Manželka ako konečný užívateľ výhod

Otázka:

Má s.r.o., som jediný konateľ a spoločník. Manželka vo firme nefiguruje, nie je s ňou uzavretá žiadna zmluva ani pracovná. Je prosím aj moja manželka konečným užívateľom výhod a musím ju zapísať ako konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Odpoveď:

Vaša manželka pravdepodobne nemá postavenie konečného užívateľa výhod (keďže neuvádzate uzavretie zmluvy o tichom spoločníkovi ani iné osobitné zmluvy s manželkou). Iná situácia by bola v prípade, ak by došlo k zrušeniu BSM počas manželstva

Prečítajte si aj: Zrušenie BSM počas manželstva

Podľa stanoviska Ministerstva spravodlivosti: „Plnenie, ktoré manžel z existencie BSM prijíma, nemá charakter hospodárskeho prospechu z podnikania, a teda nemožno hovoriť o konečnom užívateľovi výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.). Odlišná situácia by nastala v prípade, ak by došlo k rozdeleniu BSM podľa § 148a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. v súvislosti so začatím podnikania jedného z manželov – osoby zapisovanej do registra; druhý z manželov by v prípade nadobudnutia majetku z podnikateľskej činnosti prvého z manželov bez primeraného protiplnenia bol považovaný za konečného užívateľa výhod. Rovnako by sa manžel považoval za konečného užívateľa výhod v prípade, ak má s druhým manželom určitý typ „hospodárskej dohody“, napr. záložná zmluva na obchodný podiel alebo priamo obchodný podiel je vo vlastníctve priamo manželky, vtedy by sa totiž osobne podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania.“

Prečítajte si aj: Povinnosť všetkých spoločností zapísať konečného užívateľa výhod do 31.12.2019