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

Upozorňujeme tiež na ustanovenie § 12 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého ak sa vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne.

Okamžité skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu

V zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať:

 • členovi príslušného odborového orgánu,
 • členovi zamestnaneckej rady alebo
 • zamestnaneckému dôverníkovi

výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov.

Naše služby:

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.