Povinnosť všetkých spoločností zapísať koncového užívateľa výhod do 31.12.2019

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 08.11.2018 |

V zmysle novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri je nová právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, povinná od 1.11.2018 oznámiť obchodnému registru údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Existujúca spoločnosť, už zapísaná do obchodného registra, je povinná túto povinnosť splniť dodatočne do 31.12.2019 pod sankciou pokuty.

Povinnosť všetkých spoločností zapísať koncového užívateľa výhod do 31.12.2019

Obsah

Sankcia za nesplnenie povinnosti  Zverejnenie údajov o KÚV  Čo sa do obchodného registra oznamuje?  Register partnerov verejného sektora

Využite naše služby: Naša advokátska kancelária vykoná zápis koncového užívateľa výhod do obchodného registra teraz za 100 EUR + DPH. Kontaktujte nás.

Pri novo zapisovanej spoločnosti si túto povinnosť spoločnosť splní vyplnením príslušných políčok vo formulári určenom na zápis subjektu do obchodného registra. Pokiaľ tieto údaje nevyplní, návrh na zápis novej spoločnosti bude odmietnutý. Obchodné spoločnosti už zapísané v obchodnom registri, musia do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod na špeciálnom formulári pre to zriadenom.

Prečítajte si aj: Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Sankcia za nesplnenie povinnosti 

V prípade nesplnenia povinnosti hrozí príslušným subjektom sankcia až do výšky 3.310 EUR. 

Zverejnenie údajov o KÚV 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú. Údaje o KÚV nebudú uvedené ani na výpisoch z obchodného registra. 

Čo sa do obchodného registra oznamuje? 

Identifikačné údaje o koncovom užívateľovi výhod, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, sú v rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť a
 • druh a číslo dokladu totožnosti a
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. 

Je pritom možné vybrať si z nasledovných možností, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod:

a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby

 • Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
 • Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
 • Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena 
 • Iný spôsob ovládania právnickej osoby
 • Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
 • Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom

b) Ak sa nespĺňajú kritéria z časti a), je potrebné označiť časť b) upravujúcu konečného užívateľa výhod - vrcholový manažment.

Register partnerov verejného sektora

Zápis KÚV do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.

Nadácie a koncový užívateľ výhod

Obdobne budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované aj do registra nadácií. 

Využite naše právne služby:

 • Zápis koncového užívateľa výhod do obchodného registra teraz za 100 EUR + DPH
 • Zápis koncového užívateľa výhod do registra nadácií
 • Zápisy ďalších údajov do obchodného registra
 • Zastupovanie pred súdom

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.